Skutočne spoločne

Medzinárodný program pomoci a výmeny skúseností s Ukrajinou

Hlavnými cieľami programu sú podpora rozvoja vidieka na Ukrajine, mobilizácia spolupráce medzi rôznymi sektormi spoločnosti a rozvoj občianskej spoločnosti ako aj účasť občanov na veciach verejných.

S využitím existujúcich slovenských skúseností v týchto oblastiach, sme prepájali aktérov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi na Ukrajine a inšpirovali ich príkladmi dobrej praxe.

Cieľovými skupinami programu boli predovšetkým Ukrajinské mimovládne organizácie v spolupráci s orgánmi verejnej správy a samosprávy a podnikateľskými subjektmi, najmä vo vidieckych oblastiach Zakarpatska, Ivano – Frankivska, Lvivska, Chernivetska a Cherkasy.

Program bol realizovaný od roku 2013 v troch fázach:

 • Skutočne spoločne – podpora komplexného rozvoja vidieka na Ukrajine mobilizáciou miestnej medzi-sektorovej spolupráce a transferom slovenských skúseností – v období 2013 – 2015 
 • Skutočne spoločne 2.0 – podpora rozvoja občianskej spoločnosti a zvyšovania kvality spravovania na Ukrajine a transfer slovenských skúseností – v období od októbra 2015 do októbra 2017 
 • Skutočne spoločne 3.0 – Občianska spoločnosti a verejná správa – v období od januára 2017 a do júla 2018.

Aktivity a výsledky programu

 • V prvej fáze programu boli 10 aktívni predstavitelia vidieckych komunít na Ukrajine zapojení do plánovania, prípravy a realizácie rozvojových projektov. Vytvorením špecifickej mikrograntovej schémy získali skúsenosti s realizáciou projektov za odbornej pomoci a koučingu zo strany nadácie. Mikrograntová schéma podporila osem rozvojových projektov sumou 12.500 EUR.


  Vybraní zástupcovia z Ukrajiny sa v októbri 2014 zúčastnili na študijnej ceste na Slovensko. Počas troch dní navštívili inšpiratívne slovenské príklady rozvoja vidieckych komunít. Výber najlepších príkladov zo Slovenska a Ukrajiny vo forme prípadových štúdií je spracovaný v publikácii a dostupný v tlači/ online v anglickom, slovenskom aj ukrajinskom jazyku.

 • Cieľom druhej fázy bolo podporiť rozvoj občianskej spoločnosti a zvyšovanie kvality verejného spravovania v štyroch hraničných oblastiach. Prostredníctvom grantovej schémy mali mladí ľudia, predstavitelia mimovládnych organizácií možnosť realizovať malé komunitné rozvojové aktivity. Grantový program prerozdelil 18.120 EUR na 8 projektov.

  Programové aktivity rozvinuli participáciu na veciach verejných s ambíciou zlepšiť spravovanie vo vybratých oblastiach. Súčasťou projektu bolo vzdelávanie zástupcov komunít a zvyšovanie ich mäkkých zručností prostredníctvom tréningov a tiež študijnej cesty na Slovensko. Celkovo 89 ľudí absolvovalo vzdelávacie aktivity. Transfer slovenských skúseností sa zameral najmä na reformu verejnej správy a decentralizačné procesy ako aj proces budovania občianskej spoločnosti. Ukrajina bola v tom čase po „Revolúcii dôstojnosti“ a podpise Minského protokolu a tieto témy boli vysoko aktuálne.
 • Tretia fáza programu pokračovala v ovplyvňovaní decentralizačných procesov na Ukrajine a budovala na skúsenostiach z predchádzajúcich dvoch fáz. Naším cieľom bolo prispieť k efektívne fungujúcej štátnej správe a rozvoju občianskej spoločnosti v regióne. Zameriavali sme najmä na aktívne občianstvo mladých ľudí vo veku do 35 rokov a ich aktívneho zapojenia do vecí verejných prostredníctvom Občianskych rád – poradných orgánov verejnej správy (samosprávy aj štátnej správy na miestnej a regionálnej úrovni).

  Zrealizovali sme vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj zručností pre kontrolu verejnej správy občanmi, ktorých sa zúčastnilo 80 ľudí. Súčasťou projektu bola opäť mikrograntová schéma, ktorá podporila sumou 20.000 EUR 5 lokálnych projektov zameraných na zvyšovanie participácie mladých ľudí na verejnom živote.

Program bol spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR – SlovakAid.