Nadačné fondy

Nadačné fondy

Nadačné fondy spravované Karpatskou nadáciou

Naše nadačné fondy prinášajú finančnú podporu aktívnym ľuďom a organizáciám na východe Slovenska, ktoré sa snažia z tohto regiónu vytvoriť lepšie miesto pre život. Nadačné fondy sú zároveň efektívnym nástrojom pre darcov, ktorý im umožňuje vytvoriť vlastný osobitný fond v správe Karpatskej nadácie pre dlhodobé prerozdeľovanie finančnej podpory.

Krízový fond Karpatskej nadácie

Krízový fond je finančný nástroj, ktorý Karpatská nadácia založila počas pandémie Covid-19 v roku 2020. Reaguje ním na krízové situácie v regióne východného Slovenska, najmä na akútne potreby spôsobené nečakanými krízami, podporuje ich zmierňovanie a odstraňovanie, mobilizuje darcov a vytvára nástroje pre dlhodobú schopnosť fondu pomáhať. Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa fond zameriava na podporu utečencov a vnútorne presídlených ľudí.

Fond Máme radi východ

Fond Máme radi východ podporuje verejne prístupné projekty a aktivity smerujúce k podpore zdravého životného štýlu, neformálnej kultúry a zlepšovaniu života v obciach a mestách na východnom Slovensku. Nadväzuje na Fond Karpatskej vandrovky, ktorý bol založený v roku 2010. Do fondu prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni či firemní darcovia prostredníctvom asignácie dane z príjmu. Firemní partneri majú možnosť „adopcie“ konkrétneho projektu.

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu bol založený v roku 2016 vďaka daru zo závetu zosnulého Cyrila Gazdaricu, rodáka zo Slovenska. Fond podporuje inovatívne prístupy a programy, prostredníctvom ktorých Karpatská nadácia rozvíja vzdelanosť, podporuje komplexný osobnostný rozvoj a zvyšuje zamestnateľnosť aktívnych mladých ľudí v regióne východného Slovenska a na Liptove.

Nadačný fond Magna

Nadačný fond bol v roku 2015 založený spoločnosťou Getrag Ford Transmissions v správe Karpatskej nadácie pod názvom Nadačný fond Getrag. V roku 2019 bol jeho názov zmenený na Nadačný fond Magna, na základe zmeny názvu spoločnosti. Od svojho vzniku prerozdelil 101.600 EUR prostredníctvom grantových programov Getrag pre región a Getrag pre ľudí. V roku 2018 fond otvoril grantový program Magna pre región. Fond podporuje verejno prospešné aktivity organizácií a samospráv, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb, inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne a prinášajú dlhodobý pozitívny dopad na komunity žijúce v košickom kraji.

Nadačný fond Magenta Life

Nadačný fond Magenta Life bol v roku 2013 založený spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (kedysi T-Systems Slovakia) v správe Karpatskej nadácie. Od svojho založenia prerozdelil 160.000 EUR prostredníctvom grantových programov “Škola budúcnosti”, “Učiteľ/ka budúcnosti” „T“ for all, all for „T“ a štipendíjneho programu, šTipko. Fond sa zameriava na podporu vzdelávania a aktivít, ktoré umožňujú zamestnancom T-Systems Slovakia prepojiť svoj profesionálny život so životom mimo pracoviska a rozvojom svojich komunít.

Máte záujem o vytvorenie vlastného nadačného fondu?