Homepage

Help us make Eastern Slovakia a prosperous place where people like to live

We dream of Eastern Slovakia as a place where people and organizations have accepted responsibility for their actions and their region, where they work to improve the world around them and where they respect each other, work together, help each other and form a better future together.

Get Support

Get financial support for your activities aimed at community development, education improvement and supporting vulnerable groups in Eastern Slovakia.

Our Solutions

Find out more about our initiatives to promote education, mitigate social inequality and strengthen civil society.

Help Us Help

Join our efforts to support active individuals and organizations working to make Eastern Slovakia a better place to live.

Our Results So Far

0
million redistributed in the form of grants
0
projects supported
0
people involved

A short film about Roma and Roma communities trying to improve their situation and about projects supported by the Carpathian Foundation and Ekopolis Foundation in Eastern and Central Slovakia.

News

No data was found
No data was found

Our Partners and Supporters

Would you like to receive our news?

Vyplnením údajov dávam Karpatskej nadácii, Letná 27 Košice, IČO: 31995420 (ďalej len „Karpatská nadácia“) súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom prijímania noviniek a informácií od Karpatskej nadácie. Súhlas na spracúvanie osobných údajov udeľujem na obdobie 5 rokov. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.