Vývoj a testovanie výstupov (VPAC, EDC)

VPAC – Vocational Potential Assessment Center je nástrojom na výber a hodnotenie potenciálu kandidátov so špeciálnymi potrebami znevýhodnených na trhu práce pre prácu v IT sektore. Našou cieľovou skupinou sú záujemci s telesným postihnutím (ZŤP).

Pri tvorbe a následnom testovaní nástroja VPAC na pilotnej skupine kandidátov vychádzame zo štandardov Assessment Centier (Hodnotiacich stredísk) používaných v bežnej praxi personálnych agentúr. Prípravu VPAC ako aj jej priebeh a hodnotenia kandidátov prispôsobujeme špecifikám cieľovej skupiny – kandidátov so zdravotným postihnutím. Doteraz sme v rámci VPAC1 otestovali skupinu 23 účastníkov. 14 z nich bolo doporučené postúpiť do Cetnra pre rozvoj (EDC). 12 nastúpili do pilotného EDC.

EDC – Elevator Development Center je Centrom pre rozvoj, ktoré je v rámci projektu vyvíjané s ohľadom na min. kvalifikačné a osobnostné predpoklady nevyhnutné  pre prácu v IT spoločnosti ale zároveň aj na špeciálne potreby potenciálnych zamestnancov so zdravotným postihnutím. EDC je zostavené z 3 couchingovo – tréningových programov (Jazyková príprava, Soft-skills, IT skills) a bolo vedené internými trénermi/mentormi IT spoločnosti, 12 kandidáti vybraní na základe ich výkonu vo VPAC1, nastúpili do EDC . 6 z nich celý tréningový podľa vopred stanovených kritérií program absolvovali. Následne prešli ďalším stupňom hodnotiaceho centra (VPAC 2)  so zameraním na konkrétne otvorené pracovné pozície. 5 kandidátom hodnotiaca komisia doporučila pokračovať v profesionálnej realizácii v IT oblasti.

Cieľová skupina: Do skupiny, ktorá nám pomáha tvoriť a zároveň testovať výstupy projektu sa nám podarilo vybrať (zo skupiny 45 registrovaných záujemcov) a zaradiť zatiaľ 12 účastníkov, u ktorých sme počas Hodnotiaceho centra (VPAC)  identifikovali určitý potenciál na rozvoj a integráciu do pracovného prostredia v IT sektore. 9 z nich trpí určitou formou zdravotného znevýhodnenia. Následne prešli testovaním úrovne ich odborných vedomostí v oblasti: jazykovej vybavenosti (angličtina a/alebo nemčina), IT zručností a tzv. Soft Skills (mäkkých zručností). EDC (Centra pre rozvoj) bolo pilotne zrealizované v čase od 6. novembra 2017 do 30.januára 2018.

Vývoj VPAC a EDC prebieha v rámci strategického partnerstva projektu IT4ALL, ktoré vytvorili nasledovné subjekty:

Karpatská nadácia, (KN), SK,  www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK,  www.t-systems.sk
ZOM Prešov, SK , www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko,  www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko, www.it-services.hu

 

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák