Magna pre región

„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné,“ je mottom grantového programu Magna pre región, ktorý v roku 2020 prerozdelí až 10000 eur na inovatívne projekty neziskových organizácií a aktívnych samospráv. Program podporí projektové zámery týchto organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí, či v regióne.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Bezpečnosť jednotlivca: V duchu sloganu „Nebojím sa žiť bezpečne” je možné získať podporu na projekty podporujúce zlepšovanie bezpečnosti a bezpečného správania v každodennom živote, šírenie osvety o zvyšovaní bezpečnosti v domácom prostredí a prostredí trávenia voľného času, ale aj používaní ochranných pomôcok a pod.
  • Šport a zdravotný životný štýl: Podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a celkové zdravšie trávenie voľného času. Podujatia a aktivity by mali byť koncipované tak, aby sa do nich zapájali len deti, ale aj ich rodičia alebo starí rodičia. Cieľom je vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a tým posilniť medzigeneračné väzby v rodine a spoločnosti.

Podmienky a kritéria

Kritériá podpory

Program podporí dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným efektom na komunity v košickom kraji.

Navrhované projekty by mali byť udržateľné a teda nadväzovať na už existujúce aktivity a výsledky.  Žiadatelia môžu navrhnúť aj nové iniciatívy za predpokladu, že spĺňajú podmienku udržateľnosti.

Miestne problémy a témy sa najlepšie riešia v spolupráci a partnerstvách. Uprednostníme preto projekty, do ktorých sa aktívne zapoja najmenej dve partnerské organizácie z rôznych sektorov (neziskové organizácie, školy, samosprávy).

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 €.

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. júna 2020 a musí skončiť najneskôr 31. januára 2021.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.

Nefinančné vlastné vklady do projektu (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) sú vítané. Nefinančné vklady nemôžu nahradiť povinnosť finančného spolufinancovania projektu vo výške aspoň 10 % z celkového rozpočtu projektu. Výdavky spojené s odmeňovaním ľudí pracujúcich na projekte nesmú tvoriť viac ako 20% celkového rozpočtu.

Zapojenie zamestnanca spoločnosti MAGNA je výhodou.

Viac informácií o výzve grantového programu Magna pre región nájdete tu. 

Svoje žiadosti posielajte elektronicky do 1. apríla 2020 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Konzultácie

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 27. marca 2020 v pracovné dni od 8:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

V minulosti boli podporení

V prvých 2 ročníkoch grantového programu MAGNA pre región rozdelil z Nadačného fondu MAGNA 57 483,60 Eur medzi 11 projektov zameraných na rozvoj regiónu.

Zoznam projektov podporených programom Magna pre región nájdete tu.