Program rozvoja rómskych komunít

Karpatská nadácia otvorila v marci 2015 nový Program rozvoja rómskych komunít.

Poslaním programu je riešiť problémy:
•  situáciu rómskej menšiny vo vzťahu k nezamestnanosti, vzdelávaniu, bývaniu, zdravotníckej starostlivosti, administratívnym a iným službám,
• narastajúcu nevraživosť voči Rómom v majoritnej spoločnosti.

Ciele programu
• Zlepšiť životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšením ich prístupu k práci a k naplneniu základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie.
• Prispievať k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí sprostredkovaním dobrej praxe a nasledovaniahodných príkladov.

Cieľovou skupinou programu sú už fungujúce neziskové organizácie pracujúce s rómskou menšinou. Ich úzka spolupráca s úradmi, vzdelávacími inštitúciami, potenciálnymi zamestnávateľmi, sociálnymi pracovníkmi a úradmi je súčasťou filozofie programu.

Karpatská nadácia a partner programu, nadácia Ekopolis, identifikovali skupinu projektov vhodných na podporu programu, ktoré sa zameriavajú na pozitívne zmeny, overiteľný a merateľný dopad na kvalitu života v cieľových komunitách.

Výsledky podporených projektov majú zahŕňať preukázateľne lepší prístup členov znevýhodnených skupín alebo komunít k príjmu alebo iným materiálnym zdrojom, lepšiu kvalifikáciu ľudí hľadajúcich zamestnanie, dokončenie vzdelávania. Zároveň má program pomáhať zlepšovať medziľudské vzťahy a vzájomnú toleranciu medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou na miestnej úrovni.

Rok 2015 je pilotným rokom programu. V tomto roku program podporil 13 projektov, ktoré predstavujú široké spektrum rôznych prístupov s preukázateľným potenciálom naplniť ciele programu. Do úvahy sme brali aj geografické rozmiestnenie podporených aktivít tak, aby nebola podpora koncentrovaná na malom území, ale pokrývala viac regiónov východného a stredného Slovenska, kde žije viac Rómov ako inde.

Výstupy z projektov budú odprezentované na konferencii UPre: skutočne rómske odpovede. Viac informácii tu.

Nástroje podpory programu
• Finančná podpora pre vybrané organizácie na realizáciu predložených projektov v maximálnej výške 15 000 EUR.
• Podpora vo forme sieťovania, výmeny know-how a aktivít zameraných na budovanie kapacít, ktoré budú špeciálne navrhnuté tak, aby naplnili individuálne potreby podporených iniciatív.

Sieťovacie aktivity

V decembri 2015 (3.12.2015) sa v kaštieli v Krásnej nad Hornádom uskutočnilo stretnutie zástupcov podporených organizácií, kde si mohli vzájomne vymieňať skúsenosti, úspechy aj úskalia svojej práce. Kľúčovými témami programu boli nezamestnanosť, vzdelávanie, bývanie, zdravotná starostlivosť, či ohrozenie nevraživosťou majority voči Rómom. Svoje aktivity prezentovali organizácie Svatobor, ETP, Komunitné centrum menšín Veľký Krtíš a Združenie mladých Rómov z Valaskej.

 

V rámci sieťovacích aktivít programu sme 1. apríla zorganizovali diskusné stretnutie: Tolerancia k menšinám a migrantomNašimi hosťami boli pani Irma Horváthová z Komunitného centra v Moldave nad Bodvou, pán Mir Obaidullah pôvodom z Afganistanu, ktorý už 30 rokov žije a pracuje na Slovensku a diskusiu facilitoval Dušan Ondrušek z PDCS.

 Interview s pani Irmou Horváthovou z Komunitného centra v Moldave nad Bodvou

Interview s pánom Dušanom Ondrušekom z PDCS.

Budovanie kapacít

16.-17.marca 2016 sme v spolupráci s ETP Slovensko zorganizovali workshop pod názvom Mosty z chudoby.  Mosty z chudoby je program pre podporu plnohodnotného života chudobných komunít a pochopenie ich situácie zo strany majoritného obyvateľstva. Do Slovenského raja prišli zástupcovia kľúčových úradov a inštitúcií z Dobšinej (riaditeľka detského domova, pracovníčka úradu práce, miestny vajda, primátor Dobšinej, učiteľ ZŠ, komunitní pracovníci, členovia obecnej aj štátnej polície a pod.). Karpatskú nadáciu zastupovala riaditeľka, Laura Dittel.

Spoločne riešili ako pristupovať k obyvateľom ohrozeným chudobou a k riešeniu ich problémov. Na stretnutí mohli účastníci zažiť rolové hry, pri ktorých sa pokúsili vcítiť do kože nízkopríjmových skupín a porovnať ich postoje s postojmi predstaviteľov strednej triedy. Týmto workshopom sa nezmení finančná situácia v cieľovej komunite. Týmto stretnutím sa zmení pohľad účastníkov na ňu. A to je veľká zmena, ktorá môžev budúcnosti  výrazne ovplyvniť konanie inštitúcií, a ich predstaviteľom voči jednotlivcom a komunitám ohrozeným chudobou.


Zoznam podporených projektov


Karpatská nadácia realizuje program v parterstve s nadáciou Ekopolis a s finančnou podporou anonymného darcu.                                                                                    

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Fax: 0555 622 1152

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák