MyMachine Slovakia

MyMachine Slovakia

Vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Na konci každého cyklu programu je vysnívaný vynález. Oveľa dôležitejšia je však cesta k jeho vytvoreniu v multidisciplinárnom tíme, ktorý zapája rôzne vekové kategórie žiakov a študentov. MyMachine v sebe snúbi princípy „Design Thinkingu“, projektového a
rovesníckeho vzdelávania. Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. Program kladie dôraz na STE(A)M – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. 
MyMachine je súčasťou medzinárodného programu a na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. 
 
Počas projektu aktívne zapojíme 570 žiakov prvého stupňa základných škôl a študentov stredných odborných škôl a navyše takmer 100 vysokoškolákov do práce na spoločných projektoch – vysnívaných vynálezoch. U 70% z nich očakávame zvýšenie úrovne kompetencií potrebných pre život v 21. storočí.

1-2-3 = proces MyMachine

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

 1. Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.
 2. Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
 3. Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Čo sa deti a mladí ľudia vďaka MyMachine naučia

Študenti vysokých škôl a univerzít získajú úžasnú praktickú skúsenosť, ktorá simuluje ich budúce zamestnanie (vrátane obmedzení vo forme rozpočtu a termínov):

 • Učia sa počúvať svojho zákazníka, v tomto prípade žiaka základnej školy (mimochodom, veľmi náročný zákazník).
 • Učia sa používať vlastné vedomosti a kreativitu na pretransformovanie myšlienky do konceptu.
 • Učia sa brať do úvahy výrobné možnosti svojich partnerov, v tomto prípade zúčastnených stredných odborných škôl: potrebujú vedieť, aké výrobné stroje majú tieto školy, akú zložitosť výroby zvládnu ich študenti.

Študentom stredných odborných škôl ukazujeme, akú nenahraditeľnú úlohu majú v procese návrhu výrobku a umožňujeme im získať praktické skúsenosti z výroby prototypu:

 • Naučia sa, že v mnohých prípadoch môžu pomôcť vylepšiť dizajn od inžinierov.
 • Učia sa, ako komunikovať svoje návrhy na uľahčenie alebo vylepšenie výroby.
 • Učia sa, že ich zručnosti sú dôležitým a významným prínosom pri materializácii myšlienky a vytváraní pridanej hodnoty.
 • Získavajú praktické skúsenosti z výroby vynálezu, rozvíjajú si schopnosť hľadať nové riešenia a prekonávať prekážky.
 • Inšpirujeme ich, aby pokračovali v štúdiu alebo kariére v technických smeroch.

Deťom zo základných škôl ukazujeme, že svet, v ktorom žijú, je tvárny, prispôsobivý. Učia sa, že svojimi nápadmi môžu aktívne prispievať spoločnosti a nebyť len pasívnymi prijímateľmi:

 • Učia sa, že mať nápady je dôležité, že vymýšľať je zábavné a zázračné.
 • Učia sa, čo to znamená preniesť myšlienku do reálneho života.
 • Zoznamujú sa so STE(A)M vzdelávaním a významom proaktívneho prístupu.
 • Učia sa vzájomne rešpektovať svoje talenty a spolupracovať v tímoch.

Páči sa vám MyMachine a radi by ste sa k nám pridali?

Program aktuálne prebieha v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Plánujeme ho však rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Ak ste učiteľ/ka, riaditeľ/ka, profesor/ka alebo rodič dieťaťa, ktorí by chceli zapojiť svoju školu do programu MyMachine, prosím, napíšte nám. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Naši vynálezcovia

Kľúčovými partnermi programu sú zapojené univerzity a školy:

 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 • Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity
 • Košický kraj: 8 základných škôl a 4 stredné odborné školy
  ZŠ Krosnianska 4 Košice, ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice, ZŠ Fábryho 44 Košice, Spojená škola Opatovská Košice, Súkromná ZŠ Kechnec, ZŠ Jablonov nad Turňou, ZŠ M. R. Štefánika Budimír, ZŠ Hroncova 23 Košice, Stredná odborná škola Košice – Šaca, Škola umeleckého priemyslu Košice, Stredná priemyselná škola strojnícka Košice, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho Košice
 • Prešovský kraj: 8 základných škôl a 7 stredných odborných škôl
  ZŠ Májové námestie Prešov, Základná škola s materskou Kapušany, ZŠ Pavlovce 5, ZŠ Važecká Prešov, ZŠ Československej armády Prešov, ZŠ Drienov, Spojená škola Letná Poprad, ZŠ Šarišské Bohdanovce, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov, Stredná umelecká škola Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou, Stredná odborná škola technická Prešov, Stredná priemyselná škola technická Bardejov, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad
 • Žilinský kraj: 4 základné školy, 2 stredné odborné školy
  ZŠ Karpatská Žilina, Komunitná škola Tramtária Žilina, Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Žilina, ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto

Naši partneri

Kontakt

Žofia Teplická, programová koordinátorka
0904 033 120, zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk

Sledujte MyMachine na Facebooku.