Dokumenty

Dokumenty

Registračné dokumenty, politiky a smernice

Nadačná listina

Nadačná listina je základný dokument Karpatskej nadácie. Nadačná listina definuje poslanie nadácie, jej orgány, spôsob rozhodovania a kontrolné mechanizmy a nakladanie s majetkom nadácie.

Etický kódex Karpatskej nadácie

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty nadácie a jej organizačnú kultúru. Etický kódex je verejne prístupný dokument.

Politika ochrany práv dieťaťa

Politika je založená na Dohovore OSN o právach dieťaťa. Karpatská nadácia sa touto politikou zaväzuje k ochrane detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva.