Author Archive

Otvárame možnosti: Vladimír / ITrampolína pre všetkých

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Od októbra 2016 sme spolupracovali s 31 ľuďmi s telesným postihnutím, aby sme spolu identifikovali bariéry, ktoré im znemožňujú zamestnať sa v IT oblasti a našli riešenia.

Náš projekt ITrampolína pre všetkých, ktorý realizujeme v spolupráci s projektovými partnermi T-Systems Slovakia, ZOM Prešov, IT Services Hungary a CJD v Nemecku podporuje integráciu ľudí so znevýhodnením do pracovného prostredia v IT oblasti.

Účastníci projektu prešli hodnotením a následnými školeniami pre rozvoj svojho potencionálu. Rozvíjali si mäkké zručnosti (soft skills), IT schopnosti ako aj anglický a nemecký jazyk.

Výsledkom projektu je vypracovaný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v IT sektore. Ale najmä posilnení ľudia, ktorým sa rozšírili možnosti na plnohodnotný a úspešný život.

V priebehu tohto mesiaca sa s Vami podelíme o ich príbehy.

Dnes Vám predstavujeme Vladimíra Čelka, ktorý bol extrémne motivovaný pracovať v IT aj napriek tomu, že vyštudoval humanitný odbor. Po dlhom čase hľadania práce Vladimír nedávno získal zamestnanie v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach aj napriek postihnutiu hornej končatiny.

Skončil som štúdium na Fakulte verejnej správy na UPJŠ v Košiciach. Mal som tretinový systém predmetov – tretina ekonomických, tretina sociologických, tretina právnických. Škola bola fajn, išiel som na to cielene, veľmi ma to bavilo. Obtiažnosť predmetov bola podstatne vyššia, ako je reputácia školy. Právnické predmety nás učili právnici, ekonomické ekonómovia. Máme ľudí vo vedení mnohých firiem, máme poslancov mestských zastupiteľstiev a máme ľudí aj v T-Systems. Po škole som sa zamestnal ako lektor a koordinátor v jednom EÚ projekte. Neskôr som pracoval pre jednu stávkovú spoločnosť ako bookmaker. Potom som mal ešte administratívnu prácu v jednom psychologickom centre a následne to bola práca na úrade KSK, kde som robil referenta na odbore zdravotníctva.

Chcel som robiť niečo, kde by som sa učil nové veci bez existenčného stresu. Vojsť do kultúry, prostredia, zaučiť sa a zároveň priniesť niečo, čo v sebe mám a uplatniť to. Na pôde Karpatskej nadácie som spomínal, že tento projekt (ITrampolína pre všetkých) bol pre mňa niečo ako znamenie. Veľa mojich známych z mojej školy sa  uplatnilo v IT oblasti a pre mňa to v čase, keď som mal iné zamestnanie, bolo niečo ťažké. Nechápal som, že si trúfli na IT oblasť napriek tomu, že sú humanitne zameraní. Po čase, keď som v predchádzajúcich zamestnaniach nemal možnosť pokojne pracovať, lebo to bolo stále niečím podmienené a keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí sú tu, závidel som im. Ľuďom zvnútra sa to možno nezdá, ale imponuje mi, že tu nie sme ohrození každými voľbami. Mám pocit, že keď si tu človek robí svoju robotu dobre, je úplne jedno, či je zelený, fialový, naľavo, napravo alebo kto je momentálne pri moci. A tak sa stalo mojím cieľom dostať sa do spoločnosti T-Systems.  

Soft skills školenia boli veľmi zaujímavé vzhľadom na moju povahu a moje predpoklady. Opäť sa ukázalo, že človek sa nikdy neprestane učiť. V každom zamestnaní som robil v nejakom tíme a aj na tréneroch som videl, že človek môže niečo ovládať, čo má “zmáknuté”, ale niekedy stačí možno jeden iný element v skupine a veci by sa diali úplne inak. Angličtina bola nutná a som rád, že sme ju absolvovali. IT skills boli veľmi užitočné, veľa vecí bolo pre mňa nových.“

 

Projekt ITrampolína pre všetkých je spolufinancovaný zo zdrojov Programu Erasmus+, KA2: Strategické partnerstvá.

Spolu za lepší život na východe – náš rok 2017

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia, jedna z mála nadácií, ktoré sa sústreďujú na podporu rozvoja východoslovenského regiónu, v roku 2017 podporila 42 miestnych projektov sumou takmer 180.000 EUR a priniesla na východ medzinárodné programy a expertízu.

 Od svojho vzniku v roku 1994, Karpatská nadácia podporila stovky projektov, ktoré vylepšujú život a prostredie na východe Slovenska viac ako 2.3 miliónmi eur. V minulom roku, Karpatská nadácia, v spolupráci s miestnymi firmami, otvorila 6 grantových programov, ktoré podporili 42 projektov v košickom a prešovskom kraji. Medzi podporené projekty patria mnohé dobrovoľnícke iniciatívy miestnych občanov, kultúrne a športové podujatia pre verejnosť – ako napríklad Košický triatlon 2017, tvorivé dielne pre deti s telesným postihnutím a ľudí v núdzi, ako aj obnova staničnej budovy Detskej železnice Košice či digitalizácia kina Úsmev v Košiciach.

Karpatská nadácia tiež podporila rozvoj 13 rómskych komunít vo východoslovenskom kraji prostredníctvom Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje od roku 2015. Viac ako 750 ľudí žijúcich v rómskych komunitách sa zapojilo do projektov zameraných na prípravu ľudí na trh práce a budovanie sebestačnosti, výchovu detí a vylepšovanie bývania.

Okrem podpory miestnych projektov sa Karpatská nadácia venuje aj vlastným rozvojovým programom s cieľom vylepšovania vzdelanosti, zmierňovania sociálnych rozdielov a posilňovania aktívnej občianskej spoločnosti na východe. V roku 2017, nadácia priniesla zahraničný program tvorivého myslenia a vzdelávania, MyMachine Slovakia, do 14 škôl v regióne. Zapojila takmer 400 žiakov a študentov na všetkých troch úrovniach vzdelávania do tvorby jedinečných vynálezov prostredníctvom medzigeneračnej spolupráce a kreatívnych postupov. Karpatská nadácia taktiež umožnila rozšírenie rozvojového programu pre mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Slovensko do prešovského, košického a časti žilinského kraja. Vďaka programu, 481 mladých ľudí vo veku 14-24 rokov zo 47 organizácií dostalo šancu rozvíjať svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a uspieť v živote.

V spolupráci s miestnymi ako aj zahraničnými partnermi zo súkromného aj neziskového sektora, v roku 2017 Karpatská nadácia vypracovala jedinečný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v oblasti IT. Do programu ITrampolína pre všetkých okrem iného zapojila 31 ľudí s telesným znevýhodnením.

Karpatská nadácia taktiež spolupracovala s partnermi u našich východných susedov na Ukrajine, kde preniesla skúsenosti zo Slovenska a priniesla podporu pre zapájanie občanov do verejnej správy. Programom Generation 2020 umožnila mladým ľuďom z východného Slovenska spolupracovať s rovesníkmi z Ukrajiny a vytvoriť cezhraničnú sieť mladých aktívnych lídrov, Karpatskú regionálnu mládežnícku radu – Generation WE.

Viac informácií o podporených iniciatívach, ktoré menia východné Slovensko na lepšie miesto pre život a aktivitách Karpatskej nadácie v minulom roku nájdete vo výročnej správe za rok 2017.

Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Dňa 22.10. 2018 v Košiciach vyhlásime spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti prvé grantové výzvy programu Active Citizens Fund (ACF) pre občianske organizácie. Takmer 8 miliónov EUR na obdobie rokov 2018 – 2023 v správe spomenutých nadácií podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.

ACF je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín EÚ. Tematické oblasti programu sú:

  • Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík
  • Obhajoba verejných záujmov– podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti
  • Ľudské práva – ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania
  • Zraniteľné skupiny – zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti
  • Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti.

Fond umožní tiež nadviazanie bilaterálnej spolupráce. Slovenské organizácie tak dostanú príležitosť navštíviť svojich partnerov v zahraničí alebo môžu posilniť svoj vlastný rozvoj a zlepšiť tak svoje postavenie v komunite, kde pôsobia. Osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

„Active Citizens Fund bude v najbližších rokoch dôležitým zdrojom podpory pre aktívnych občanov, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo krajinou kritickou voči neznášanlivosti, schopnou vysporiadať sa s korupciou a zneužívaním moci a solidárnou s ľuďmi v núdzi. V troch nadáciách, ktoré budú program spravovať, urobíme všetko preto, aby tieto zdroje boli využité efetkívne.“ uviedol k otvoreniu programu Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Bližšie informácie :

Nadácia Ekopolis : www.ekopolis.sk

Peter Medveď, riaditeľ, medved@ekopolis.sk

Martina Ragalová, PR a komunikácia, ragalova@ekopolis.sk

Karpatská nadácia: www.karpatskanadacia.sk

Laura Dittel, riaditeľka, laura.dittel@karpatskanadacia.sk

Veronika Miškech Fričová, manažérka pre fundraising, PR a komunikáciu, veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti: www.osf.sk

Ján Orlovský, výkonný riaditeľ, Jan.orlovsky@osf.sk

Zuzana Čačová, Programová manažérka EEA, zuzana.cacova@osf.sk

Zdieľanie skúsenosti s partnermi na Ukrajine

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V rámci programu Skutočne spoločne, Karpatská nadácia v spolupráci so svojou partnerskou nadáciou na Ukrajine zorganizovala dvojdňovú konferenciu, zameranú na zdieľanie skúseností z miestnych komunitných iniciatív a projektov v oblasti zakladania a aktivizácie občianskych rád.

Asi tridsať predstaviteľov rôznych neziskových organizácií a samospráv z Ukrajiny spolu s naším programovým tímom navštívili dve komunity na Zakarpatskej Ukrajine, ktoré boli programom Skutočne spoločne podporené.

Tieto komunity úspešne zapájajú občanov a dobrovoľníkov do miestneho rozvoja a realizujú rôzne iniciatívy zamerané na separovaný zber odpadu, budovanie multifunkčných športovísk pre mládež, zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev, či rozvoj miestneho folklóru.

Druhý deň konferencie bol venovaný diskusii o nástrojoch, ktoré umožňujú účasť verejnosti na rozhodovaní o veciach verejných, najmä občianskym radám, ktoré slúžia ako poradné orgány miestnej a regionálnej samosprávy.

Dvojdňová konferencia uzatvorila tretí ročník programu Skutočne spoločne, ktorý je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej Republiky – SlovakAid.

Skutočne spoločne je medzinárodný program pomoci a výmeny skúseností s cieľom rozvoja občianskej spoločnosti na Ukrajine. V treťom ročníku, program finančne podporil aktivity 9 ukrajinských neziskových organizácií, zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti a zapájania občanov do správy verejnej.

Inklúzia ľudí so špeciálnymi potrebami v IT sektore v Košiciach

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky, Novinky, Novinky

Panelová diskusia, ktorú sme organizovali 24. mája 2018 v Košiciach v rámci nášho projektu IT PRE VŠETKÝCH: PRÍLEŽITOSŤ PRE KAŽDÉHO, priniesla zaujímavú výmenu názorov o otvorenosti a pripravenosti zamestnávateľov v IT sektore ponúkať pracovné príležitosti ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Ako aj o tom, nakoľko sú záujemcovia so zdravotným znevýhodnením pripravení integrovať sa do pracovného prostredia IT.

Prítomní zástupcovia zamestnávateľov v IT sektore zhodne deklarovali, že sú pripravení zamestnávať ľudí so špeciálnymi potrebami a vytvárať priestor pre širšiu diskusiu s ostatnými kľúčovými hráčmi (školy, kariérni poradcovia, samospráva, mimovládne organizácie). Súhlasili, že je potrebné ukazovať čo najviac pozitívnych príkladov a hovoriť o prekážkach, ktoré môžu pôsobiť odstrašujúco pre tých, ktorým skúsenosť chýba.

Vyzvali zdravotne znevýhodnených záujemcov o prácu, aby sa aktívne uchádzali o otvorené pracovné pozície a ponúkli im rôzne formy spolupráce (flexibilný pracovný čas, práca z domu, na diaľku a pod.).  Priznali však aj to, že skúsenosti s diverzitou pracovnej sily zatiaľ  v našom geografickom a kultúrnom kontexte nie sú dostatočné a z toho vyplývajú aj existujúce technologické a technické prekážky, ktorých odstránenie však nepokladajú za závažný problém .

Účastníci projektu ITrampolína pre všetkých – v rámci ktorého sa diskusia konala –  sa podelili o svoje osobné zážitky a skúsenosti s prekonávaním či už fyzických alebo mentálnych bariér, s ktorými sa stretávajú u majoritnej spoločnosti.

Fotografie z panelovej diskusie nájdete TU. 

Projekt ITrampolína pre všetkých, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s projektovými partnermi T-Systems Slovakia, ZOM Prešov, IT Services Hungary a Christliches Jugenddofwerk Deutschlands (CJD) podporuje integráciu ľudí s telesným postihnutím a sociálnym znevýhodnením do  pracovného prostredia v IT sektore.  Projekt je zameraný na identifikáciu  bariér, ktoré znemožňujú integráciu znevýhodnených kandidátov o prácu a hľadanie nástrojov, prístupov a opatrení, ktoré by ju podporili. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Programu Erasmus+, KA2: Strategické partnerstvá.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák