Cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca v oblasti rozvoja demokratických princípov, miestnej ekonomiky, inter-kultúrnych a inter–etnických programov je príspevkom k budovaniu stabilnej a demokratickej Európy.

Karpatská nadácia Slovensko bola v rokoch 1994 – 2006 súčasťou medzinárodnej štruktúry riadenej medzinárodnou správnou radou a spolu s ďalšími štyrmi národnými nadáciami v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajine sa zapájala do realizácie spoločne koordinovaných aktivít. V roku 2006 sa sieť Karpatskej nadácie uvoľnila a národné nadácie v jednotlivých krajinách samostatne realizujú vlastné programy, no stále v duchu spoločnej filozofie rozvoja Karpatského regiónu. Popri vlastných aktivitách neustále vyhľadávajú príležitosti na spoločné medzinárodné projekty.

V októbri 2010 získala medzinárodná sieť Karpatských nadácií European Borders Dialogue Award – cenu za podporu cezhraničnej spolupráce a výmeny skúseností v európskom spoločenstve.

V súčasnosti realizujeme tieto cezhraničné projekty:

GENERATION 2020
Cieľom projektu je mobilizovať a osobnostne rozvíjať mladých ľudí podporou ich vlastných dobrovoľníckych kreatívnych projektov. Projekt zároveň posilní zapájanie sa mládeže do miestneho a regionálneho rozvoja a cezhraničnú mládežnícku spoluprácu.

Skutočne spoločne
Podpora komplexného rozvoja vidieka na Ukrajine mobilizáciou miestnej medzi-sektorovej spolupráce a transferom slovenských skúseností.

Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy
Cieľom projektu je identifikovať a analyzovať nové smerovania miestneho rozvoja založených na princípe “miestne zdroje pre miestne potreby”.

Do podobných projektov sa zapájame aj ako partneri:

Okrem vlastných cezhraničných projektov sa do podobných iniciatív zapájame ako partneri. V roku 2015 sa podieľame na realizácii projektu Proud to be European organizácie Linum Alapítvány. Projekt podporila EACEA a v jeho rámci vyšla aj e-kniha o význame európskeho občianstva a o vzťahoch medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín.

Na výmenu skúseností z oblasti reforiem verejnej správy a budovania kapacity miestnych aktivistov a komunít podieľať sa na zlepšovaní miestneho života je zameraný aj medzinárodný projekt Capacity Building of  Local Communities: V4 Experience for EaPC. Projekt bude realizovaný v rokoch 2015 – 2016 a realizátorom projektu je regionálna pobočka medzinárodnej neziskovej organizácie Ukraine-Poland-Germany vo Vinnici na Ukrajine. Projekt je financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák