Viac práce

Práca s mladými ľuďmi na zlepšovaní ich šancí na trhu práce, vzdelávanie komunitných skupín a neziskových organizácií pre ich lepšiu udržateľnosť, podpora dobrovoľníctva ako prístupu k získavaniu pracovných zručností.

Program rozvoja rómskych komunít
Cieľom programu je zlepšiť životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšením ich prístupu k práci a k naplneniu základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie, a prispievať k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí sprostredkovaním dobrej praxe a nasledovaniahodných príkladov.

ITrampolína pre všetkých
Cieľom projektu je posilniť zamestnateľnosť a integráciu ľudí so znevýhodnením do pracovného trhu.

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák