Getrag pre región

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.

Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. Podporené projektové zámery sú dlhodobo udržateľné.

Projekty sú dobrovoľnícke, neziskové, verejne prospešné a s dlhodobým a preukázateľným efektom realizované vo východoslovenskom regióne. Projekty majú nadväzovať na už existujúce aktivity a výsledky práce žiadateľov, resp. nimi môžu byť nové myšlienky a doteraz nerealizované projekty za predpokladu, že spĺňajú podmienku udržateľnosti.

Ciele
• Podporiť komunity, obce pri svojpomocnej identifikácii a riešení miestnych problémov s využitím dostupných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
• Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na miestnej úrovni.
• Stimulovať inovatívne riešenia potrieb v komunitách, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.

Program podporí realizáciu projektov v nasledujúcich tematických oblastiach:
• Bezpečnosť
• Deti a mládež
• Zdravý a aktívny životný štýl
• Kultúra
• Environmentálne programy a vzdelávanie

Aktuálne je otvorená výzva Getrag pre región 2018. Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v oblasti bezpečnosti, mobility, environmentálneho vzdelávania, rozvoja a zodpovednosti u detí a mládeže.  V rámci tejto výzvy bude prerozdelených  15 000 EUR.

Výzva_Getrag pre región_2018

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 15. januára 2018.

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

V prvý 2 ročníkoch grantového programu Getrag pre región rozdelil z Nadačného fondu Getrag 57 483,60 Eur medzi 11 projektov zameraných na rozvoj regiónu. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Zoznam_podporených projektov_Getrag_pre_region_2017

magna_getrag_2

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák