Grantový program MÁME RADI VÝCHOD podporil 7 projektov pre lepší život na východe

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

Náš grantový program Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD podporil 7 projektov, ktoré vytvárajú voľnočasové aktivity pre lepší život na východe, celkovou sumou 10 406.25 Eur.

Prerozdelená finančné podpora bola vyzbieraná účastníkmi charitatívneho turistického pochodu, Karpatská vandrovka 2017, ktorí taktiež rozhodovali o tom, ktoré projekty budú programom MÁME RADI VÝCHOD podporené.

Medzi podporené organizácie patria napríklad nezisková organizácia Maják, ktorá zrealizuje sériu výtvarných workshopov, pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku, pre hluchoslepých ľudí v spolupráci so študentmi a rovesníkmi. Workshopy sa uskutočnia na verejných priestranstvách v Košiciach a Herľanoch.

OZ Vitalcity zorganizuje štvrtý ročník turisticko – bežeckého podujatia pre trailových bežcov, Horský Beh Smolník 2018. Beh má dve trate s rôznou náročnosťou: kratšia trať je pre juniorov (11 km) s názvom „Po stopách smolníckych baníkov“ a dlhšia je pre skúsených bežcov (33 km) s názvom „Beh hrebeňom Volovských vrchov“.

OZ Druživá vytvorí prvú komunitnú záhradu v meste Rožňava a Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa zorganizuje vďaka našej podpore 15 aktivít zameraných na výcvik psov pre širokú verejnosť bez poplatku za výcvik.

Organizácia Prameň radosti vylepší priestory Klubovne – zóny bez mobilu a internetu pre stretávanie sa mladých ľudí a rodičov s deťmi v obci Vysoká nad Uhom.

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči zorganizuje pravidelné krúžky tanca pre žiakov s hendikepom, ktorí neskôr vystúpia na rôznych festivaloch a podujatiach v okolí.

Strelecký klub DVC Tatry vytvorí náučný chodník, ktorý povedie okolo historických pozostatkov stavieb (guľometné hniezdo, úkryt z 2. svetovej vojny, Pinga – staré banské dielo, pieskovcové útvary) a významných objavených miest, súvisiacich s históriou obce Spišské Bystré.

Tohto roku máte opäť možnosť prijať výzvu pre dobrú vec, prevandrovať s nami 50 alebo 25 kilometrov a svojou účasťou na Karpatskej vandrovke podporiť miestne projekty aktívnych ľudí pre ľudí.

Karpatská vandrovka 2018 sa koná 22. septembra 2018. Prihláste sa dnes – viac informácií nájdete tu.

Štartujeme nový projekt pre vylepšenie vzdelávania

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

1. júna 2018 sme odštartovali projekt Schola ludus 21, ktorý vypracuje koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom vylepšiť vzdelávanie detí a mládeže.

Vzdelávanie je základným pilierom budúcnosti krajiny a kvalitný systém vzdelávania preto logicky zasahuje do všetkých oblastí života. Je potrebné prispôsobiť školstvo na Slovensku meniacemu sa prostrediu a požiadavkám na absolventov a vzdelávacích pracovníkov ako aj pracovného trhu.

Mnohé iniciatívy neformálneho vzdelávania prinášajú potrebnú inováciu, otvárajú témy a umožňujú deťom a mladým ľuďom získať vedomosti a schopnosti pre život v dnešnej dobe plnej rýchlych zmien, komplexnosti a neistoty. Avšak dodnes sa nepodarilo nájsť efektívne spôsoby prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému na Slovensku.

Naším cieľom je zmapovať iniciatívy neformálneho vzdelávania v Košickom a Prešovskom kraji a zanalyzovať bariéry, ktoré znemožňujú využívanie prvkov neformálneho vzdelávania na základných a stredných školách.

Na základe vyzbieraných informácií navrhneme koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Vytvoríme regionálnu diskusnú platformu aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania a zapojíme širšiu verejnosť, aby aj občania mali možnosť ovplyvniť budúcnosť vzdelávania vo svojej krajine.

Viac informácií o aktivitách projektu uverejníme čoskoro.

Projekt Schola ludus 21 je podporený z Európskeho sociálneho fondu sumou 273,284.03 EUR. 

 

Zdieľanie skúsenosti s partnermi na Ukrajine

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V rámci programu Skutočne spoločne, Karpatská nadácia v spolupráci so svojou partnerskou nadáciou na Ukrajine zorganizovala dvojdňovú konferenciu, zameranú na zdieľanie skúseností z miestnych komunitných iniciatív a projektov v oblasti zakladania a aktivizácie občianskych rád.

Asi tridsať predstaviteľov rôznych neziskových organizácií a samospráv z Ukrajiny spolu s naším programovým tímom navštívili dve komunity na Zakarpatskej Ukrajine, ktoré boli programom Skutočne spoločne podporené.

Tieto komunity úspešne zapájajú občanov a dobrovoľníkov do miestneho rozvoja a realizujú rôzne iniciatívy zamerané na separovaný zber odpadu, budovanie multifunkčných športovísk pre mládež, zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev, či rozvoj miestneho folklóru.

Druhý deň konferencie bol venovaný diskusii o nástrojoch, ktoré umožňujú účasť verejnosti na rozhodovaní o veciach verejných, najmä občianskym radám, ktoré slúžia ako poradné orgány miestnej a regionálnej samosprávy.

Dvojdňová konferencia uzatvorila tretí ročník programu Skutočne spoločne, ktorý je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej Republiky – SlovakAid.

Skutočne spoločne je medzinárodný program pomoci a výmeny skúseností s cieľom rozvoja občianskej spoločnosti na Ukrajine. V treťom ročníku, program finančne podporil aktivity 9 ukrajinských neziskových organizácií, zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti a zapájania občanov do správy verejnej.

Odleťte s nami do sveta vynálezov

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

S radosťou Vás pozývame na tvorivú dielňu MyMachine Slovakia na košickej Balónovej fieste už tento piatok a sobotu – 8. a 9. júna 2018.  

Dospelí či deti, príďte s nami otvoriť svoju fantáziu a odletieť do sveta snov a fantastických vynálezov.

Príďte si vytvoriť svoj jedinečný vynález a dozvedieť sa o unikátnom MyMachine Slovakia programe, ktorý pomáha deťom a mladým ľuďom rozvíjať dôležité schopnosti.

V piatok 8.6. a sobotu 9.6. v čase 17:00 – 20:00 nás nájdete v piknikovej zóne Balónovej fiesty, v areáli Technickej univerzity v Košiciach.

 

 

Spoznáte s nami jedinečný program neformálneho vzdelávania MyMachine Slovakia, ktorý realizuje Karpatská nadácia od roku 2016.

Ukážeme vám, ako program funguje a čo môže vzniknúť, keď deti necháme tvoriť.

Zahráte sa s vynálezmi, ktoré vymysleli deti zapojené do prvého ročníka MyMachine Slovakia. Popustíte uzdu svojej fantázie a vytvoríte aj vy svoj vynález snov. Viac info.

Inklúzia ľudí so špeciálnymi potrebami v IT sektore v Košiciach

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Panelová diskusia, ktorú sme organizovali 24. mája 2018 v Košiciach v rámci nášho projektu IT PRE VŠETKÝCH: PRÍLEŽITOSŤ PRE KAŽDÉHO, priniesla zaujímavú výmenu názorov o otvorenosti a pripravenosti zamestnávateľov v IT sektore ponúkať pracovné príležitosti ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Ako aj o tom, nakoľko sú záujemcovia so zdravotným znevýhodnením pripravení integrovať sa do pracovného prostredia IT.

Prítomní zástupcovia zamestnávateľov v IT sektore zhodne deklarovali, že sú pripravení zamestnávať ľudí so špeciálnymi potrebami a vytvárať priestor pre širšiu diskusiu s ostatnými kľúčovými hráčmi (školy, kariérni poradcovia, samospráva, mimovládne organizácie). Súhlasili, že je potrebné ukazovať čo najviac pozitívnych príkladov a hovoriť o prekážkach, ktoré môžu pôsobiť odstrašujúco pre tých, ktorým skúsenosť chýba.

Vyzvali zdravotne znevýhodnených záujemcov o prácu, aby sa aktívne uchádzali o otvorené pracovné pozície a ponúkli im rôzne formy spolupráce (flexibilný pracovný čas, práca z domu, na diaľku a pod.).  Priznali však aj to, že skúsenosti s diverzitou pracovnej sily zatiaľ  v našom geografickom a kultúrnom kontexte nie sú dostatočné a z toho vyplývajú aj existujúce technologické a technické prekážky, ktorých odstránenie však nepokladajú za závažný problém .

Účastníci projektu ITrampolína pre všetkých – v rámci ktorého sa diskusia konala –  sa podelili o svoje osobné zážitky a skúsenosti s prekonávaním či už fyzických alebo mentálnych bariér, s ktorými sa stretávajú u majoritnej spoločnosti.

Fotografie z panelovej diskusie nájdete TU. 

Projekt ITrampolína pre všetkých, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s projektovými partnermi T-Systems Slovakia, ZOM Prešov, IT Services Hungary a Christliches Jugenddofwerk Deutschlands (CJD) podporuje integráciu ľudí s telesným postihnutím a sociálnym znevýhodnením do  pracovného prostredia v IT sektore.  Projekt je zameraný na identifikáciu  bariér, ktoré znemožňujú integráciu znevýhodnených kandidátov o prácu a hľadanie nástrojov, prístupov a opatrení, ktoré by ju podporili. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Programu Erasmus+, KA2: Strategické partnerstvá.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák