Finančná podpora

Finančná podpora

Otvorené grantové výzvy

Žiadne výzvy

Uzatvorené grantové výzvy

Spolu pre deti

Grantový program Spolu pre deti vytvorila Karpatská nadácia v spolupráci s organizáciou UNICEF, aby pomohli zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu najmä deťom, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny, ale aj iným deťom v núdzi. Zapojeným projektom z celého Slovenska počas roka 2023 prerozdelíme 1 090 000 eur. Kľúčové pre tento program je budovanie partnerstiev medzi samosprávami a odborníkmi z rôznych oblastí s cieľom zavádzať systémové a udržateľné zmeny.
Dátum otvorenia: 23. január 2023
interny
Dátum uzatvorenia: 28. február 2023

Školy budúcnosti

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy a neziskové organizácie v prešovskom a košickom kraji s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl.
Dátum otvorenia: 13. september 2023
interny
Dátum uzatvorenia: 18. október 2023

Sila komunity

Program podporí komunity na východnom Slovensku, ktoré dokážu prebrať zodpovednosť za rozvoj regiónu, dobrovoľnícke spolupráce a prepájanie ľudí so spoločnými záujmami. Zvlášť vítané je zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Jedným z cieľov programu je prepojiť tradičný priestor vidieka s moderným spôsobom života v mestách. Vznikne tak priestor na využitie potenciálu prírodnej krásy a kultúry východu prinášaním nových zážitkov pre ľudí (nielen) z celého regiónu.
Dátum otvorenia: 29. septembra 2022
interny
Dátum uzatvorenia: 3. november 2022

Výzva Ideathonu Máme radi Východ

Grantová výzva, ktorá ponúka podporu pre tých, ktorí sa rozhodnú realizovať niektorí z projektových zámerov, ktoré vznikli v rámci Ideathonu Máme radi Východ
externy

Prebuďme Východ

Program podporí aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska a ich snahu o prebudenie spiacich dolín - okrajových a vidieckych častí regiónu s nízkym stupňom občianskej aktivity. Program im pomôže s prípravou projektu, mentoringom a poskytne osobný grant na realizáciu ich plánov.
interny

Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom EÚ.
Dátum otvorenia: 26. január 2021
externy
Dátum uzatvorenia: 29. apríl 2021

Máme radi východ

Cieľom grantového programu Máme radi východ je spájať jednotlivcov, komunity, organizácie či firmy, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. Program podporuje kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti. Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni i firemní darcovia cez možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu.
Dátum otvorenia: 14. apríl 2023
interny
Dátum uzatvorenia: 17. máj 2023

Výzva Máme radi Ukrajinu 2.0

Podporíme organizácie na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Slovensko. Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo integračnej pomoci, a teda reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou.
Dátum otvorenia: Od 31. marca 2023
externy
Dátum uzatvorenia: do 21. apríla 2023

Škola napriek korone 2.0

Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných,či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania. Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.
Dátum otvorenia: 12. január 2021
externy
Dátum uzatvorenia: 4. február 2021

Škola budúcnosti

Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj mimovládne organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov.
Dátum otvorenia: 25. október 2021
interny
Dátum uzatvorenia: 28. november 2021

Učiteľ/ka budúcnosti

Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.
Dátum otvorenia: 25. október 2021
interny
Dátum uzatvorenia: 28. november 2021

Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie adobrovoľnícke aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšiť prostredie, kde ľudia žijú a trávia svoj voľný čas. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie z Prešovského a Košického kraja.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
interny

Magna pre región

Grantový program Magna pre región finančne podporuje mestá, obce i komunity, aby prevzali zodpovednosť a starali sa nielen o seba a svoje zdravie, ale aj o celé okolie. V roku 2023 prerozdelí až 35 000 eur na projekty v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie i komunity v regióne. Podporí predovšetkým vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov z rôznych oblastí života.
Dátum otvorenia: 19. december 2022
interny
Dátum uzatvorenia: 7. február 2023

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít podporuje činnosti zamerané na ranú starostlivosť o dieťa a na prácu s rodinami. Jeho cieľom je tiež búrať predsudky v spoločnosti a prekonávať sociálne vylúčenie chudobných ľudí. Realizujeme ho v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Aktuálny šiesty ročník programu sa začal v novembri 2022.
Dátum otvorenia: Program realizujeme cez uzatvorené výzvy
interny

Štipendium Karpatskej nadácie

Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
externy

„T“ for all, all for „T“

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín a organizácií z východného Slovenska s aktívnou účasťou zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov, a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.
interny