Krízový fond Karpatskej nadácie

Krízový fond Karpatskej nadácie

Máme radi Ukrajinu

Krízový fond Karpatskej nadácie reaguje na krízové situácie v regióne východného Slovenska. Bol založený v roku 2020 po vypuknutí pandémie Covid-19, keď sme si uvedomili, že potrebujeme rýchlo a efektívne reagovať na akútne potreby, ktoré prinášajú nečakané a kritické situácie.

Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine je najväčšou utečeneckou krízou v Európe v tomto storočí. Len za prvé tri mesiace vojny utieklo z Ukrajiny viac ako 6,5 miliónov ľudí, z toho viac ako 444 000 utečencov prišlo na Slovensko. Od začiatku získalo 4,7 milióna utečencov z Ukrajiny dočasnú ochranu v EÚ. Na Slovensku o dočasnú ochranu požiadalo vyše 100 000 obyvateľov z Ukrajiny. Prevažne ženy, deti a starší ľudia, vrátane ľudí z minoritných skupín. Aj preto sme celý Krízový fond Karpatskej nadácie presunuli na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Vo fonde je aktuálne 200 000 eur. Základ tvorí suma peňazí od našich firemných partnerov. Ďalšie financie prišli vo forme darov od ľudí, nadácií a firiem zo Slovenska aj zahraničia. Spustili sme medzinárodnú kampaň v spolupráci s naším partnerom Transnational Giving Europe, do ktorej prispeli aj ľudia a organizácie zo zahraničia a otvorili sme aj darcovskú výzvu Máme radi Ukrajinu. Suma vo fonde sa postupne navyšuje o ďalšie prichádzajúce dary.

Finančné prostriedky z fondu prerozdeľujeme cez jednoduchú grantovú výzvu Máme radi Ukrajinu, a to medzi organizácie, ktoré priamo pomáhajú ľuďom z Ukrajiny na našom území.

Na jeden projekt je možné požiadať o podporu v maximálnej výške 5 000 eur. 

Aké riešenia podporíme?

Podporíme organizácie a školy na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Slovensko. Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo rozvojovej pomoci, a teda rýchlej reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou, alebo môže významne podporovať integráciu utečencov do spoločnosti na Slovensku, a to najmä formou:

 • zabezpečenia základných životných potrieb,
 • právnej, sociálnej a/alebo psychologickej pomoci,
 • podpory integrácie detí a mladých ľudí do vzdelávacieho procesu a spoločnosti,
 • podpory integrácie dospelých ľudí na trh práce a do spoločnosti,
 • podpory bezpečnosti a prevencie obchodovania s ľuďmi,
 • pomoci Rómom a občanom iných krajín utekajúcim z Ukrajiny,
 • pomoci ľuďom zo zraniteľných skupín.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.

2.

Grant prevedieme na Váš
 účet formou jednorázového príspevku.

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt.

4.

Po skončení realizácie projektu nám pošlete záverečné vyúčtovanie.

Otázky a odpovede

Grantová výzva má jednoduchú schému a je otvorená po dobu trvania krízovej situácie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, respektíve do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto výzvu.

Žiadosti hodnotíme na mesačnej báze. Posudzované budú žiadosti doručené najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa hodnotí (napr. žiadosti doručené do 30. 6. budú hodnotené v júli). Rozhodnutie o udelení grantu bude oznámené mejlom, najneskôr do 2 týždňov od uzavretia hodnotiaceho kola.

Finančné prostriedky poskytnuté z tejto výzvy je potrebné použiť najneskôr do 31. 12. 2022.

O finančné prostriedky môžu žiadať organizácie, samosprávy a školy, ktoré pôsobia v košickom a prešovskom kraji:

 1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 3. Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 4. Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 5. Vysoké školy, stredné školy, základné školy a materské školy so sídlom v košickom a prešovskom kraji

.

 • Všetky žiadosti budú v čo najkratšom možnom termíne hodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií výzvy – oprávnený žiadateľ, zameranie podpory, a ostatné formálne náležitosti tejto výzvy.
 • Projekty spĺňajúce základné kritériá budú následne hodnotené Karpatskou nadáciou z obsahovej stránky – oprávnenosť výdavkov vzhľadom k aktuálnym potrebám, kvality a dosahu pomoci – žiadatelia pokrývajúci urgentné potreby budú uprednostnení.
 • Podpora môže byť udelená len na pomoc ľuďom z Ukrajiny prichádzajúcim na Slovensko v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.
 • Konečné rozhodnutie bude oznámené žiadateľovi emailom v čo najkratšom možnom termíne.
 • Finančné prostriedky poskytnuté z tejto výzvy je potrebné použiť najneskôr do 31. 12. 2022.
 • Grantový program je otvorený po dobu trvania krízovej situácie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, respektíve do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto výzvu.
 • Karpatská nadácia si vyhradzuje právo rozhodnúť o neudelení podpory žiadateľom, ktorých činnosť a aktivity nie sú v súlade s poslaním a politikami Karpatskej nadácie, najmä Etickým kódexom Karpatskej nadácie a Politikou práv ochrany dieťaťa, alebo sú aktivity organizácie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
 1. Prešovské dobrovoľnícke centrum – Prešovskí dobrovoľníci Ukrajine (Prešov) 
 2. OZ Barlička – Special Needs Emergency Fund (Prešov) 
 3. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj – Nízkoprahové aktivity pre deti a rodiny prichádzajúce z Ukrajiny do Košíc (Košice) 
 4. OZ Pre človeka – Pomáhame Ukrajine (Poprad) 
 5. ZŠ Kežmarská – Budeme sa učiť spolu (Košice) 
 6. OZ Gaštanový koník (Snina) 
 7. OZ Aetós – Priestor na načerpanie síl a nádeje (Parchovany)
 8. Základná škola Bernolákova – Pomoc našim kamarátom z Ukrajiny (Košice)
 9. Maják nádeje – Šanca zamestnať sa
 10. Mestská časť Košice – Staré Mesto – Radosť (Košice)
 11. OZ Otvor dvor – Pomoc s ubytovaním a začlenením utečencov z Ukrajiny (Rožňava)
 12. Cirkevná škola v prírode n.o. – Pomoc susedom (Juskova Voľa)
 13. Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o. – солідарність/solidarita (Prešov, východné Slovensko)
 14. POHĽAD zhora, n.o. – Pomáhame Ukrajine (Košice)
 15. ZŠ s MŠ Budimír – Pomoc Ukrajine (Budimír)
 16. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice – Zdravo a hravo! (Košice)
 17. DORKA, n.o. – Dorka pomáha utečencom z Ukrajiny (Košice)
 18. Základná škola Kežmarská 30 – Chceme sa učiť spolu (Košice)
 19. Cor Sancti Martini, n.o. – Podtatranská pomoc Ukrajine (Poprad)
 20. Saplinq, o.z. – Zabezpečenie priamej pomoci pre LGBT+ utečencov/utečenkyne z Ukrajiny v tranzitnom hube v Košiciach-Ťahanovce (Košice)
 21. Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska Prešov – Tlmočenie a všestranná pomoc ukrajinským nepočujúcim utečencom (Prešov)
 22. Funnily n.o. – Pomáhame Ukrajincom v Prešove (Prešov)
 23. KreDO – Pomáha ukrajinským rodinám (Ľubotice)
 24. Obec Obišovce – Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny (Obišovce)
 25. OZ Podaj ďalej – Podaj ďalej pre Ukrajinu / Passing on humanity to Ukraine (Prešov)
 26. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto – Skvalitnenie pomoci pre utečencov so zdravotným znevýhodnením (Košice)
 27. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trebišov – Máme radi Ukrajinu (Trebišov)
 28. Technická univerzita v Košiciach – Slovenčina na mieru (Košice)
 29. Mesto Rožňava – Pomoc a podpora pre odídencov z Ukrajiny , ktorí si našli dočasné útočisko v meste Rožňava (Rožňava)
 30. Stredná športová škola – Pomoc ukrajinským žiakom pri prekonávaní traumy z vojnového konfliktu (Košice)
 31. OZ DeafStudio – Podchytenie sluchovo postihnutých ukrajinských utečencov po ich príchode na Slovensko a ich všestranná podpora (Prešov) 
 32. Základná škola Drábova 3 – Komunitná študovňa v Drabke (Košice) 
 33. Relevant n.o.  – Miesto stretnutia (Prešov)
 34. OZ FOYA – Zabezpečenie potravinovej sebestačnosti pre U-point Levoča (Levoča)
 35. EMTEGRA, o.z. – Kompas (компас) (Prešov) 
 36. Ťahanovská záhrada, o.z. – Kúsok Ukrajiny v Ťahanovskej záhrade (Košice) 
 37. Ženský algoritmus, o.z. – Z Ukrajiny do Košíc – pomoc s pracovným uplatnením (Košice)
 38. Maják nádeje, o.z. – Šanca na prácu (Košice) 
 39. Robinson – Pomoc pre rodinu Ivana z Ukrajiny (Spišské Tomášovce)
 40. Nadácia DEDO – Integračné centrum (Košice) 
 41. Centrum pre matku a dieťa Radosť, o.z. – Radosť (Košice)
 42. Dobrovoľníci Ukrajine – pomáhame ďalej (Prešov)
 43. Občianske združenie Tobiáš – TUkrajinaPOMÁHA (Prešov)
 44. Nový film, o.z. – SPOLU V KINE – pomoc integrácie utečencov do spoločnosti (Prešov)
 45. ZŠ Pugačevova Humenné – Spoločne v Európe (Humenné)
 46. OZ Kvalitné školstvo – Ukrajina nie je iná (Košice)

 

Krízový fond Karpatskej nadácie podporili anonymní donori a partneri:

Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland. (Financované C.S. Mott Foundation v rámci programu Global Challenges Local Solutions, ktorý realizuje Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku.)