Viac sebestačnosti

Podpora formou grantových programoch a realizácia vlastných projektov ako zlepšovanie kapacity a rozvoj potenciálu ľudí a organizácií byť sebestačný. Podpora rozvoja. Zdieľanie dobrých skúseností a príkladov rozvoja.

Grantové programy
Témy grantových programov Karpatskej nadácie vytvárajú pestrú ponuku. Nadácia podporuje projekty zamerané na riešenie rôznorodých potrieb miestnych komunít v širokých miestnych partnerstvách a na dlhodobo udržateľné riešenia miestneho spoločenského aj ekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach.

GENERATION 2020
Cieľom projektu je mobilizovať a osobnostne rozvíjať mladých ľudí podporou ich vlastných dobrovoľníckych kreatívnych projektov. Projekt zároveň posilní zapájanie sa mládeže do miestneho a regionálneho rozvoja a cezhraničnú mládežnícku spoluprácu.

Program rozvoja rómskych komunít
Cieľom programu je zlepšiť životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšením ich prístupu k práci a k naplneniu základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie, a prispievať k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí sprostredkovaním dobrej praxe a nasledovaniahodných príkladov.

Aktivita otvára dvere
Projekt svojimi aktivitami prispeje k rozvoju kapacít neziskových organizácií, ich sietí a pomôže popularizovať koncept dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi.

Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy
Cieľom projektu je identifikovať a analyzovať nové smerovania miestneho rozvoja založených na princípe “miestne zdroje pre miestne potreby”.

Aktívni občania všade
Karpatská nadácia je partnerom PDCS – Partners for Democratic Change Slovensko pri realizácii projektu zameraného na zlepšenie kapacít neziskových organizácií a tým aj zvyšovanie šancí pretrvať v tomto náročnom ekonomickom aj legislatívnom prostredí.

KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií
Program má ambíciu intenzívne a aktívne zacieliť nepriaznivú situáciu, v ktorej sa nachádzajú mimovládne neziskové organizácie na východe Slovenska.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák