Schola ludus 21

Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania

 

Náš projekt Schola ludus 21, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, vypracuje koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom vylepšiť vzdelávanie detí a mládeže.

Vytvoríme odporúčania pre relevantných aktérov v sfére vzdelávania a do projektu zapojíme rôzne organizácie a expertov ako aj verejnosť.

Vytvoríme kvalitnú koncepciu a spoločne identifikujeme najvhodnejšie spôsoby ako využiť efektívne prístupy neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávacom systéme pre získavanie potrebných vedomostí a schopností žiakov a študentov na Slovensku.

Projekt je realizovaný v Košickom a Prešovskom kraji od 1. júna 2018 do júla 2020 a zahŕňa nasledujúce aktivity:

Hlavná aktivita: Vypracovanie koncepcie začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu 

  • Podaktivita 1: Analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu

  • Podaktivita 2: Vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania

  • Podaktivita 3: Vypracovanie dokumentu – koncepcie s odporúčaniami pre relevantných aktérov

 

Európsky sociálny fond podporil projekt Schola Ludus 21 celkovou sumou 273,284.03 EUR. 

Schola Ludus 21 je projekt Karpatskej nadácie so sídlom Letná 27, Košice 04001. 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák