Dokumenty

Dokumenty

Registračné dokumenty, politiky a smernice

Nadačná listina

Nadačná listina je základný dokument Karpatskej nadácie. Nadačná listina definuje poslanie nadácie, jej orgány, spôsob rozhodovania a kontrolné mechanizmy a nakladanie s majetkom nadácie.

Etický kódex Karpatskej nadácie

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty nadácie a jej organizačnú kultúru. Etický kódex je verejne prístupný dokument.

Politika ochrany práv dieťaťa

Politika je založená na Dohovore OSN o právach dieťaťa. Karpatská nadácia sa touto politikou zaväzuje k ochrane detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva.

Spracovanie osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.