Finančná podpora

Finančná podpora

Otvorené grantové výzvy

Žiadne výzvy

Uzatvorené grantové výzvy

Spolu pre deti

Grantový program Spolu pre deti vytvorila Karpatská nadácia v spolupráci s organizáciou UNICEF, aby pomohli zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu najmä deťom, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny, ale aj iným deťom v núdzi. Zapojeným projektom z celého Slovenska počas roka 2023 prerozdelíme 1 090 000 eur. Kľúčové pre tento program je budovanie partnerstiev medzi samosprávami a odborníkmi z rôznych oblastí s cieľom zavádzať systémové a udržateľné zmeny.
Dátum otvorenia: 23. január 2023
interny
Dátum uzatvorenia: 28. február 2023

Školy budúcnosti

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy a neziskové organizácie v prešovskom a košickom kraji s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl.
Dátum otvorenia: 13. september 2023
interny
Dátum uzatvorenia: 18. október 2023

Sila komunity

Program podporí komunity na východnom Slovensku, ktoré dokážu prebrať zodpovednosť za rozvoj regiónu, dobrovoľnícke spolupráce a prepájanie ľudí so spoločnými záujmami. Zvlášť vítané je zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Jedným z cieľov programu je prepojiť tradičný priestor vidieka s moderným spôsobom života v mestách. Vznikne tak priestor na využitie potenciálu prírodnej krásy a kultúry východu prinášaním nových zážitkov pre ľudí (nielen) z celého regiónu.
Dátum otvorenia: 29. septembra 2022
interny
Dátum uzatvorenia: 3. november 2022

Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom EÚ.
Dátum otvorenia: 26. január 2021
externy
Dátum uzatvorenia: 29. apríl 2021

Máme radi východ

Cieľom grantového programu Máme radi východ je spájať jednotlivcov, komunity, organizácie či firmy, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. Program podporuje kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti. Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka, ako aj individuálni i firemní darcovia, ktorí si môžu adoptovať konkrétny podporený projekt.
Dátum otvorenia: 22. apríl 2024
interny
Dátum uzatvorenia: 19. máj 2024

Magna pre región

Grantový program Magna pre región finančne podporí stredné školy, mestá, obce i komunity, ktoré prispejú k budovaniu povedomia o rozmanitosti v spoločnosti a rešpektu k nej. Zároveň ponúkajú príležitosti na začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti ako plnohodnotných členov. V roku 2024 bude na projekty so zameraním na posilňovanie hodnôt inklúzie a diverzity v košickom kraji prerozdelených 11 000 eur.
Dátum otvorenia: 8. december 2023
interny
Dátum uzatvorenia: 30. január 2024

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít podporuje činnosti zamerané na ranú starostlivosť o dieťa a na prácu s rodinami. Jeho cieľom je tiež búrať predsudky v spoločnosti a prekonávať sociálne vylúčenie chudobných ľudí. Realizujeme ho v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Aktuálny šiesty ročník programu sa začal v novembri 2022.
Dátum otvorenia: Program realizujeme cez uzatvorené výzvy
interny