Magna pre región

„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné. Porozumieť druhým a starať sa o nich je zodpovedné a šľachetné,“ je mottom grantového programu Magna pre región, ktorý v roku 2022 prerozdelí až 11 500 eur na projekty v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie a komunity v regióne. Program podporí predovšetkým vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov z rôznych oblastí života. Magna pre región má tiež snahu poskytnúť podporu aktivitám zvyšujúcim toleranciu a akceptáciu rôznorodosti názorov a postojov v komunite.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

 • Podporiť komunity a obce pri svojpomocnej identifikácii a riešení miestnych problémov
  s využitím dostupných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami
  na miestnej úrovni.
 • Zvyšovať mieru akceptácie a tolerancie spoločnosti k rôznorodosti názorov a postojov.
 • Prinášať inovatívne riešenia potrieb v komunitách.
 • Podporiť dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov spoločnosti MAGNA s cieľom posilniť úzke prepojenie pracovného života s mimopracovnou činnosťou.

Hlavnými témami pre tohtoročné projekty sú:

 • Bezpečnosť jednotlivca – Podpora projektov, ktorých aktivity zvyšujú bezpečnosť a bezpečné správanie sa v rôznom prostredí (domácnosť, exteriér, pracovisko a podobne), vrátane zvyšovania povedomia o potrebe používania ochranných pomôcok pri rizikových aktivitách.
 • Šport a zdravý životný štýl – Podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a celkové zdravšie trávenie voľného času. Podujatia a aktivity by mali byť koncipované tak, aby sa do nich zapojila širšia cieľová skupina, napríklad deti a ich rodičia alebo starí rodičia. Cieľom je aj vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a tým posilniť medzigeneračné väzby v rodine a spoločnosti.
 • Tolerancia – Podpora aktivít, ktoré povedú k zvýšeniu citlivosti spoločnosti k rôznorodým názorom a postojom. Cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu a činnosti, ktoré dokážu zmierniť polarizáciu spoločnosti vytvorenú izoláciou a pretrvávajúcou pandémiou Covid-19.

Podmienky a kritéria

Kritériá podpory

Podporené aktivity organizácií a miestnych samospráv musia byť dobrovoľnícke, neziskové, verejne prospešné a s dlhodobým preukázateľným efektom. Navrhované projekty by mali byť udržateľné a nadväzovať na už existujúce aktivity a výsledky. Žiadatelia môžu navrhnúť aj nové iniciatívy za predpokladu, že spĺňajú podmienku preukázateľne dlhodobej udržateľnosti.

Miestne problémy a témy sa najlepšie riešia v spolupráci a partnerstvách. Podmienkou zapojenia sa do programu je partnerstvo s minimálne jednou partnerskou organizáciou (mimovládne organizácie, samospráva, školy, súkromný sektor a podobne). Projekty, ktoré zapoja viac partnerských organizácii budú pri hodnotení zvýhodnené.

Program uprednostní projekty, ktoré zapoja aspoň jedného dobrovoľníka z radov zamestnancov partnera programu – spoločnosti Magna. Účasť jedného alebo viacerých zamestnancov zvýhodní uchádzača o grant pri hodnotení žiadosti.

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 €.

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 4. apríla 2022 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2022.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10% z celkového rozpočtu, a to finančným alebo nefinančným vkladom žiadateľa alebo partnera projektu. Nefinančný vklad (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) musí byť preukázateľný (zmluva, čestné vyhlásenie, iný relevantný doklad) a jeho výška realisticky vyčíslená. Spolufinancovanie partnera projektu je potrebné preukázať čestným vyhlásením partnera o poskytnutí vkladu už pri podaní žiadosti o grant.

Výdavky spojené s odmeňovaním ľudí pracujúcich na projekte nesmú tvoriť viac ako 20% požadovanej grantovej podpory.

Viac informácií o výzve grantového programu Magna pre región nájdete tu.

Svoje žiadosti posielajte elektronicky do 9. 2. 2022 – 23:59 hod. na www.granty.karpatskanadacia.sk

Konzultácie

Konzultácie k pripravovaným projektom poskytuje Karpatská nadácia od 7. 1. 2021 do 8. 2. 2021 v čase od 10:00 do 15:30 hod. telefonicky na 0907 027 833 alebo e-mailom na nora.ceploova@karpatskanadacia.sk. Žiadateľ je povinný na konzultáciu  prísť s konkrétnym projektovým nápadom, otázkami alebo nejasnosťami. Konzultácia nie je prezentáciou programu.

V minulosti boli podporení

V predošlom ročníku grantového programu MAGNA pre región sa z Nadačného fondu prerozdelilo 10 000 eur medzi 5 projektov zameraných na rozvoj regiónu:

 • Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice (Košice) – Centrum vodných športov Jazero – 3 000 EUR
 • Ťahanovská záhrada (Košice) – Ťahanovská záhrada – 3 000 EUR
 • Obec Jaklovce – Jaklovskí nebojkovia – 2 149 EUR
 • MČ Košice-Sídlisko KVP (Košice) – Petanque ihrisko v Drocárovom parku – 845 EUR
 • Vitalcity (Košice) – Horský beh Smolník 2020 – 1 006 EUR