Sme členom

Fórum donorov
Karpatská nadácia je dlhoročným aktívnym členom Fóra donorov. Fórum je asociácia popredných organizácií, ktoré poskytujú granty tretím osobám. Hlavným dôvodom vzniku FD bola potreba organizácií vymieňať si informácie o svojej činnosti a spoločne hľadať možnosti zefektívnenia podpory slovenského mimovládneho neziskového sektora. Pri Fóre donorov sa v roku 2006 vyprofiloval Klub firemných darcov, ktorý je prestížnym zoskupením firiem podnikajúcich v Slovenskej republike a venujúcich sa firemnej filantropii. Viac informácií na www.donorsforum.sk.

Transnational Giving Europe
Karpatská nadácia je partnerom TGE Network, siete 19 organizácií pracujúcich v 19 krajinách Európy. Sieť umožňuje firemným aj individuálnym darcom, ktorí majú sídlo v členských krajinách TGE, finančne podporovať neziskové organizácie v týchto krajinách a pritom užívať daňové výhody poskytované v danej krajine. Informácie na www.transnationalgiving.eu.

Koalícia 2013+
Cieľom združenia je podpora a dosiahnutie úspešnej realizácie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Združenie tento cieľ realizuje najmä prostredníctvom združovania subjektov súkromného a verejného sektora implementujúcich a podporujúcich projekt, získavania ďalších partnerov a podporovateľov, podpory angažovanosti verejnosti a posilňovania jej aktívnej účasti na projekte, pomoci pri zaisťovaní dlhodobej udržateľnosti projektu s pozitívnym príspevkom k regionálnemu rozvoju, udržania a podpory kredibility projektu a propagácie projektu a jeho aktivít na Slovensku a v zahraničí. Viac na www.koalicia2013.eu.

International Carpathian Foundation Network
Karpatská nadácia bola založená v roku 1994 Inštitútom Východ- Západ s podporou Nadácie C. S. Motta. Cieľom bolo vytvoriť unikátnu cezhraničnú nadáciu v Karpatskom euroregióne, ktorá by pomohla rozvíjať toto územie.
Karpatská nadácia Slovensko bola v rokoch 1994 – 2006 súčasťou tejto medzinárodnej štruktúry riadenej medzinárodnou správnou radou a spolu s ďalšími štyrmi národnými nadáciami v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajine sa zapájala do realizácie spoločne koordinovaných aktivít.
V roku 2006 sa sieť Karpatskej nadácie uvoľnila a národné nadácie v jednotlivých krajinách samostatne realizujú vlastné programy, no stále v duchu spoločnej filozofie rozvoja Karpatského euroregiónu. Popri vlastných aktivitách neustále vyhľadajú príležitosti na spoločné medzinárodné projekty. Národné nadácie v iných krajinách dodnes predstavujú pre Karpatskú nadáciu Slovensko strategických partnerov pri ich realizácii.

Karpatská nadácia je členom Medzinárodnej siete Karpatských nadácií – International Carpathian Foundation Network. V súčasnosti sú členmi ICFN štyri nezávislé a samostatne pôsobiace nadácie, ktoré podporujú rozvoj Karpatského euroregiónu:
Karpatská nadácia, Slovensko – www.karpatskanadacia.sk
Kárpátok Alapítvány – Magyarország – www.karpatokalapitvany.hu
Карпатський фонд – Україна – www.carpathianfoundation.org.ua
Fundacja Karpacka – Polska – www.carpathianfoundation.org

Karpatský euroregión
Päť krajín, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina, leží v strede Európy, v hornatom vidieckom regióne Karpát a povodia rieky Tisy. Tento región možno charakterizovať ako ekonomicky zaostalý, najmä v dôsledku jeho polohy na periférii a komplikovanej histórii medzištátnych a medzi – etnických vzťahov. Jazyková a náboženská rôznorodosť je ďalšou charakteristickou črtou tohto regiónu. Napriek tomu majú tieto komunity majú veľa spoločného. Spoločná história a geografický charakter, podobný ekonomický rozvoj a spoločné ambície ekonomickej prosperity a integrácie vytvárajú pocit spolupatričnosti a snahu spolupracovať.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák