Nadačné fondy

Karpatská nadácia darcom ponúka možnosť otvorenia vlastného nadačného fondu, “vlastnej nadácie v nadácii”.

Tento spôsob odbremení darcov od množstva administratívy, ktorá vzniká pri realizácii každého programu podpory komunity. Formou vytvorenia nadačného fondu sa darcovi otvára možnosť podporovať takú oblasť, organizácie alebo konkrétny účel, ktoré sám považuje za najdôležitejšie. K tomu poskytuje Karpatská nadácia prvotriedne individuálne služby za vopred dohodnutý správny poplatok určený podľa zvolených služieb.

Nadačné fondy sú veľmi vhodným nástrojom na naplnenie dlhodobej stratégie podpory komunity. Karpatská nadácia vie každému darcovi pomôcť zvoliť ten správny typ fondu na naplnenie jeho predstavy o tom, čo by chcel podporiť.

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba – firma, nezisková organizácia, iná inštitúcia- si môže v Karpatskej nadácii založiť fond a venovať ho na verejne prospešný účel. Fond je pomenovaný podľa želania darcu. Darca do fondu prispieva pravidelne raz za rok alebo priebežne počas celého roka.

Karpatská nadácia fond spravuje, monitoruje aktivity podporené z ich výnosov a súčasne zhodnocuje majetok. Každý fond a dar do fondu sa účtuje oddelene. Karpatská nadácia si kladie za povinnosť pravidelne informovať darcov o stave ich fondov.

Karpatská nadácia spravuje fondy:

  • základinové, t.j. prostriedky sú zhodnocované a výnosy sú použité na podporu projektov podľa stanoveného účelu fondu,
  • kombinované, t.j. časť fondu je určená na priame prerozdelenie a časť, ktorá tvorí základinu, je zhodnocovaná. Výnosy sú použité na prerozdelenie v zmysle určeného účelu fondu,
  • priebežné- celá suma daru bude použitá na účel určený darcom v ním stanovenom období.

Typy nadačných fondov

Otvorený fond
V Otvorenom fonde sa združujú prostriedky, ktoré venujú darcovia bez toho, aby bližšie špecifikovali účel ich použitia. Tieto prostriedky sú venované na podporu programov nadácie podľa dohody s darcom.

Fond darcovho záujmu
Fond darcovho záujmu umožňuje darcovi sústrediť svoju podporu na oblasť, ktorá ho najviac zaujíma bez toho, aby sa obmedzil na konkrétne neziskové organizácie. Môže to byť napríklad podpora ohrozených skupín detí a mládeže, komunitných aktivít vo vidieckych oblastiach, ochrana životného prostredia. Karpatská nadácia vyhľadáva skupiny alebo organizácie, ktoré pracujú v danej oblasti a identifikuje projekty, ktoré sa najviac približujú predstavám darcu. O konkrétnom prijímateľovi daru rozhoduje správna rada KN. Darca teda nemá v rozhodovacom procese aktívnu úlohu.

Darcom riadený fond
Darca vystupuje ako aktívny člen rozhodovacieho procesu. Ako taký sa zúčastňuje na rozhodovaní o tom, komu bude jeho podpora udelená. Ak sám nemôže byť pri rozhodovaní prítomný, môžu ho zastupovať osoby ním poverené, napr. príbuzní.

Darcom predurčený fond
Darcom určený fond je ideálny prostriedok pre tých darcov, ktorých oslovila činnosť konkrétnej neziskovej organizácie alebo skupiny a chcú prispieť k jej dlhodobému fungovaniu. Tento darca môže v Karpatskej nadácii vytvoriť fond a z jeho prostriedkov bude daná organizácia pravidelne podporovaná. Karpatská nadácia súčasne sleduje, či sa jej aktivity zhodujú s predstavami darcu a s účelom poskytnutej podpory.

Fond partnerstva
Fond partnerstva je určený na dva účely:

  • Na individuálnu pomoc v núdzi: namiesto registrácie neinvestičného fondu na ministerstve vnútra si osoba v núdzi získava prostriedky na napr. invalidný vozík alebo operáciu prostredníctvom fondu v Karpatskej nadácii. Do fondu môžu prispievať fyzické a právnické osoby. Po získaní cieľovej sumy odovzdá Karpatská nadácia prostriedky fondu na určený účel.
  • Pre mimovládne organizácie, ktoré majú záujem o administráciu a zhodnocovanie svojho rezervného fondu. Karpatská nadácia ich fond spravuje a pravidelne ich informuje o jeho stave. Osobou, ktorá fond otvára, určuje podmienky a komunikuje s Karpatskou nadáciou, je štatutárny zástupca danej organizácie.

Štipendijný fond
Štipendijný fond je určený na podporu vzdelávania v oblasti, ktorú darca sám určí. Súčasne môže určiť aj ďalšie podmienky podpory a okruh jej možných prijímateľov. Konečných prijímateľov vyberá Správna rada Karpatskej nadácie alebo samostatná komisia vytvorená na tento účel. Členom komisie môže byť aj darca, resp. osoby ním určené.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák