Otvorenie 2018/19 výzvy grantového programu Spoločne pre región

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Už po 12. raz U. S. Steel Košice, s.r.o. a  Karpatská nadácia otvárajú grantový programu Spoločne pre región. V tomto ročníku program podporí  komunitné projekty  celkovou sumou 13 000 EUR.

Neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2.500 eur pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, voľnočasové aktivity pre deti a mládež ako aj environmentálne a vzdelávacie aktivity. 

Navrhované projekty sa musia realizovať v období 25.03 – 15.11.2019. Viac informácií nájdete tu.

Svoje návrhy projektov podajte elektronicky do 21. decembra 2018 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Viac informácií Vám radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk

Budujeme kapacitu v oblasti ranej starostlivosti v rómskych komunitách

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

4.10.2018 sme v Košiciach zorganizovali workshop na tému: Raná starostlivosť v rómskych komunitách pre zástupcov 19 organizácií, ktoré pracujú v rómskych komunitách.

Cieľom workshopu bolo priblížiť organizáciam, ktoré realizujú rozvojové programy v rómskych komunitách na Slovensku, skúsenosti s ranou starostlivosťou v rómskych komunitách v Maďarsku. Workshopom sme chceli vytvoriť príležitosť na vzájomné zdieľanie skúseností a prípravu nových projektov v tejto oblasti.

Raný vek, za ktorý sa považuje vek dieťaťa od 0 do 8 rokov života, je najdôležitejší vo vývoji dieťaťa a má rozhodujúci vplyv na budovanie základov pre celoživotné vzdelávanie. Kvalitná starostlivosť v ranom detstve pomáha deťom naplniť svoj potenciál a tiež zmierňuje riziká vyplývajúce z ich života v znevýhodnenom prostredí.

Preto sa náš Program rozvoja rómskych komunít venuje aj tejto problematike.

Momentálne pripravujeme 4. ročník programu, ktorý sa bude ešte hlbšie sústreďovať na rannú starostlivosť v rómskych komunitách v regiónoch východného a stredného Slovenska a vytváraniu umožňujúceho prostredia holistickými intervenciami.

Workshopu sa zúčastnilo 28 ľudí z 19 organizácií. Fotografie z podujatia:

Náš program ITrampolína pre všetkých získal Národnú cenu kariérového poradenstva

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Už po desiatykrát sa na Slovensku udeľovali ocenenia v súťaži Národná cena kariérového poradenstva organizáciám a ľuďom, ktorí vytrvalo pracujú na skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti služieb kariérového poradenstva na Slovensku. 

Sme nesmierne hrdí, že náš vzdelávací program  ITrampolína pre všetkých, zameraný na podporu integrácie ľudí s telesným postihnutím do pracovného prostredia v IT sektore získal jednu z piatich Národných cien kariérového poradenstva 2018. 

Náš program bol odbornou porotou vybraný z 21 prihlásených príspevkov zo škôl, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neziskových organizácií i od jednotlivcov.

Blahoželáme všetkým ďalším oceneným:

Hľadáme manažéra / manžérku pre PR, komunikáciu a fundraising

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

STAŇ SA SÚČASŤOU KREATÍVNEHO A DYNAMICKÉHO TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A POMÔŽ VYTVÁRAŤ LEPŠIE VÝCHODNÉ SLOVENSKO.

Hľadáme človeka, ktorému zveríme agendu PR, komunikácie a fundraisingu organizácie ktorý má:

 • vzdelanie aspoň 1. stupňa VŠ, ideálne 2. stupňa v relevantnom odbore;
 • aspoň 5 ročnú skúsenosť v komunikačnej pozícii v neziskovom alebo súkromnom sektore;
 • rozsiahle skúsenosti v oblasti digitálnej komunikácie a dobré digitálne zručnosti (správa webových stránok prostredníctvom editorov, používanie softwarov pre e-mailovú komunikáciu, správa a reklama cez sociálne médiá, využívanie Google produktov);
 • skúsenosť s tvorbou a manažmentom komunikačných kampaní / aktivít;
 • skúsenosť s tvorbou digitálnych, printových a audiovizuálnych materiálov, v spolupráci s dizajnérmi a inými dodávateľmi;
 • skúsenosť s manažmentom partnerstiev;
 • skúsenosť s organizáciou verejných podujatí;
 • dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office);
 • výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

Mal by to byť človek, ktorý:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
 • je tímový hráč/hráčka;
 • bude aktívny člen/členka tímu pripravený učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
 • je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
 • je schopný adaptovať sa, hľadá netradičné prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
 • je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok;
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
 • má rád východné Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Detailná náplň práce

Pracovník/pracovníčka vykonávajúci túto funkciu je povinný vykonávať a niesť zodpovednosť za plnenie úloh súvisiacich s externou a internou komunikáciou a marketingom a fundraisingom organizácie ako aj ďalších súvisiacich aktivít podľa potreby.

Externá komunikácia a marketing nadácie zahŕňa najmä:

 • Budovanie povedomia o nadácii a jej práci prostredníctvom PR a externej komunikácie, vrátane správy webových stránok a sociálnych médií, zostavovania newslettra a prípravy komunikačných materiálov, tlačových správ a iných výstupov pre programy a projekty nadácie (grantové programy, programy v oblasti vzdelávania, znižovania sociálnej nerovnosti a medzinárodnej spolupráce, fundraisingové aktivity a podujatia).
 • Budovanie vzťahov s médiami a novinármi s cieľom zviditeľňovania nadácie a jej aktivít pre verejnosť prostredníctvom masmédií.
 • Zostavovanie výročnej správy organizácie pre účely MV SR ako aj pre marketingové účely nadácie, vytvorenie a realizácia komunikačného plánu pre publikáciu správy.
 • Navrhovanie a manažment podujatí pre verejnosť s cieľom jej informovania a zapájania.
 • Realizácia projektov vzdelávania neziskových organizácií v oblasti komunikácie.
 • Zastrešovanie internej komunikácie
 • Navrhovania, prípravy a revízie interných smerníc a pokynov týkajúcich sa komunikácie.
 • Monitoring indikátorov efektívnosti a hodnotenie výsledkov komunikačných aktivít.

Fundraising zahŕňa najmä:

 • Príprava a realizácia fundraisingových kampaní pre nadáciu so zameraním na digitálne aktivity (2% z dane z príjmu, online darovanie, Vianočná kampaň).
 • Príprava a realizácia charitatívneho programu Bež so srdcom, v spolupráci s Maratónskym klubom Košice, s cieľom zvyšovania finančných príspevkov a počtu zapojených darcov.
 • Príprava a úspešná realizácia náborovej kampane účastníkov pre fundraisingové podujatie nadácie – Karpatská vandrovka.
 • Identifikácia firemných partnerov a získavanie nových firemných podporovateľov.
 • Strategická komunikácia s firemnými partnermi, zastrešovanie PR a komunikácie pre spoločné programy a aktivity.
 • Monitoring indikátorov efektívnosti a hodnotenie výsledkov fundraisingových aktivít.

Termín nástupu: 2. januára 2019
Ponúkaná odmena: dohodou
Druh pracovného vzťahu: mandátna zmluva
Miesto práce: Košice, východné Slovensko
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. novembra 2018 

Výhody:

 • možnosť spolupracovať v najväčšej a najstaršej nadácii na východnom Slovensku
 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Poznámky:

 • Ide o pozíciu na zastupovanie počas materskej dovolenky v trvaní 12 mesiacov
 • Zmluva na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia v prípade obojstranného záujmu a možností

Ak máš o pozíciu záujem, pošli nám do 20. októbra 2018:

 • Motivačný list v anglickom jazyku obsahujúci odpoveď na dve otázky: 1. prečo som sa rozhodol/rozhodla uchádzať o túto pozíciu, čo ma motivuje pracovať v nadácii, 2. ako budem aplikovať doteraz nadobudnuté skúsenosti pri realizácii popísanej agendy. (max. 1,5 strany)

 • Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do polnoci 22. októbra 2018 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – PR, komunikácia a fundraising).

Stiahnuť inzerát v pdf. 

Hľadáme odborných hodnotiteľov pre Active Citizens Fund program

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o grant v 5 témach programu Active Citizens Fund – Slovakia.

Active Citizens Fund – Slovakia podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti.

Program podporuje projekty organizácií formou otvorených grantových výziev v nasledovných témach:

 1. Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík;
 2. Obhajoba verejných záujmov – podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti;
 3. Zvýšenie podpory vzdelávania v oblasti občianskych a ľudských práv;
 4. Posilnenie postavenia zraniteľných skupín;
 5. Zvýšenie kapacity a udržateľnosti občianskej spoločnosti.

V období 2018 – 2023 bude v programe prostredníctvom 17 grantových výziev rozdelených spolu 7,7 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií a budú im poskytnuté aj ďalšie podporné aktivity, napríklad vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.

Dvaja odborní hodnotitelia budú vybraní pre každú z uvedených tém programu. 

Výzva je vhodná najmä pre záujemcov z radov nezávislých odborníkov, odborných pracovníkov VŠ, výskumných ústavov a podobne. Skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z Nórskeho finančného mechanizmu, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou.

Celé znenie oznamu nájdete v dokumente Odborné hodnotenie.

V prípade záujmu, pošlite svoj návrh na acf@acfslovakia.sk do 15. októbra 2018 vrátane tohto dňa.

Spolu s ponukou Vás prosíme aj o vyplnenie a doručenie dokumentu Súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák