Vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže

MyMachine dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine kladieme dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete. 

MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje vo ôsmych krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Francúzska, USA a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Aj vďaka tomuto programu upriamujeme pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním na slovenských školách.

1-2-3 = proces MyMachine

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

 1. Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.
 2. Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
 3. Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Čo sa deti a mladí ľudia vďaka MyMachine naučia

Študenti vysokých škôl a univerzít získajú úžasnú praktickú skúsenosť, ktorá simuluje ich budúce zamestnanie (vrátane obmedzení vo forme rozpočtu a termínov):

 • Učia sa počúvať svojho zákazníka, v tomto prípade žiaka základnej školy (mimochodom, veľmi náročný zákazník).
 • Učia sa používať vlastné vedomosti a kreativitu na pretransformovanie myšlienky do konceptu.
 • Učia sa brať do úvahy výrobné možnosti svojich partnerov, v tomto prípade zúčastnených stredných odborných škôl: potrebujú vedieť, aké výrobné stroje majú tieto školy, akú zložitosť výroby zvládnu ich študenti.

Študentom stredných odborných škôl ukazujeme, akú nenahraditeľnú úlohu majú v procese návrhu výrobku a umožňujeme im získať praktické skúsenosti z výroby prototypu:

 • Naučia sa, že v mnohých prípadoch môžu pomôcť vylepšiť dizajn od inžinierov.
 • Učia sa, ako komunikovať svoje návrhy na uľahčenie alebo vylepšenie výroby.
 • Učia sa, že ich zručnosti sú dôležitým a významným prínosom pri materializácii myšlienky a vytváraní pridanej hodnoty.
 • Získavajú praktické skúsenosti z výroby vynálezu, rozvíjajú si schopnosť hľadať nové riešenia a prekonávať prekážky.
 • Inšpirujeme ich, aby pokračovali v štúdiu alebo kariére v technických smeroch.

Deťom zo základných škôl ukazujeme, že svet, v ktorom žijú, je tvárny, prispôsobivý. Učia sa, že svojimi nápadmi môžu aktívne prispievať spoločnosti a nebyť len pasívnymi prijímateľmi:

 • Učia sa, že mať nápady je dôležité, že vymýšľať je zábavné a zázračné.
 • Učia sa, čo to znamená preniesť myšlienku do reálneho života.
 • Zoznamujú sa so STE(A)M vzdelávaním a významom proaktívneho prístupu.
 • Učia sa vzájomne rešpektovať svoje talenty a spolupracovať v tímoch.

Páči sa vám MyMachine a radi by ste sa k nám pridali?

Program aktuálne prebieha v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Plánujeme ho však rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Ak ste učiteľ/ka, riaditeľ/ka, profesor/ka alebo rodič dieťaťa, ktorí by chceli zapojiť svoju školu do programu MyMachine, prosím, napíšte nám. 

Naše vynálezy

1. ročník: 2016/17

2. ročník: 2017/18

3. ročník: 2018/19

Naši vynálezcovia

Kľúčovými partnermi programu sú zapojené univerzity a školy:

 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 • Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity
 • Košický kraj: 6 základných škôl a 3 stredné odborné školy
  Základná škola Krosnianska 4, ZŠ sv. Cyrila a Metoda – Bernoláková 18, ZŠ Fábryho 44, Spojená škola Opatovská, Súkromná ZŠ Kechnec, ZŠ Jablonov nad Turňou, Stredná odborná škola Košice – Šaca, Škola úžitkového výtvraníctva Košice, Stredná priemyselná škola Košice
 • Prešovský kraj: 6 základných škôl a 4 stredné odborné školy
  ZŠ Májové námestie 1, Základná škola s materskou Kapušany, Základná škola Pavlovce 5, Základná škola Važecká Prešov, ZŠ Československej armády, ZŠ Drienov, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej, Stredná umelecká škola – Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola drevárska – Vranov nad Topľou
 • Žilinský kraj: 2 základné školy
  ZŠ Karpatská, Tramtária

Naši partneri

Kontakt

Žofia Teplická, programová koordinátorka
0904 033 120, zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk

Sledujte MyMachine na Facebooku.