Viac práce

Práca s mladými ľuďmi na zlepšovaní ich šancí na trhu práce, vzdelávanie komunitných skupín a neziskových organizácií pre ich lepšiu udržateľnosť, podpora dobrovoľníctva ako prístupu k získavaniu pracovných zručností.

Program rozvoja rómskych komunít
Cieľom programu je zlepšiť životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšením ich prístupu k práci a k naplneniu základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie, a prispievať k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí sprostredkovaním dobrej praxe a nasledovaniahodných príkladov.

ITrampolína pre všetkých
Cieľom projektu je posilniť zamestnateľnosť a integráciu ľudí so znevýhodnením do pracovného trhu.

Program šTipko
Štipendijný program financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia.

Podpora dobrovoľníctva
V rámci projektu Aktivita otvára dvere pracujeme na vytvorení portálu spájajúceho dobrovoľnícku ponuku s dopytom.

Využi šancu!
Cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných, ale znevýhodnených mladých ľudí na trhu práce.

JobNet
Cieľom projektu je vyzdvihnúť a prezentovať inovatívne riešenia nezamestnanosti mládeže na miestnej úrovni.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Fax: 0555 622 1152

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák