Magna pre región

Grantový program Magna pre región finančne podporuje mestá, obce i komunity, aby prevzali zodpovednosť a starali sa nielen o seba a svoje zdravie, ale aj o celé okolie. V roku 2023 prerozdelí až 35 000 eur na projekty v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie i komunity v regióne. Podporí predovšetkým vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov z rôznych oblastí života.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

 • Podporiť komunity a obce pri svojpomocnej identifikácii a riešení miestnych problémov
  s využitím dostupných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami
  na miestnej úrovni.
 • Zvyšovať mieru akceptácie a tolerancie spoločnosti k rôznorodosti názorov a postojov.
 • Prinášať inovatívne riešenia potrieb v komunitách.
 • Podporiť dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov spoločnosti MAGNA s cieľom posilniť úzke prepojenie pracovného života s mimopracovnou činnosťou.

Hlavnými témami pre tohtoročné projekty sú:

 • Bezpečnosť jednotlivca – podpora projektov, ktoré zvyšujú bezpečnosť a bezpečné správanie sa doma, v práci, prírode a pod., vrátane zvyšovania povedomia o potrebe používania ochranných pomôcok pri rizikových aktivitách.
 • Šport a zdravý životný štýl – podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a prospešné trávenie voľného času. Do podujatí a aktivít by sa mala zapojila širšia cieľová skupina, napríklad deti a ich rodičia či starí rodičia. Cieľom je aj vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a posilniť tak medzigeneračné väzby v rodine i spoločnosti.
 • Tolerancia – podpora aktivít, ktoré scitlivujú verejnosť voči rôznorodým názorom a postojom. Cieľom programu je zmierniť polarizáciu spoločnosti a vytvoriť priestor na rozumnú a priateľskú diskusiu.

Podmienky a kritéria

Kritériá podpory

Podporené aktivity organizácií a miestnych samospráv musia byť dobrovoľnícke, neziskové, verejne prospešné a s dlhodobým preukázateľným efektom. Navrhované projekty by mali byť udržateľné a nadväzovať na už existujúce aktivity a výsledky. Žiadatelia môžu navrhnúť aj nové iniciatívy za predpokladu, že spĺňajú podmienku preukázateľne dlhodobej udržateľnosti.

Miestne problémy a témy sa najlepšie riešia v spolupráci a partnerstvách. Podmienkou zapojenia sa do programu je partnerstvo s minimálne jednou partnerskou organizáciou (mimovládne organizácie, samospráva, školy, súkromný sektor a podobne). Projekty, ktoré zapoja viac partnerských organizácii, budú pri hodnotení zvýhodnené.

Program uprednostní projekty, ktoré zapoja aspoň jedného dobrovoľníka z radov zamestnancov partnera programu – spoločnosti Magna. Účasť jedného alebo viacerých zamestnancov zvýhodní uchádzača o grant pri hodnotení žiadosti.

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 4 000 €.

Uzávierka prihlasovania žiadostí je 7. februára 2023 do 23:59 hod. Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 6. apríla 2023 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2023.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu, a to finančným alebo nefinančným vkladom žiadateľa alebo partnera projektu. Nefinančný vklad (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) musí byť preukázateľný (zmluva, čestné vyhlásenie, iný relevantný doklad) a jeho výška realisticky vyčíslená. Spolufinancovanie partnera projektu je potrebné preukázať čestným vyhlásením partnera o poskytnutí vkladu už pri podaní žiadosti o grant.

Výdavky spojené s odmeňovaním ľudí pracujúcich na projekte nesmú tvoriť viac ako 20 % požadovanej grantovej podpory.

Viac informácií, podmienky a kontakty nájdete v aktuálnej výzve grantového programu Magna pre región TU.

V minulosti boli podporení

V predošlom ročníku grantového programu MAGNA pre región sa z Nadačného fondu prerozdelilo 11 500 eur medzi 5 projektov zameraných na rozvoj regiónu:

 • Kynologická záchranná jednotka – Chráňme seba a pomáhajme iným (Košice)
 • Kamikse – klub kanoistiky ATU Košice – Ťahanovský vlnový špeciál 2022 (Košice)
 • Humanité – Renovácia multifunkčného ihriska (Rožňava)
 • Obec Plechotice – Hravenisko (Trebišov)
 • Otvor dvor – Aktívny cyklo-turistický bod v KC Kláštor (Rožňava)