Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy

Karpatská nadácia implementuje nový partnerský projekt s názvom Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy.

Cieľom tohto ročného projektu realizovaného od 1. júna 2014 do 31. mája 2015 bolo identifikovať a analyzovať nové smerovania miestneho rozvoja založených na princípe “miestne zdroje pre miestne potreby“. Na základe existujúcich príkladov dobrej praxe vo všetkých štyroch krajinách V4 regiónu, ako aj inšpirácií spoza hraníc, sa partneri projektu zamerali na použiteľné modely komunitnej mobilizácie.

Projektoví partneri:

1. Karpatský rozvojový inštitút, Košice, SK
2. Karpatský Euroregión Poľsko, Rzeszów, PL
3. Szociális Szakmai Szövetség, Budapešť, HU
4. Karpatska fundatsiya, Užhorod, UA
5. Centrum pro komunitní práci střední Morava, Přerov, CZ

Výstupy projektu:
• V4 platforma organizácií,
• zbierka prípadových štúdií/príkladov dobrej praxe použiteľných prístupov k riešeniu problémov spojených s chudobou, a
• prezentácia výsledkov kľúčovým aktérom a cieľovým skupinám na internete a formou konferencie.

Východiskom projektu je vyšehradská spolupráca. Jeho zámerom je posilnenie spolupráce krajín v rámci V4 a budovanie na tom, čo majú spoločné. Projekt staval na ambícii preskúmať a nájsť inovatívne riešenia spoločných problémov regiónu a využiť expertízu vo všetkých krajinách vrátane Ukrajiny.

Záverečné pracovné stretnutie partnerov projektu bolo spojené s účasťou a prezentáciou výstupov a očakávaných výsledkov na medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizovala Karpatská nadácia 27. marca 2015 v Košiciach. Projektovú platformu sa podarilo rozšíriť o ďalších členov, ktorí sa podieľali na realizácii výskumnej úlohy o Miestnu akčnú skupinu Opavsko, CZ. Na konferencii vystúpili 3 členovia nášho partnerstva, Michal Vašečka, SK, Dawid Lasek, PL, a Roman Haken, CZ, a prispeli tak k vyšehradskému charakteru tohto podujatia.

V rámci projektu bola zostavená záverečná správa z výskumu. Výsledky projektu budú ďalej komunikované relevantným cieľovým skupinám, zhodnocované a použité na plánovanie a realizáciu ďalších iniciatív zameraných na zmierňovanie chudoby. 


Projekt je podporený z Medzinárodného vyšehradského fondu

 

IVF logo

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák