„T“ for all, all for „T“

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín a organizácií z východného Slovenska s aktívnou účasťou zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov, a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.
  • Podpora zamestnancov a ich dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom vyzdvihnúť úzke prepojenie kariéry a pracovného života s mimopracovnou činnosťou.
  • Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

Podmienky a kritéria

V roku 2019 program prerozdelí 20.300 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 3.000 eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov môžu byť realizované na tomto území.

Všetky podrobné informácie nájdete tu.