Grantové programy

Za 23 rokov svojho pôsobenia v Karpatskom regióne sa Karpatská nadácia etablovala ako organizácia, ktorá podáva pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú, no sami prejavujú iniciatívu zlepšiť svoje postavenie.

Témy grantových programov Karpatskej nadácie vytvárajú pestrú ponuku. Nadácia podporuje projekty zamerané na riešenie rôznorodých potrieb miestnych komunít v širokých miestnych partnerstvách a na dlhodobo udržateľné riešenia miestneho spoločenského aj ekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Grantové programy Karpatskej nadácie sú určené pre neziskové organizácie a miestne samosprávy. Programy vyžadujú vytvorenie miestnych partnerstiev a zapojenie miestnej komunity do realizácie projektov.

Karpatská nadácia podporuje projekty najmä na východnom Slovensku, v regióne Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Napriek ekonomického znevýhodneniu má nadácia to potešenie podporovať a pracovať s tvorivými, skromnými a pracovitými ľuďmi, ktorí považujú východné Slovensko za svoj domov a neváhajú nezištne priložiť ruku k dielu jeho zveľaďovania.


Getrag pre ľudí

Program podporuje malé svojpomocné a verejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o.


Getrag pre región

Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne.


Spoločne pre región

Program je otvorený pre projekty pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností…


Tu žijeme a pomáhame

Program podporuje projekty neziskových organizácií z východného Slovenska, ktoré navrhli alebo v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.


„T“ for all, all for „T“

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska s aktívnym zapojením zamestnancov T-Systems Slovakia.


Fond Karpatskej vandrovky

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a f…


Program rozvoja rómskych komunít

Cieľom programu je zlepšiť životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšením ich prístupu k práci a k naplneniu základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie, a prispievať k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí sprostredkovaním dobrej praxe a nasledovaniahodných príkladov.

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák