Poslanie

Karpatská nadácia pomáha rozvíjať východné Slovensko.

Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci miestnej komunity. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku.

Svojimi aktivitami sa nadácia angažuje v téme zmierňovania chudoby založeného na práci v miestnej komunite. V tejto oblasti poskytuje finančnú podporu pre komunitné projekty, štipendiá talentovaným študentom, realizuje vlastné projekty, odborné podujatia, vyhľadáva a zdieľa príklady dobrej praxe a rozvíja vlastnú odbornosť v zbere, kategorizácii a interpretácii relevantných údajov.

Pri podpore komunity Karpatská nadácia presadzuje princíp partnerstva a spolupráce rôznych sektorov spoločnosti. Miestne partnerstvá považuje za kľúčové pre udržateľný rozvoj nášho regiónu.  Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1 milióna EUR.

Karpatská nadácia sa aktívne venuje téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

Vízia Karpatskej nadácie

Karpatská nadácia je spoľahlivým partnerom pre každého, kto chce tvorivo prispieť k zlepšovaniu života na východnom Slovensku.

Hodnoty Karpatskej nadácie

  • Transparentnosť, otvorenosť a spoľahlivosť
  • Rešpektovanie kultúrnej a etnickej rozmanitosti východného Slovenska
  • Podpora svojpomoci, partnerstiev a spolupráce rôznych sektorov spoločnosti
  • Zviditeľňovanie významu neziskových organizácií pre všestranný rozvoj regiónu
Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák