Projekt ŠANCA

Projekt ŠANCA
Ciele projektu:

Dlhodobým cieľom projektu je zlepšenie životných šancí znevýhodnených (rómskych) detí rozvojom intervencií v ranom veku, rozvojom služieb, inštitúcií a systémov, predovšetkým prostredníctvom rozšírenia kapacít a kompetencií odborníkov v oblasti sociálnej, vzdelávacej a občianskej sféry v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti.

Očakávané výstupy a výsledky:

Od projektu očakávame, že (1) sa zlepší vzdelávanie, rozvoj a starostlivosť o schopnosti znevýhodnených, rómskych detí v ranom veku; (2) zvýši sa kvalita práce odborníkov pracujúcich v tejto oblasti, rozšíria sa ich kompetencie, poznatky – priamo v cieľových obciach, resp. nepriamo v celej prihraničnej oblasti tým sa zlepší vzdelanostná a sociálna situácia znevýhodnených detí, ich životné šance, budúce postavenie na trhu práce, posilní sa ich sociálna mobilita. (3) z dlhodobého hľadiska prispejeme k odstráneniu diskriminácie a negatívnych stereotypov o Rómoch, ako aj k prerušeniu generačného prenosu extrémnej chudoby a viacdimenzionálneho sociálneho vylúčenia.

Konkrétne výstupy uskutočnené prostredníctvom aktivít projektu:

  • vypracuje sa odborná štúdia v anglickom, slovenskom a maďarskom jazyku o dostupnosti a kvalite intervencií v ranom veku v prihraničnej oblasti, o situácii a potrebách danej cieľovej skupiny,
  • uskutočnia sa dve odborné školenia pre odborníkov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o schopnosti v ranom veku, – uskutoční sa cezhraničné stretnutie pri okrúhlom stole, ktoré upriami pozornosť na starostlivosť v ranom veku a podporí cezhraničnú spoluprácu príslušných odborníkov,
  • vytvorí sa on-line odborný portál s bohatými odbornými poznatkami v maďarskom a slovenskom jazyku, ktorý bude napomáhať spolupráci dotyčných účastníkov a odborníkov ako zbierka poznatkov a komunikačná platforma,
  • vytvorí sa zbierka príkladov dobrej praxe o intervenciách v ranom veku u znevýhodnených detí, ktorá sa bude šíriť v odborných kruhoch.  
Inovatívny charakter projektu:

Inovatívny charakter projektu tkvie predovšetkým vo zvolenej téme a prístupe k riešeniu problému, pretože intervencie v ranom veku a najmä cezhraničná adaptácia úspešnej praxe a metód je v tomto regióne doteraz neznámou iniciatívou.                                                                                                                                                Vzdelanostná, sociálna a iná situácia znevýhodnených rómskych komunít v oboch krajinách, v prihraničnej oblasti – a vyslovene malých detí (od 0 do 5 rokov) je veľmi podobná a aj vzdelávacie a sociálne inštitúcie a služby v dvoch krajinách majú podobné črty, tým pádom dobrá prax v jednej krajine bude môcť byť s veľkou pravdepodobnosťou aplikovaná v druhej. Napriek tomu je malo takých iniciatív, ktoré by boli založené s ohľadom na tieto okolnosti alebo by boli realizované v tomto duchu.                                                                           Kvalitné vzdelávanie znevýhodnených rómskych detí, ich výchova v ranom veku je nevyhnutná v rozvoji periférnych, prihraničných oblastí, pretože výrazne prispieva k rozvoji celého regiónu a ku zvýšeniu sociálnej a ekonomickej integrácie.

V záujme riešenia situácie znevýhodnených, sociálne vylúčených rómskych komunít sa vyžaduje jednotné vystupovanie a stratégia medzi rómskymi a nerómskymi účastníkmi, bez ohľadu na hranice. Naše skúsenosti ukazujú, že v tejto oblasti neexistuje ani jednotné vystupovanie, ani dialóg. Hoci riešenie situácie si vyžaduje aj značné materiálne náklady v regióne, veľmi užitočné je aj vytvorenie konsenzu medzi účastníkmi, organizáciami a zákonodarcami na oboch stranách hranice, aby sa podnietila spoločná akcia. Tento projekt chce podporiť toto snaženie.  

Cehraničný dopad:

Maďarsko v porovnaní so Slovenskom napreduje viac v oblasti aplikácie intervencií v ranom veku, pretože kým na Slovensku bude od roku 2021 povinná predškolská dochádzka od 5-tich rokov, u Maďarsku už od roku 2015 musí navštevovať škôlku každé dieťa od troch rokov. Na Slovensku je však viac inštitúcií v tejto oblasti, ktoré sú financované zo súkromných zdrojov. Počet miest v materských školách žiaľ nie je dostatočný, resp. predovšetkým na vidieku škôlky nie sú dostupné priamo v obciach, deti musia cestovať a preto veľa vymeškávajú, najmä deti v znevýhodnenej situácii. Úroveň vidieckych inštitúcií, ktoré sú v mnohých prípadoch segregované, si vyžaduje zlepšenie, rovnako ako intervencie v ranom veku.

V obidvoch krajinách, tak v Maďarsku ako i na Slovensku sa uskutočnilo v uplynulých rokoch množstvo úspešných iniciatív, pedagogických programov, inovatívnych rozvojov a projektov (napr. vo Veľkej Ide, Košiciach, na viacerých miestach sa využíva Feuersteinov model, alebo Detské domovy Istý štart – Biztos Kezdet v Maďarsku.) Všetky tieto sú minimálne čiastočne adaptovateľné na druhej strane hranice, preto si myslíme, že v záujme zabezpečenia vhodného raného vývinu znevýhodnených (rómskych) detí je žiaduca cezhraničná odborná spolupráca, odovzdávanie skúseností a poznatkov. Odborníci, účastníci z radu civilov, verejní poskytovatelia môžu len profitovať z toho, že spoznajú metódy, ktoré budú môcť úspešne aplikovať pri svojej práci. Výsledky projektu sprístupníme predovšetkým pre nich, ale v konečnom dôsledku všetkým na vytvorenej on-line platforme, resp. dissemináciou študie/í a zbierky dobrých praxí.

Názov projektu: „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“ (skratka „Šanca“)

Miesto realizácie projektu: prihraničný región severného Maďarska a v Košický samosprávny kraj

Termín realizácie projektu: 1.2.2020 do 31.1.2021

Projektoví partneri: Kárpátok Alapítvány – Magyarország, vedúci partner; Karpatská nadácia – partner

Rozpočet: 58 814,95 EUR, z toho príspevok EFRR: 49 992,70 EUR.

www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu

(„Obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“)