Finančná podpora

Finančná podpora

Otvorené grantové výzvy

Škola napriek korone 2.0

Škola napriek korone 2.0
Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných,či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania. Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.
Dátum otvorenia: 12. januára 2021
interny

Spoločne pre región

Spoločne pre región
Program je otvorený pre projekty zamerané na bezpečnosť, rozvoj detí a životné prostredie. Projekty by mali byť pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností v projektoch je povinná, nakoľko sa predpokladá, že môže priniesť ich väčšie zapojenie do svojpomocných aktivít a podporiť ich vzťah ku vlastným komunitám a regiónu.
Dátum otvorenia: 10. novembra 2020
interny
Dátum uzatvorenia: 25. januára 2021

Uzatvorené grantové výzvy

Prebuďme Východ

Prebuďme Východ
Program podporí aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska a ich snahu o prebudenie spiacich dolín - okrajových a vidieckych častí regiónu s nízkym stupňom občianskej aktivity. Program im pomôže s prípravou projektu, mentoringom a poskytne osobný grant na realizáciu ich plánov.
Dátum otvorenia: Jar 2021
interny

Štipendium Karpatskej nadácie

Štipendium Karpatskej nadácie
Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.
Dátum otvorenia: Jeseň 2020
externy

Učiteľ/ka budúcnosti

Učiteľ/ka budúcnosti
Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.
Dátum otvorenia: 26. október 2020
interny
Dátum uzatvorenia: 30. november 2020

Škola budúcnosti

Škola budúcnosti
Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj mimovládne organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov.
Dátum otvorenia: 26. október 2020
interny
Dátum uzatvorenia: 30. november 2020

„T“ for all, all for „T“

„T“ for all, all for „T“
Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín a organizácií z východného Slovenska s aktívnou účasťou zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov, a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.
interny

Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame
Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie adobrovoľnícke aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšiť prostredie, kde ľudia žijú a trávia svoj voľný čas. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie z Prešovského a Košického kraja.
Dátum otvorenia: Jeseň 2020
interny

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít
Program rozvoja rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Cieľom programu je podporiť iniciatívy zamerané na rannú starostlivosť o dieťa a rodiny. Program zároveň zlepšuje životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšovaním ich prístupu k práci a možností naplňania základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie. Prispieva k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí. Program má za sebou tri ročníky a aktivity podporené v súčasnom, treťom ročníku, budú ukončené v januári 2019.
Dátum otvorenia: Program realizujeme cez uzatvorené výzvy
interny

Máme radi východ

Máme radi východ
Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.
Dátum otvorenia: Jar 2021
interny

Magna pre región

Magna pre región
„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné,“ je mottom grantového programu Magna pre región, ktorý v roku 2020 prerozdelí až 10000 eur na inovatívne projekty neziskových organizácií a aktívnych samospráv. Program podporí projektové zámery týchto organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí, či v regióne.
Dátum otvorenia: Jar 2021
interny

Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund Slovakia
Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom EÚ.
Dátum otvorenia: Jeseň 2020
externy