Schola ludus 21

Schola ludus 21

Vytvorenie koncepcie prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania

Náš projekt Schola ludus 21 sa snaží o prepájanie neformálneho vzdelávania a formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania detí a mládeže.

V rámci projektu vytvoríme odporúčania pre relevantných aktérov vo sfére vzdelávania a do projektu zapojíme rôzne organizácie a expertov ako aj verejnosť. Vytvoríme kvalitnú koncepciu a spoločne identifikujeme najvhodnejšie spôsoby ako využiť efektívne prístupy neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávacom systéme pre získavanie potrebných vedomostí a prenostiteľných zručností žiakov a študentov na Slovensku.

Aktivity projektu

Projekt Schola ludus 21 je realizovaný v Košickom a Prešovskom kraji od 1. júna 2018 do 31. júla 2020.

Hlavná aktivita: Vypracovanie koncepcie začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu

  • Podaktivita 1: Analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu
  • Podaktivita 2: Vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania – Schola ludus 21
  • Podaktivita 3: Vypracovanie dokumentu – koncepcie s odporúčaniami pre relevantných aktérov
Pridajte sa k neformálnej platforme Schola ludus 21

Záleží Vám na tom, ako sa vzdelávajú naše deti? Chcete sa aktívne podielať na zmene? Máte nápady, ako zlepšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku? Poznáte efektívne programy neformálneho vzdelávania?

Priebeh aktivít projektu

Stretnutia neformálnej platformy Schola ludus 21 sme v rámci projektu zrealizovali spolu 4.

  1. Náplňou úvodného stretnutia (23.11.2018) bola prezentácia a diskusia o aktuálnej situácii neformálneho vzdelávania na Slovensku ako aj o prvých výsledkoch nášho projektového prieskumu.
  2. Témou marcového (25.3.2019) stretnutia neformálnej platformy Schola ludus 21 boli výzvy vzdelávania v 21. storočí a úloha programov neformálneho vzdelávania v ich zvládaní. Hosťom stretnutia bol Piet Grymonprez, riaditeľ MyMachine global Foundation z Belgicka.
  3. Tretie stretnutie sme venovali jednej z výskumných metód: tzv. fokusovej skupine, ktorá nám pomôže doplniť a podložiť naše hypotézy aj priamymi výpoveďami účastníkov zapojených do programu neformálneho vzdelávania, ktorý Karpatská nadácia už 3 roky realizuje na východnom Slovensku. V rámci 2 fokusových skupín sme spolu s pedagógmi a študentmi (SŠ, VŠ) analyzovali silné a aj slabé stránky programu MyMachine Slovakia (link na www MyMachine), jeho potenciál a prínos pre zapojené školy, pedagógov a žiakov resp. študentov. Výstupy z fokusových skupín budú takisto spracované do návrhu Koncepcie prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania.
  4. Štvrté stretnutie platformy sme zvolali do Prešova, kde nám priestor poskytlo OZ Barlička – dlhoročný grantista a partner Karpatskej nadácie.  Našou hostkou bola tentokrát psychologička a skúsená lektorka globálneho vzdelávania Zuzana Labašová z OZ Živica.  Účastníci stretnutia zároveň vyjadrili podporu platforme Schola ludus 21 a potvrdili záujem o pokračovanie tohto typu neformálnych  stretnutí a diskusií na rôzne témy spojené s kvalitou vzdelávania v regióne.

Prostredníctvom Informačných seminárov, verejnej prezentácie a ďalších projektových aktivít na tému neformálneho vzdelávania sa nám doteraz podarilo osloviť a informovať o zámeroch a cieľoch projektu Schola ludus 21 už 497 zástupcov širšej (odbornej i laickej) verejnosti a občianskeho sektora v regióne.

Súčasťou prieskumu nášho projektu je aj mapovanie príkladov dobrej praxe. Sú to tie programy neformálneho vzdelávania, ktoré prispievajú k budovaniu kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) žiakov a študentov potrebných pre ich osobnostný rozvoj a následnú úspešnú profesionálnu realizáciu v meniacom sa svete práce. Zoznam a krátka charakteristika  programov, ktoré sme identifikovali vďaka účastníkom nášho prieskumu ako aj ďalších našich projektových aktivít, bude zapracovaný do hlavného výstupu projektu, t.j. Koncepcie prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania.

Výstupy prieskumu projektu Schola ludus 21 a následnej Analýzy bariér prepájania formálneho vzdelávacieho systému s neformálnym vzdelávaním nám ukázali, že jednou z bariér je stále pomerne slabá podpora inovatívnych učiteľov a škôl v tomto regióne, ktoré tak ako my vnímajú nedostatočnú pripravenosť a schopnosť vzdelávacích systémom flexibilne reagovať na rýchlo sa meniace potreby.

Karpatská nadácia spolu s partnerom T-Systems Slovakia preto prichádza s opatrením v podobe 2 nových Grantových programov:  Škola budúcnosti a Učiteľ budúcnosti, ktoré podporia aktívnych a inovatívnych základné školy a ich učiteľov  na východnom Slovensku.

Hlavným výstupom projektu je Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho procesu s prvkami neformálneho vzdelávania (úplná verzia), ktorá okrem výsledkov prieskumu, následnej Analýzy bariér prináša hlavne odporúčania kľúčovým aktérom v oblasti vzdelávania, ktoré smerujú k synergii medzi FV a NFV s jediným cieľom: zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a posilniť komplexný rozvoj ich osobnosti.

Výstupy projektu:
Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho procesu s prvkami neformálneho vzdelávania (úplná verzia)
Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho procesu s prvkami neformálneho vzdelávania (skrátená verzia)
Európsky sociálny fond podporil projekt Schola Ludus 21 celkovou sumou 273,284.03 EUR v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk