Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji.

Doteraz boli uskutočnené 3 cykly programu. Aktivity podporené v súčasnom, treťom, ročníku budú ukončené v januári 2019.

Ciele programu PRRK:

 • zlepšenie zamestnateľnosti Rómov cez tvorbu pracovných príležitostí a zlepšenie pracovných návykov;
 • podpora bývaniarozvoj komunitného priestoru;
 • podpora vzdelávania detí a mládeže;
 • raná starostlivosť rómskych detí;
 • zlepšenie zdravotnej starostlivosti a iných služieb;
 • zmierňovanie predsudkov väčšinovej spoločnosti;
 • posilnenie kapacít mimovládnych organizácií poskytujúcich podporu rómskej menšine.

Program bol od začiatku koncipovaný s cieľom poskytovania podpory rómskym komunitám prostredníctvom vybraných mimovládnych organizácií, ktoré majú značné skúsenosti v tejto oblasti a sú schopné priniesť inovatívne riešenia problémov, ktorým čelia rómske komunity.

Jednou z hlavných priorít tretieho cyklu programu sú progresívne intervencie v teréne, ktoré podporujú rozvoj detí v ranom veku. K tomuto problému pristupuje program zo širšieho, holistického pohľadu, pretože v komunitách, v ktorých je raná starostlivosť najakútnejším problémom, žijú rómske rodiny v úplne neuspokojivých podmienkach bez prístupu k pitnej vode, bez energií, bez základných hygienických potrieb. Je ťažké implementovať efektívne zásahy v ranej starostlivosti bez riešenia širších problémov v komunitách a rodinách.

V rámci programu bolo doteraz podporených 26 projektov s nasledovným zameraním:

 • podpora zamestnateľnosti: 8 projektov

 • podpora bývania a rozvoj komunitného priestoru: 4 projekty

 • raná starostlivosť, vzdelávanie detí predškolského veku a mládeže: 14 projektov

 • zlepšenie zdravotnej starostlivosti, služieb a výchova k rodičovstvu: 11

V 3. ročníku program poskytol malé granty pre 12 MVO, ktoré podporujú rozvoj nových a / alebo zlepšenie existujúcich modelov integrovaných prístupov k vzdelávaniu a komunitnej práci:

 • Človek v ohrození – projekt: Integrácia Rómov na trh práce prostredníctvom služieb pracovného a kariérneho poradenstva
 • Detstvo deťom – projekt: Rodičovské centrum – vzdelávacie aktivity II
 • ETP Slovensko – projekt: Učíme sa učiť sa – dlhodobé uplatnenie inovatívnej FIE metódy v popoludňajších kluboch pre žiakov z rómskych osád vo Veľkej Ide pri Košiciach
 • Obec Raslavice – projekt: Rómski asistenti v MŠ Raslavice
 • Projekt Dom.ov – projekt: Kde domov ich
 • Svatobor – projekt: Rómsky záhradník /Romano Barardo
 • Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT – projekt: Komunitná záhrada EDEN
 • OZ Nádej deťom – Komunitná škôlka
 • OZ Čarovné husle – Investícia v rannom detstve
 • OZ Združenie mladých Rómov – Aktivizácia detí žijúcich v MRK
 • OZ Komunitné centrum menšín – Podpora zdravotnej a finančnej gramotnosti detí
 • OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Učenie je hra

Videá o projektoch podporených v 2. ročníku a ich výsledkoch.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák