Trampolína

Trampolína

Posilňovanie zamestnateľnosti a inklúzie ľudí s telesným a sociálnym znevýhodnením na trhu práce

Cieľom programu Trampolína je zvýšiť šance znevýhodnených ľudí zaradiť sa do pracovného života prostredníctvom rozvoja kľúčových kompetencií, potrebných pre aktuálny trh práce. Program poskytuje neformálne vzdelávanie, mentoring a stáže v úzkej spolupráci s firmami a mimovládnymi organizáciami v regióne východného Slovenska.

Program Trampolína realizujeme od roku 2014 a prešlo ním už 77 účastníkov. V roku 2018, získal Národnú cenu karierového poradenstva

Cieľové skupiny, ktoré sa v jednotlivých ročníkoch programu z našej Trampolíny odrazili smerom ku pracovným príležitostiam boli:

  1. mladí dospelí z rómskej menšiny a sociálne znevýhodneného prostredia
  2. čerství absolventi vysokých škôl v košickom a prešovskom kraji
  3. ľudia s telesným postihnutím.

V rokoch 2014 – 2015 sme program realizovali s podporou z Programu Aktívne občianstvo a inklúzia spravovanom Nadáciou Ekopolis. 

V roku 2016 bol program realizovaný vďaka podpore z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovanom Karpatskou nadáciou a v rokoch 2016 – 2018 s podporou z Programu Erasmus+.

ITrampolína pre všetkých 2016 - 2018

Zatiaľ posledný, 3. ročník programu, ktorý trval od 3. októbra 2016 do 30. júla 2018 sa zameriaval na začlenenie ľudí s telesným postihnutím do IT sektora, ktorý na východe Slovenska trpí nedostatkom pracovných síl. Tento ročník programu bol ocenený Národnou cenou karierového poradenstva 2018

Program vypracoval inovatívny model pre rozvoj individuálneho pracovného potenciálu pre integráciu znevýhodnených jednotlivcov do pracovného prostredia v IT sektore. Model bol vypracovaný a implementovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností.

Výstupy projektu: model Centra pre rozvoj pozostávajúceho z 2 nástrojov:

Hodnotiace centrum pracovného potenciálu (Vocational Potential Assessment Center)​

Naše pilotné hodnotiace centrum je citlivé na inakosť. Využíva súbor hodnotiacich metód a aktivít zameraných na hodnotenie účastníkov spôsobom, kedy sa inakosť nestáva automaticky nevýhodou. Inakosť a diverzita sú naopak považované za hodnotný prínos pre organizáciu. Model Hodnotiaceho centra je nástrojom, ktorý nasmeruje účastníkov podľa ich individuálneho výkonu a otvorí im viaceré alternatívne príležitosti rozvoja ich kariéry a sebarealizácie. Viac informácií.

Centrum pre ďalší osobný rozvoj (Elevator Development Center)​

Centrum pre rozvoj stavia na výsledkoch individuálneho výkonu účastníkov v rámci Hodnotiaceho centra. V rámci centra nastavujeme účastníkom individuálne ciele pre dosiahnutie kvalifikačných požiadaviek na konkrétne pracovné pozície. Mapujeme ich kompetencie a talent a definujeme ich individuálne rozvojové plány. Centrum pre rozvoj poskytuje 3 interné tréningové programy, ktoré zohľadňujú špecifické potreby zamestnancov so znevýhodnením. Tento prístup pilotne testovali kandidáti vybratí na základe ich výkonu v Hodnotiacom centre. Viac informácií.

Partneri

Aktivity

Úspešne ukončené aktivity tohto ročníka programu zahŕňali nadnárodné projektové stretnutia s partnermi, interaktívny tréning Trampolína, vývoj a testovanie výstupov, krátkodobé školiace a tréningové aktivity pre interných lektorov zo zapojených IT spoločností, stáže znevýhodnených účastníkov v IT spoločnosti v maďarskom Debrecénepanelovú diskusiu: IT pre všetkých: príležitosť pre každého, ktorá sa konala 24. mája 2018 za účasti účastníkov programu, predstaviteľov neziskových organizácií, samosprávy a IT spoločností. 

Kontakt

Barbara Kollárová, programová manažérka
barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk

Výsledky programu slovami účastníkov

Reportáž RTVS o programe ITrampolína pre všetkých