Finančná podpora

Finančná podpora

Otvorené grantové výzvy

Žiadne výzvy

Uzatvorené grantové výzvy

Spolu pre deti

Spolu pre deti
Grantový program Spolu pre deti vytvorila Karpatská nadácia v spolupráci s organizáciou UNICEF, aby pomohli zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu najmä deťom, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny, ale aj iným deťom v núdzi. Zapojeným projektom z celého Slovenska počas roka 2023 prerozdelíme 1 090 000 eur. Kľúčové pre tento program je budovanie partnerstiev medzi samosprávami a odborníkmi z rôznych oblastí s cieľom zavádzať systémové a udržateľné zmeny.
Dátum otvorenia: 23. január 2023
interny
Dátum uzatvorenia: 28. február 2023

Školy budúcnosti

Školy budúcnosti
Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy, organizácie a učiteľov/učiteľky základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl. Zároveň ponúkne priestor na opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad kríz, ktoré našu spoločnosť postretli v posledných rokoch.
Dátum otvorenia: 13. október 2022
interny
Dátum uzatvorenia: 16. november 2022

Sila komunity

Sila komunity
Program podporí komunity na východnom Slovensku, ktoré dokážu prebrať zodpovednosť za rozvoj regiónu, dobrovoľnícke spolupráce a prepájanie ľudí so spoločnými záujmami. Zvlášť vítané je zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Jedným z cieľov programu je prepojiť tradičný priestor vidieka s moderným spôsobom života v mestách. Vznikne tak priestor na využitie potenciálu prírodnej krásy a kultúry východu prinášaním nových zážitkov pre ľudí (nielen) z celého regiónu.
Dátum otvorenia: 29. septembra 2022
interny
Dátum uzatvorenia: 3. november 2022

Výzva Ideathonu Máme radi Východ

Výzva Ideathonu Máme radi Východ
Grantová výzva, ktorá ponúka podporu pre tých, ktorí sa rozhodnú realizovať niektorí z projektových zámerov, ktoré vznikli v rámci Ideathonu Máme radi Východ
externy

Prebuďme Východ

Prebuďme Východ
Program podporí aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska a ich snahu o prebudenie spiacich dolín - okrajových a vidieckych častí regiónu s nízkym stupňom občianskej aktivity. Program im pomôže s prípravou projektu, mentoringom a poskytne osobný grant na realizáciu ich plánov.
interny

Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund Slovakia
Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom EÚ.
Dátum otvorenia: 26. január 2021
externy
Dátum uzatvorenia: 29. apríl 2021

Máme radi východ

Máme radi východ
Cieľom grantového programu Máme radi východ je spájať jednotlivcov, komunity, organizácie či firmy, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. Program podporuje kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti. Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni i firemní darcovia cez možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu.
Dátum otvorenia: 13. apríl 2022
interny
Dátum uzatvorenia: 10. máj 2022

Výzva Máme radi Ukrajinu

Výzva Máme radi Ukrajinu
Podporíme organizácie a samosprávy na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Slovensko. Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo rozvojovej pomoci, a teda rýchlej reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou.
Dátum otvorenia: Od 10. marca 2022
externy

Škola napriek korone 2.0

Škola napriek korone 2.0
Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných,či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania. Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.
Dátum otvorenia: 12. január 2021
externy
Dátum uzatvorenia: 4. február 2021

Škola budúcnosti

Škola budúcnosti
Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj mimovládne organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov.
Dátum otvorenia: 25. október 2021
interny
Dátum uzatvorenia: 28. november 2021

Učiteľ/ka budúcnosti

Učiteľ/ka budúcnosti
Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.
Dátum otvorenia: 25. október 2021
interny
Dátum uzatvorenia: 28. november 2021

Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame
Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie adobrovoľnícke aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšiť prostredie, kde ľudia žijú a trávia svoj voľný čas. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie z Prešovského a Košického kraja.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
interny

Magna pre región

Magna pre región
Grantový program Magna pre región finančne podporuje mestá, obce i komunity, aby prevzali zodpovednosť a starali sa nielen o seba a svoje zdravie, ale aj o celé okolie. V roku 2023 prerozdelí až 35 000 eur na projekty v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie i komunity v regióne. Podporí predovšetkým vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov z rôznych oblastí života.
Dátum otvorenia: 19. december 2022
interny
Dátum uzatvorenia: 7. február 2023

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít
Program rozvoja rómskych komunít podporuje činnosti zamerané na ranú starostlivosť o dieťa a na prácu s rodinami. Jeho cieľom je tiež búrať predsudky v spoločnosti a prekonávať sociálne vylúčenie chudobných ľudí. Realizujeme ho v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Aktuálny šiesty ročník programu sa začal v novembri 2022.
Dátum otvorenia: Program realizujeme cez uzatvorené výzvy
interny

Štipendium Karpatskej nadácie

Štipendium Karpatskej nadácie
Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
externy

„T“ for all, all for „T“

„T“ for all, all for „T“
Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín a organizácií z východného Slovenska s aktívnou účasťou zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov, a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.
interny