Author Archive

Budujeme kapacitu v oblasti ranej starostlivosti v rómskych komunitách

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

4.10.2018 sme v Košiciach zorganizovali workshop na tému: Raná starostlivosť v rómskych komunitách pre zástupcov 19 organizácií, ktoré pracujú v rómskych komunitách.

Cieľom workshopu bolo priblížiť organizáciam, ktoré realizujú rozvojové programy v rómskych komunitách na Slovensku, skúsenosti s ranou starostlivosťou v rómskych komunitách v Maďarsku. Workshopom sme chceli vytvoriť príležitosť na vzájomné zdieľanie skúseností a prípravu nových projektov v tejto oblasti.

Raný vek, za ktorý sa považuje vek dieťaťa od 0 do 8 rokov života, je najdôležitejší vo vývoji dieťaťa a má rozhodujúci vplyv na budovanie základov pre celoživotné vzdelávanie. Kvalitná starostlivosť v ranom detstve pomáha deťom naplniť svoj potenciál a tiež zmierňuje riziká vyplývajúce z ich života v znevýhodnenom prostredí.

Preto sa náš Program rozvoja rómskych komunít venuje aj tejto problematike.

Momentálne pripravujeme 4. ročník programu, ktorý sa bude ešte hlbšie sústreďovať na rannú starostlivosť v rómskych komunitách v regiónoch východného a stredného Slovenska a vytváraniu umožňujúceho prostredia holistickými intervenciami.

Workshopu sa zúčastnilo 28 ľudí z 19 organizácií. Fotografie z podujatia:

Náš program ITrampolína pre všetkých získal Národnú cenu kariérového poradenstva

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Už po desiatykrát sa na Slovensku udeľovali ocenenia v súťaži Národná cena kariérového poradenstva organizáciám a ľuďom, ktorí vytrvalo pracujú na skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti služieb kariérového poradenstva na Slovensku. 

Sme nesmierne hrdí, že náš vzdelávací program  ITrampolína pre všetkých, zameraný na podporu integrácie ľudí s telesným postihnutím do pracovného prostredia v IT sektore získal jednu z piatich Národných cien kariérového poradenstva 2018. 

Náš program bol odbornou porotou vybraný z 21 prihlásených príspevkov zo škôl, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neziskových organizácií i od jednotlivcov.

Blahoželáme všetkým ďalším oceneným:

Hľadáme odborných hodnotiteľov pre Active Citizens Fund program

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o grant v 5 témach programu Active Citizens Fund – Slovakia.

Active Citizens Fund – Slovakia podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti.

Program podporuje projekty organizácií formou otvorených grantových výziev v nasledovných témach:

  1. Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík;
  2. Obhajoba verejných záujmov – podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti;
  3. Zvýšenie podpory vzdelávania v oblasti občianskych a ľudských práv;
  4. Posilnenie postavenia zraniteľných skupín;
  5. Zvýšenie kapacity a udržateľnosti občianskej spoločnosti.

V období 2018 – 2023 bude v programe prostredníctvom 17 grantových výziev rozdelených spolu 7,7 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií a budú im poskytnuté aj ďalšie podporné aktivity, napríklad vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.

Dvaja odborní hodnotitelia budú vybraní pre každú z uvedených tém programu. 

Výzva je vhodná najmä pre záujemcov z radov nezávislých odborníkov, odborných pracovníkov VŠ, výskumných ústavov a podobne. Skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z Nórskeho finančného mechanizmu, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou.

Celé znenie oznamu nájdete v dokumente Odborné hodnotenie.

V prípade záujmu, pošlite svoj návrh na acf@acfslovakia.sk do 15. októbra 2018 vrátane tohto dňa.

Spolu s ponukou Vás prosíme aj o vyplnenie a doručenie dokumentu Súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Pozvánka na oficiálne otvorenie grantového programu Active Citizens Fund

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V mene Nadácie Ekopolis, Karpatskej nadácie a Nadácie otvorenej spoločnosti Vás srdečne pozývame na otváracie podujatie štvorročného grantového programu Active Citizens Fund – Slovakia.

