Partnerstvá

Princípy partnerstva
Karpatská nadácia spolupracuje pri napĺňaní svojho poslania s partnermi a podporovateľmi z rôznych sektorov a krajín. Aby boli vzťahy obojstranne prínosné a transparentné, nadácia sa snaží sa pri ich budovaní a rozvíjaní dodržiavať princípy partnerstva, ktoré obsahuje Etický kódex Karpatskej nadácie. Medzi ne patria napr. princíp zodpovednosti voči poslaniu nadácie, princíp autonómie, princíp otvorenosti či princíp etického pôvodu zdrojov.

Partneri Karpatskej nadácie

Karpatský rozvojový inštitút www.kri.sk
Karpatský rozvojový inštitút je odborná nezávislá, nezisková mimovládna organizácia s medzinárodnou pôsobnosťou zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja. Poslaním Karpatského rozvojového inštitútu je prispievať k sociálnemu a ekonomickému rozvoju, s dôrazom na rozvoj periférnych, marginalizovaných oblastí.

Nadácia Ekopolis www.ekopolis.sk
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien www.socia.sk
Karpatská nadácia je zapojená do administrácie Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.
Nadácia Ekopolis pôsobí od roku 1991 a manažuje grantové programy a vlastné aktivity zamerané na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien finančne podporuje od roku 2002 projekty neziskových organizácií, škôl a jednotlivcov zamerané na sociálne služby a angažuje sa v reformách sociálneho systému.

Americká obchodná komora www.amcham.sk
Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá a finančne samostatná organizácia financovaná výlučne prostredníctvom príspevkov od svojich členov. V súčasnosti patrí Americká obchodná komora medzi najaktívnejšie medzinárodné komory na Slovensku a jej členskú základňu tvorí vyše 300 medzinárodných a slovenských spoločností, vrátane niekoľkých, ktoré sa radia medzi najväčšie a najvýznamnejšie firmy na Slovensku.

AINova www.ainova.sk
AINova je občianske združenie, ktorého poslaním je prispieť k upevneniu a rozvoju otvorenej spoločnosti orientovanej na uplatnenie vedomostí a demokratických princípov pri jej spravovaní. V súlade so svojim hlavným poslaním združenie napomáha procesu európskej integrácie. Cieľom AINova je najmä poskytovanie nových príležitostí na vzdelávanie v oblastiach, ktoré absentujú alebo nie sú plno rozvinuté v súčasnom vzdelávacom systéme.

Slovenské fundraisingové centrum www.fundraising.sk
Hlavnou oblasťou pôsobenia Slovenského centra fundraisingu je oblasť získavania zdrojov – fundraisingu a financovania verejne a súkromne prospešných aktivít. Slovenské centrum fundraisingu vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z organizácií PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre filantropiu.

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 www.kosice2013.sk
V roku 2008 získalo mesto Košice titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Za účelom prípravy, realizácie, monitoringu a hodnotenia projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a súvisiacich činností a projektov podľa projektu Košice Interface 2013 založilo mesto Košice neziskovú organizáciu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák