Publikácie

Publikácie

2023

UPre ženy publikacia

UPre ženy

Publikácia UPre ženy prináša zistenia, súvislosti a odporúčania z pilotného ročníka programu UPre ženy v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši. Zachytáva naše prístupy k posilňovaniu rómskych žien (jednej z najviac znevýhodnených skupín ľudí žijúcich na Slovensku), aby sa zamestnali a vďaka príjmu aj získaným poznatkom menili svoje životy k lepšiemu a vymanili sa z generačnej chudoby. Autorky: Natália Príhodová, Veronika Miškech Fričová

2022

UPre ženy hlavná

UPre ženy

Jedinečná výskumná štúdia UPre ženy: postavenie a empowerment žien vo vybraných marginalizovaných rómskych komunitách opisuje životnú situáciu žien z marginalizovaných rómskych komunít a zameriava sa na ich postavenie a empowerment, a tiež na to, čo im pomáha uplatniť sa na pracovnom trhu a aké prekážky stoja na ich ceste za prácou. Ojedinelo dáva hlas rómskym ženám z marginalizovaného prostredia. Autori: Mgr. Gizela Brutovská, PhD., doc. Mgr. Monika Bosá, PhD., doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD. a doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

2020

Aby žiadne dieťa nezaostávalo

Štúdia o službách a programoch v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku a v Maďarsku. Dozviete sa, kde sa nachádzame v ranej starostlivosti v porovnaní s Maďarskom, alebo ako zvýšiť šance detí zo znevýhodneného prostredia na lepšiu budúcnosť. Autori: za maďarskú stranu je Zsombor Farkas a za slovenskú stranu trojica autorov Petra Melikantová, Monika Miňová a Alexander Mušinka.

Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku

"Program rozvoja rómskych komunít", do ktorého je zapojených 12 organizácí, sa v posledných dvoch rokoch zameriava hlavne na ranú starostlivosť. Každá zo zapojených organizácií využíva pri svojej práci v komunite iné prístupy, metodiku a aktivity. Rôznorodosť prístupov umožňuje ich pilotné skúšanie, vzájomné porovnávanie a následné využívanie v iných regiónoch.

Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho procesu s prvkami neformálneho vzdelávania

Okrem výsledkov prieskumu, následnej Analýzy bariér prináša koncepcia hlavne odporúčania kľúčovým aktérom v oblasti vzdelávania, ktoré smerujú k synergii medzi FV a NFV s jediným cieľom: zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a posilniť komplexný rozvoj ich osobnosti. Koncepcia vznikla v rámci projektu Schola Ludus 21.