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Kedy: pondelok 22.10.2018, 11:00 – 16:00

Kde: Kasárne/Kulturpark, Košice 

PROGRAM podujatia >> 

Ak máte záujem zúčastniť sa, prihláste sa tu.

Viac informácií o programe Active Citizens Fund nájdete na oficálnej stránke programu.

Tešíme na stretnutie!

   

S Karpatskou vandrovkou 2018 sme tohto roku privítali jeseň.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky, Novinky, Novinky

Vandrovníci podporia projekty v košickom a prešovskom kraji sumou 10,700 EUR

Až 101 vandrovníkov sa v sobotu 22. septembra 2018 zúčastnilo Karpatskej vandrovky, jedinečného turistického pochodu pre lepšie východné Slovensko.

  1. ročník podujatia organizovaný Karpatskou nadáciou, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju východoslovenského regiónu, sa uskutočnil 22. septembra 2018 v oblasti Volovských Vrchov. 101 odvážnych vandrovníkov prešlo v tímoch trasu 50 alebo 25 kilometrov a spolu s partnermi podujatia vyzbierali 10.700 eur do fondu Karpatskej vandrovky.

Podpora pre rozvoj regiónu

Finančné dary účastníkov vandrovky budú prerozdelené miestnym iniciatívam zameraným na zlepšovanie života vo východoslovenskom regióne prostredníctvom grantovej výzvy, ktorú Karpatská nadácia otvorí na jar 2019. Grantová výzva fondu Karpatskej vandrovky podporí aktivity mimovládnych neziskových organizácií z východného Slovenska zameraných na voľnočasové a športové aktivity a rozvoj nekomerčnej kultúry v regióne.

 „Karpatskou vandrovkou sa snažíme o vytvorenie komunity ľudí, ktorým záleží na rozvoji svojho okolia a ktorí podporujú inšpiratívne iniciatívy iných ľudí. Vandrovníci nie len finančne podporia a tým umožnia neziskovým organizáciám rôznymi spôsobmi skvalitniť život v regióne, ale aj sami rozhodujú o tom kam vyzbieraná finančná podpora poputuje. Vandrovka poskytuje jedinečný spôsob, ako sa priamo zapojiť do miestneho rozvoja a zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie a získať nové zážitky,“ uviedla Veronika Miškech Fričová z Karpatskej nadácie, ktorá podujatie organizuje.

Fyzická výzva a nezabudnuteľné zážitky

Tohtoroční vandrovníci, ktorí sa rozhodli prekonať 50 kilometrovú trasu, vyrazili na cestu v tímoch 5-6 ľudí v skorých ranných hodinách z Kúpeľov Štós. Najrýchlejší z nich prichádzali do cieľa v areáli Čičky už od 13tej hodiny. Zdolanie tejto náročnej fyzickej výzvy priemerne trvalo 14-16 hodín. Zvyšní účastníci začali vandrovať o 11:00 z chaty Erika na Kojšovej holi.

Zdolať náročnú trasu Karpatskej vandrovky je obdivuhodný výkon. Karpatská nadácia ocenila tímy vandrovníkov, ktorí dosiahli cieľ v najkratšom čase. Po ceste ich čakali aj logické tímové úlohy. Najbystrejšie tímy boli taktiež obdarené cenami od Karpatskej nadácie a partnera podujatia Ryba Košice.

Po trase si vandrovníci mali možnosť vychutnať jedinečné výhľady aj prekrásny východ slnka z vrchu Kloptáň. Tento rok im vandrovanie sťažilo počasie a dážď, ktorý ich sprevádzal väčšinu cesty. No i napriek dažďu účastníci prichádzali do cieľa plní nadšenia a pocitu prekonania samého seba.

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák