Skutočne spoločne

Od roku 2013 realizujeme medzinárodný program pomoci a výmeny skúseností s Ukrajinou s názvom SKUTOČNE SPOLOČNE v partnerstve s Karpats´kou Fundatsiyou – Karpatskou nadáciou Ukrajina.

Hlavným cieľom programu je podpora rozvoja vidieka na Ukrajine. Mobilizáciou spolupráce medzi rôznymi sektormi spoločnosti a presunom slovenských skúseností zapájame západné provincie Ukrajiny do prípravy a realizácie projektov na vymedzenom území. Inšpiratívnymi príkladmi dobrej praxe zo Slovenska ich motivujeme k spolupráci pri riešení aktuálnych potrieb v mieste, kde žijú. Program sa zameriava na neziskové organizácie, miestne úrady a podnikateľské subjekty vo vidieckych komunitách v oblasti Zakarpatska, Ivano – Frankivska, Lvivska, Chernivetska a Cherkasy.

Program začal prvým projektom v rokoch 2013 – 2015 a od októbra 2015 pokračuje druhým ročníkom, ktorý sa bude viac zameriavať na prenos skúseností v oblasti rozvoja verejnej správy.

Aktivity druhého ročníka programu:

Skutočne spoločne 2.0
Úvodná konferencia programu sa konala 9. februára 2016 v Užhorode na Ukrajine. Pozvaní zástupcovia štátnej správy, samosprávy a mladí predstavitelia neziskových organizácií z vidieckeho aj mestského prostredia hovorili o praktikách budovania občianskej spoločnosti a o decentralizačných procesoch reformy verejnej správy, pričom boli prezentované slovenské skúsenosti z týchto procesov.

Na konferencii bola vyhlásená grantová výzva. Výzva podporí projekty na Ukrajine zamerané na posilnenie princípu participatívnosti ako kľúčového princípu dobrého spravovania. V rámci prípravy na podávanie kvalitných projektových žiadostí a ich následnú úspešnú implementáciu sa 20 záujemcov z radov zástupcov neziskového sektora, aktivistov ale aj samosprávy zúčastnilo na 2-dňovom intenzívnom tréningu projektového manažmentu s názvom Ako pripraviť manažovateľný projekt.

Zoznam podporených projektov nájdete tu.

V rámci tohto projektu sa uskutočnili doteraz aj 2 okrúhle stoly a sieťovacie aktivity. Prvý z nich (26. januára 2016) spustil diskusiu o podstate fungovania občianskej spoločnosti, dobrovoľníctva a úlohu mládežníckych formálnych resp. neformálnych skupín na východnom Slovensku a na západnej Ukrajine. Druhý okrúhly stôl  (23. júna 2016) bol zameraný na ciele decentralizácie, zmysel zlučovania (amalgamácie) obcí, skúsenosti v zahraničí a na Slovensku ale aj na európsky kontext podpory municipalít. Skúsenosti zo Slovenska odprezentoval Rudolf Bauer

K budovaniu kapacít a zručnosti MVO v oblasti projektového riadenia, reformných procesov, budovania občianskej spoločnosti a zvýšenie povedomia o decentralizácii verejnej správy prispeli 2 intenzívne 2 dňové tréningy zamerané na prípravu a riadenie projektov a na prezentačné zručnosti. Tréningy absolvovalo spolu 40 zástupcov neziskových organizácií a samospráv prevažne zo západnej Ukrajiny.

Študijná cesta podporených ukrajinských organizácií na Slovensko sa uskutočnila 25. – 28.10. 2016. Zúčastnilo sa jej 15 zástupcov mimovládneho sektora, ale aj zástupcovia obcí, či mládeže zo  Zakarpatského regiónu.
Navštívili  organizácie v Košiciach a Prešove, ktoré sa venujú práci s mládežou, či zaujímavým projektom na podporu rozvoja komunít.

Oz Nový film renovuje staré kino vo veľkom Šariši.Výmenník na Wuppertálskej v Košicach predstavil členov svojej komunity priamo pri práci. Relevant z Prešova  sa intenzívne venuje odchovancom detských domovov. O množstvo skúseností s prácou s mládežou sa podelila Rade mládeže PSK. Na riadenie samosprávy a špecifiká decentralizácie sa mohli opýtať zamestnancov Mestského úradu  v Prešove.

Projekt bude ukončený záverečnou konferenciou v júni 2017 v Košiciach.

História programu:
V prvom ročníku programu boli aktívni predstavitelia vidieckych komunít zapojení do plánovania, prípravy a realizácie rozvojových projektov. Vytvorením špecifickej mikrograntovej schémy získali možnosť naučiť sa realizovať projekty za odbornej pomoci a koučingu zo strany nadácie. Mikrograntová schéma podporila osem rozvojových projektov. skutocne_spolocne_logo_rgb-01Vybraní zástupcovia z Ukrajiny sa v októbri 2014 zúčastnili na študijnej ceste na Slovensko. Počas troch dní navštívili inšpiratívne slovenské príklady rozvoja vidieckych komunít. Výber najlepších príkladov zo Slovenska a Ukrajiny vo forme prípadových štúdií je spracovaný v publikácii a dostupný v tlači/ online v anglickom, slovenskom aj ukrajinskom jazyku.

 

Program je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR – SlovakAid.

slavak aid_color

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák