Magna pre región

Grantový program Magna pre región finančne podporí stredné školy, mestá, obce i komunity, ktoré prispejú k budovaniu povedomia o rozmanitosti v spoločnosti a rešpektu k nej. Zároveň ponúkajú príležitosti na začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti ako plnohodnotných členov. V roku 2024 bude na projekty so zameraním na posilňovanie hodnôt inklúzie a diverzity v košickom kraji prerozdelených 11 000 eur.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

 • Inovatívnym spôsobom poukázať na problematiku diskriminácie v spoločnosti a na možnosti ako ju riešiť;
 • posilniť povedomie o rozmanitosti našej spoločnosti a potrebe inklúzie najmä v oblasti vzdelávania, zamestnávania a komunitného života;
 • privádzať inklúziu do praxe;
 • podporiť dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov spoločnosti MAGNA s cieľom posilniť úzke prepojenie pracovného života s mimopracovnou činnosťou.

Hlavnými témami pre tohtoročné projekty sú:

 • Scitlivovanie a osveta – podpora projektov, ktorých aktivity búrajú pretrvávajúce mýty a predsudky v spoločnosti, prepájajú rôznorodé alebo zdanlivo nespojiteľné svety a vytvárajú medzi nimi mosty. Aktivity majú dopad na široké spektrum rôznorodých skupín, najmä minoritných alebo zraniteľných. Ide o vzdelávacie aktivity, diskusie, zber dát, šírenie osvety a pod.
 • Posilňovanie postavenia a inklúzia – podpora projektov, ktoré priamo v teréne pracujú s jednou alebo viacerými zraniteľnými skupinami na posilnení ich začleňovania do spoločnosti a obhajobe ich práv.
 • Advokačné aktivity – podpora projektov, ktorých aktivity sa zameriavajú na presadzovanie inkluzívnych prístupov v rôznych sférach a zavádzanie rôznych politík a metodík na rôznych úrovniach.

Podmienky a kritéria

Kritériá podpory

Grantový program podporí projekty, ktoré sa zameriavajú na akékoľvek minoritné a zraniteľné skupiny. V žiadosti o grant je potrebné zdôvodniť a uviesť, s akými problémami sa konkrétna skupina stretáva a ako ich projekt rieši.

Podmienkou zapojenia sa do programu je partnerstvo s minimálne jednou partnerskou organizáciou (mimovládne organizácie, samospráva, školy, súkromný sektor a podobne). Projekty, ktoré zapoja viac partnerských organizácii, budú pri hodnotení zvýhodnené.

Program uprednostní projekty, ktoré zapoja aspoň jedného dobrovoľníka z radov zamestnancov partnera programu – spoločnosti Magna. Účasť jedného alebo viacerých zamestnancov zvýhodní uchádzača o grant pri hodnotení žiadosti.

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 000 €.

Uzávierka prihlasovania žiadostí je 30. januára 2024 do 23:59 hod. Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 15. marca 2024 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2024.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu, a to finančným alebo nefinančným vkladom žiadateľa alebo partnera projektu. Nefinančný vklad (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) musí byť preukázateľný (zmluva, čestné vyhlásenie, iný relevantný doklad) a jeho výška realisticky vyčíslená. Spolufinancovanie partnera projektu je potrebné preukázať čestným vyhlásením partnera o poskytnutí vkladu už pri podaní žiadosti o grant.

Viac informácií, podmienky a kontakty nájdete v aktuálnej výzve grantového programu Magna pre región TU.

⋙ Podať žiadosť môžete TU ⋘

V minulosti boli podporení

V predošlom ročníku grantového programu MAGNA pre región sa z Nadačného fondu prerozdelilo 35 000 eur medzi 13 projektov zameraných na rozvoj regiónu:

 • KedsadaTaksachce – Ženský tréningový program (Košice)
 • Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce – Deň menšín (Košice)
 • Vitalcity – BEH/Žkovačka na Kojšovskej holi 2023 (Košice)
 • Spoločnosť Parkinson – Kráčajme spolu, mladí aj starší, zdraví aj chorí… (Košice)
 • Občianske združenie príbuzných a priateľov zariadeni ARCUS Košice – KOGNISENSE (Košice)
 • ENJOY THE RIDE – Refresh Mini pipe (Košice)
 • Saplinq, o. z. – Festival Pride Košice 2023 (Košice)
 • Kollárova, o. z. – Oddychová zóna Sečovce (Sečovce)
 • Bezpečný prístav, o. z. – „Vráť sa domov“ (Košice)
 •  Okolo, o. z. – Oprav si svoj defekt sám! – workshopy servisu bicykla (Košice)
 • Folklór Košická Belá – Spevom a tancom k lepšiemu a veselšiemu životu (Košická Belá)
 • Občianske združenie Za horizont – Učebňa v prírode (Sečovce)
 • Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“– Športujeme s radosťou (Košice)