Publikácie

Publikácie

2020

Aby žiadne dieťa nezaostávalo

Štúdia o službách a programoch v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku a v Maďarsku. Dozviete sa, kde sa nachádzame v ranej starostlivosti v porovnaní s Maďarskom, alebo ako zvýšiť šance detí zo znevýhodneného prostredia na lepšiu budúcnosť. Autori: za maďarskú stranu je Zsombor Farkas a za slovenskú stranu trojica autorov Petra Melikantová, Monika Miňová a Alexander Mušinka.

Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku

"Program rozvoja rómskych komunít", do ktorého je zapojených 12 organizácí, sa v posledných dvoch rokoch zameriava hlavne na ranú starostlivosť. Každá zo zapojených organizácií využíva pri svojej práci v komunite iné prístupy, metodiku a aktivity. Rôznorodosť prístupov umožňuje ich pilotné skúšanie, vzájomné porovnávanie a následné využívanie v iných regiónoch.

Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho procesu s prvkami neformálneho vzdelávania

Okrem výsledkov prieskumu, následnej Analýzy bariér prináša koncepcia hlavne odporúčania kľúčovým aktérom v oblasti vzdelávania, ktoré smerujú k synergii medzi FV a NFV s jediným cieľom: zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a posilniť komplexný rozvoj ich osobnosti. Koncepcia vznikla v rámci projektu Schola Ludus 21.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.