ITrampolína pre všetkých

Cieľom projektu je posilniť zamestnateľnosť a inklúziu ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a prostredníctvom inovatívneho modelu pre rozvoj individuálneho potenciálu im pomôcť pri integrácii do pracovného prostredia. Model bude vypracovaný a implementovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností.

Výstupy projektu: Model Centra pre rozvoj pozostávajúceho z 2 nástrojov:

  • VPAC (Vocational Potential Assessment Center) – Hodnotiace centrum
  • EDC (Elevator Development Center) – Centrum pre rozvoj 

Hodnotiace centrum (Vocational Potential Assessment Center)

Hodnotiace centrum je pilotným Hodnotiacim centrom citlivým na inakosť  –  súbor hodnotiacich metód a aktivít zameraných na hodnotenie účastníkov spôsobom, kedy sa inakosť nestáva automaticky nevýhodou. Inakosť a diverzita sú  naopak považované za hodnotný prínos pre organizáciu.  Model Hodnotiaceho centra sa stane kaučingovým nástrojom, ktorý nasmeruje účastníkov podľa ich individuálneho výkonu. Otvoria sa im viaceré alternatívne príležitosti rozvoja ich kariéry a sebarealizácie v oblastiach pôsobnosti zapojených partnerských organizácií.

Centrum pre rozvoj (Elevator Development Center)

Centrum pre rozvoj stavia na výsledkoch individuálneho výkonu účastníkov v rámci Hodnotiaceho centra. Jeho poslaním je nastaviť ciele na dosiahnutie kvalifikačných požiadaviek na konkrétne pracovné pozície.  Mapuje kompetencie a talent účastníkov a pomáha definovať ich individuálne rozvojové plány.  V rámci Centra pre rozvoj sú zostavené 3 interné tréningové programy, ktoré zohľadňujú špecifické potreby zamestnancov so znevýhodnením. Centrum pre rozvoj bolo pilotne testované kandidátmi vybratými na základe ich výkonu v Hodnotiacom centre.

Partneri projektu:

Karpatská nadácia, (KN), SK,  www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK,  www.myt-systems.sk
ZOM Prešov, SK , www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko,  www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko, www.it-services.hu

Aktivity projektu:

Trvanie projektu: október 3, 2016 – august 2, 2018

Reportáž Lukáša Mana (RTVS) o projekte ITrampolína pre všetkých:

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák