Vytvorenie koncepcie prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania

Náš projekt Schola ludus 21 sa snaží o prepájanie neformálneho vzdelávania a formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania detí a mládeže.

V rámci projektu vytvoríme odporúčania pre relevantných aktérov vo sfére vzdelávania a do projektu zapojíme rôzne organizácie a expertov ako aj verejnosť. Vytvoríme kvalitnú koncepciu a spoločne identifikujeme najvhodnejšie spôsoby ako využiť efektívne prístupy neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávacom systéme pre získavanie potrebných vedomostí a prenostiteľných zručností žiakov a študentov na Slovensku.

Aktivity projektu

Projekt Schola ludus 21 je realizovaný v Košickom a Prešovskom kraji od 1. júna 2018 do 31. júla 2020.

Hlavná aktivita: Vypracovanie koncepcie začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu

  • Podaktivita 1: Analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu
  • Podaktivita 2: Vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania
  • Podaktivita 3: Vypracovanie dokumentu – koncepcie s odporúčaniami pre relevantných aktérov
Pridajte sa k neformálnej platforme Schola ludus 21

Záleží Vám na tom, ako sa vzdelávajú naše deti? Chcete sa aktívne podielať na zmene? Máte nápady, ako zlepšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku? Poznáte efektívne programy neformálneho vzdelávania?

Aktuálny stav projektu

  • Analýza bariér prechádza momentálne fázou primárneho prieskumu relevantných zdrojov a informácií k téme neformálne vzdelávanie na východnom Slovensku ako aj v širšom celonárodnom kontexte. Prostredníctvom pološtruktúrovaných rozhovorov oslovujeme kľúčových hráčov a zisťujeme ich názory, postoje a návrhy k téme prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania.
  • V novembri 2018 (22.11.2019) sa v Košiciach uskutočnilo 1. stretnutie neformálnej platformy Schola ludus 21. Jedným z hlavných bodov stretnutia bola prezentácia a diskusia o aktuálnej situácii neformálneho vzdelávania na Slovensku ako aj o prvých výsledkoch nášho projektového prieskumu. V marci (25.3.2019) sme zrealizovali 2. stretnutie neformálnej platformy Schola ludus 21. Jeho hlavnou témou boli výzvy vzdelávania v 21. storočí a úloha programov neformálneho vzdelávania v ich zvládaní. Hosťom stretnutia bol Piet Grymonprez, riaditeľ MyMachine global Foundation z Belgicka.
  • Okrem stretnutí platformy organizujeme informačné semináre na tému neformálneho vzdelávania pre širšiu verejnosť a zástupcov občianskeho sektora v regióne. Doteraz sme zrealizovali 4 informačné semináre o projekte Schola ludus 21 pre rôzne cieľové skupiny.
  • Súčasťou prieskumu nášho projektu je aj mapovanie príkladov dobrej praxe. Sú to tie programy neformálneho vzdelávania, ktoré prispievajú k budovaniu kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) žiakov a študentov potrebných pre ich osobnostný rozvoj a následnú úspešnú profesionálnu realizáciu v meniacom sa svete práce.
Európsky sociálny fond podporil projekt Schola Ludus 21 celkovou sumou 273,284.03 EUR v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk