Aktívni občania všade

Karpatská nadácia je partnerom PDCS – Partners for Democratic Change Slovensko pri realizácii projektu zameraného na zlepšenie kapacít neziskových organizácií.

PDCS je nezávislá, mimovládna organizácia, ktorá od roku 1991 poskytuje profesionálne vzdelávacie, konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. Projektom Aktívni občania všade chce ponúknuť neziskovému sektoru širokú škálu služieb a aktivít, ktoré posilnia jeho kapacitu a pozíciu v spoločnosti. Aby sa mohli do projektu plnohodnotne zapojiť aj organizácie na východe Slovenska, kde nemá PDCS vlastné zastúpenie, k realizácii projektu bola prizvaná Karpatská nadácia, ktorá má rozsiahle skúsenosti s realizáciou aktivít zameraných na posilňovanie kapacít neziskového sektora, na ich vzdelávanie a sieťovanie.

Projekt má ambíciu napomôcť pomenovaniu potrieb občianskej spoločnosti pre novú fázu a nové podoby aktivizácie občanov. Prispeje k posilneniu kapacity a povzbudeniu občanov k participácii v tých regiónoch, v ktorých to doteraz veľmi nešlo. Ruka v ruke s inými iniciatívami by mal projekt napomôcť k aktivizácii občanov, k posilneniu občianskych hlasov vo verejných otázkach, ako aj k posilneniu svojpomocnej kapacity v časoch, keď sa menia formy verejnej diskusie aj formy organizovania sa aktívnych občanov.

24. a 25. septembra 2015 sa v Bratislave konala konferencia Občianski aktéri v konfliktoch, ktorú organizovali Partners for Democratic Change Slovakia. Karpatská nadácia bola partnerom konferencie.

 

Aktivity projektu:

– Prieskum vzdelávacích a sieťovacích potrieb MNO a občianskych iniciatív
Prieskum sa uskutočnil v mesiacoch október – december 2013 v podobe 3 facilitovaných stretnutí a 10 polo-štruktúrovaných rozhovorov. V Košiciach sa stretnutie predstaviteľov neziskových organizácií uskutočnilo 26.11.2013. Pozrite si správu z prieskumu.

– Vzdelávacia sada pre konzultantov MNO a občianske iniciatívy
Skupina vybraných budúcich konzultantov absolvuje špecificky nadizajnovanú vzdelávaciu sériu tréningov k témam, ktoré sú najviac aktuálne: organizačný rozvoj, strategické plánovanie, konzultačné a facilitačné procesy, práca so správnymi radami, dobrovoľníkmi a podporovateľmi organizácií, krízový manažment atď.

– Rozvoj kompetencií MNO a občianskych iniciatív
V rámci projektu sa bude realizovať séria tréningov zameraných na nové špecifické kompetencie, napr. tvorivé riadenie, utváranie a rozvoj partnerstiev, profesionalizáciu v poskytovaní služieb, tvorivé a inovatívnejšie postupy pri fundraisingu a samofinancovaní, cause-related marketing, nové podoby aktivizmu a organizovania iniciatívnych ľudí, a pod.- pre všetkých záujemcov.

– Sieťovacie aktivity pre MNO a občianske iniciatívy
Cieľom aktivity je umožniť intenzívne sieťovanie organizácií a iniciatív, v ideálnom prípade dôjde k dialógu starších – tradičných, tzv. kamenných organizácií s pevnou organizačnou štruktúrou a novovznikajúcich iniciatív, ktoré väčšinu svojich aktivít realizujú aj s pomocou nových médií a vyžívaním virtuálnych sietí.

– Sieťovacie a peer- koučingové stretnutia pre lídrov v občianskej spoločnosti
Aktivita je zameraná na vytvorenie novej tradície “peer-koučingových” stretnutí lídrov kľúčových MVO a občianskych iniciatív na riešenie špecifických problémov spojených s riadením a líderstvom.

 

B_320x100b.indd

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák