Program rozvoja rómskych komunít

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis realizuje:

Program rozvoja rómskych komunít (PRRK)

Program stavia na výsledkoch a skúsenostiach z realizácie 1. ročníka, ktorý spolu implementovali obe nadácie v rokoch   2015 – 2016.

zoznam_podporenych_projektov-prrk-2015-2016

Cieľ PRRK 2016-2017

Cieľom programu PRRK je pokračovať v riešení problémov rómskej menšiny v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti, vzdelávania, bývania, zdravotnej starostlivosti a iných služieb, narastajúcich protirómskych nálad zo strany majoritnej spoločnosti, slabej inklúzie.  Potreba pokračovať v opatreniach s cieľom dosiahnuť udržateľné výsledky sa ukázala ako nevyhnutná. Program 2016-2017 je pokračovaním doterajšieho úsilia a pomoci vo vybratých regiónoch východného a stredného Slovenska.

Zoznam projektov podporených programom v rokoch 2015 -2016 nájdete tu.

Špecifické ciele programu 2016-2017 :
1. budovať kapacity, pracovné návyky a kompetencie príslušníkov rómskej menšiny;
2. zmierňovať predsudky väčšinovej spoločnosti;
3. využiť funkčné modely a adaptovať ich na nové komunity.

Typy pomoci:
• finančná podpora prostredníctvom tzv. Malých grantov vybratým komunitám, ktoré preukázali konkrétne výsledky práce v komunite. Väčšina subjektov bola podporená už v prvom roku programu;
sieťovanie a budovanie kapacít (vzdelávanie, výmena skúseností);
Špeciálne granty boli udelené 3 organizáciám, ktoré odovzdajú svoje know- how (sociálne podniky, komunitná práca, poľnohospodárske aktivity v oblasti podpory sebestačnosti a rekultivácie) min. 3 ďalším organizáciám/komunitám v cieľovom území.

Cieľové územie pokrýva košický kraj, prešovský kraj a banskobystrický kraj.

Primárna cieľová skupina: funkčné neziskové organizácie, ktorých aktivity sú zamerané na prácu s rómskymi komunitami. Očakáva sa spolupráca s miestnymi autoritami, vzdelávacími organizáciami, potenciálnymi zamestnávateľmi.

V PRRK 2016-2017 bolo podporených 13 projektov.

Očakávané výsledky Malých grantov:
• zlepšený prístup k príjmu alebo iným materiálnym zdrojom,
• zvýšená kvalifikácia ľudí hľadajúcich si zamestnanie,
• zlepšenie vzťahov medzi menšinovou a väčšinovou populáciou.

Video filmy organizácií z Programu rozvoja rómskych komunít 2016-2017:

Program sa realizujeme v partnerstve s Nadáciou Ekopolis a je podporený anonymným darcom.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák