„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné,“ je mottom grantového programu Magna pre región, ktorý prerozdelí až 45,000 eur na inovatívne projekty neziskových organizácií a aktívnych samospráv. Program podporí projektové zámery týchto organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Bezpečnosť jednotlivca: V duchu sloganu „Nebojím sa žiť bezpečne” je možné získať podporu na projekty podporujúce zlepšovanie bezpečnosti a bezpečného správania v každodennom živote, šírenie osvety o zvyšovaní bezpečnosti v domácom prostredí a prostredí trávenia voľného času, ale aj používaní ochranných pomôcok a pod.
  • Šport a zdravotný životný štýl: Podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a celkové zdravšie trávenie voľného času. Svoju podporu sústreďujeme najmä na aktivity, do ktorých sa zapájajú deti, ale aj ich rodičia alebo starí rodičia. Cieľom je vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a tým posilniť medzigeneračné väzby v rodine a spoločnosti.

Podmienky a kritéria

Kritériá podpory

Program podporí dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným efektom na komunity v košickom kraji.

Navrhované projekty by mali byť udržateľné a teda nadväzovať na už existujúce aktivity a výsledky.  Žiadatelia môžu navrhnúť aj nové iniciatívy za predpokladu, že spĺňajú podmienku udržateľnosti.

Miestne problémy a témy sa najlepšie riešia v spolupráci a partnerstvách. Uprednostníme preto projekty, do ktorých sa aktívne zapoja najmenej dve partnerské organizácie z rôznych sektorov (neziskové organizácie, školy, samosprávy).

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 €.

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 25. marca 2019 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2019.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.

Nefinančné vlastné vklady do projektu (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) sú vítané. Nefinančné vklady nemôžu nahradiť povinnosť finančného spolufinancovania projektu vo výške aspoň 10 % z celkového rozpočtu projektu. Výdavky spojené s odmeňovaním ľudí pracujúcich na projekte nesmú tvoriť viac ako 20% celkového rozpočtu.

Zapojenie zamestnanca spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA je výhodou.

Viac informácií o výzve grantového programu Magna pre región nájdete tu. 

Svoje žiadosti posielajte elektronicky do 20. januára 2018 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Konzultácie

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 11. januára 2019 v pracovné dni od 8:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

V minulosti boli podporení

V prvých 2 ročníkoch grantového programu Getrag pre región rozdelil z Nadačného fondu Getrag 57 483,60 Eur medzi 11 projektov zameraných na rozvoj regiónu. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Zoznam projektov podporených programom Magna pre región nájdete tu.