Getrag pre ľudí

Grantový program Getrag pre ľudí je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.

Program Getrag pre ľudí podporí malé svojpomocné a verejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o. Projekty môžu byť realizované v akejkoľvek tematickej oblasti a musia nadväzovať na už existujúce aktivity organizácií alebo dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnancov. Môže to byť oprava detského ihriska, vybudovanie studničky, pomoc pri letnom tábore pre deti, zorganizovanie podujatia – čokoľvek, čo ľudia potrebujú a v čom si dokážu sami pomôcť.

Ciele programu:
• Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.
• Podpora zamestnancov a ich dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom posilňovať úzke prepojenie kariéry a pracovného života s mimopracovnou činnosťou.

Oprávnení žiadatelia
Neziskové organizácie rôznych právnych foriem, ktoré sú nezávislé od politických strán, cirkví a komerčných organizácií, samosprávy, školy a neformálne skupiny obyvateľov, v ktorých sa angažujú zamestnanci firmy GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o. O grant sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby.

Cieľový región programu
Program sa realizuje v regióne východného Slovenska – Košický a Prešovský samosprávny kraj a aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území.

Zoznam_projektov_Getrag_pre_ludi_2017

V prvý 2 ročníkoch  grantového programu Getrag pre ľudí bolo rozdelených z Nadačného fondu Getrag 29 116, 40 Eur medzi 5 projektov, do ktorých boli zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

 

magna_getrag_2

 

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák