Vytvorenie koncepcie prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania

Náš projekt Schola ludus 21 sa snaží o prepájanie neformálneho vzdelávania a formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania detí a mládeže.

V rámci projektu vytvoríme odporúčania pre relevantných aktérov vo sfére vzdelávania a do projektu zapojíme rôzne organizácie a expertov ako aj verejnosť. Vytvoríme kvalitnú koncepciu a spoločne identifikujeme najvhodnejšie spôsoby ako využiť efektívne prístupy neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávacom systéme pre získavanie potrebných vedomostí a prenostiteľných zručností žiakov a študentov na Slovensku.

Aktivity projektu

Projekt Schola ludus 21 je realizovaný v Košickom a Prešovskom kraji od 1. júna 2018 do 31. júla 2020.

Hlavná aktivita: Vypracovanie koncepcie začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu

  • Podaktivita 1: Analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu
  • Podaktivita 2: Vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania
  • Podaktivita 3: Vypracovanie dokumentu – koncepcie s odporúčaniami pre relevantných aktérov
Pridajte sa k neformálnej platforme Schola ludus 21

Záleží Vám na tom, ako sa vzdelávajú naše deti? Chcete sa aktívne podielať na zmene? Máte nápady, ako zlepšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku? Poznáte efektívne programy neformálneho vzdelávania?

Aktuálny stav projektu

Január 2019

  • Analýza bariér prechádza momentálne fázou sekundárneho prieskumu relevantných zdrojov a informácií k téme neformálne vzdelávanie na Slovensku ako aj v širšom medzinárodnom kontexte.
  • V novembri 2018 sa v Košiciach uskutočnilo 1. stretnutie neformálnej platformy Schola ludus 21. Jedným z hlavných bodov stretnutia bola prezentácia a diskusia o prvých výsledkoch sekundárneho prieskumu.
  • Okrem stretnutí platformy organizujeme viacero informačných seminárov na tému neformálneho vzdelávania pre kľúčových aktérov. V septembri sme zrealizovali informačný seminár o projekte Schola ludus 21, na ktorom sme zároveň odprezentovali aj príklad dobrej praxe – medzinárodne oceňovaný program neformálneho vzdelávania MyMachine Slovakia a jeho doterajšie výsledky. Program odprezentoval spoluautor myšlienky MyMachine, Piet Grymonprez z Belgicka. Informačného seminára sa zúčastnilo aj 25 študentov pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie. Spolu viac ako 170 návštevníkov si v ten istý deň prezrelo vynálezy snov na ich slávnostnom odhalení na MyMachine Slovakia Expo 2018. 
Európsky sociálny fond podporil projekt Schola Ludus 21 celkovou sumou 273,284.03 EUR v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk