Dokumenty

Dokumenty

Registračné dokumenty, politiky a smernice

Nadačná listina

Nadačná listina je základný dokument Karpatskej nadácie. Nadačná listina definuje poslanie nadácie, jej orgány, spôsob rozhodovania a kontrolné mechanizmy a nakladanie s majetkom nadácie.

Etický kódex Karpatskej nadácie

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty nadácie a jej organizačnú kultúru. Etický kódex je verejne prístupný dokument.

Etický kódex Karpatskej nadácie AJ verzia

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty nadácie a jej organizačnú kultúru. Etický kódex je verejne prístupný dokument.

Politika ochrany práv dieťaťa

Politika je založená na Dohovore OSN o právach dieťaťa. Karpatská nadácia sa touto politikou zaväzuje k ochrane detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva.

Spracovanie osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov