Čo robíme

Čo robíme

Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie na východnom Slovensku k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť.

Témy, ktorým sa venujeme

 • Skvalitňovanie života v miestnych komunitách
 • Zlepšovanie situácie zraniteľných skupín
 • Neformálne vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých
 • Zvyšovanie schopnosti ľudí uplatniť sa na trhu práce
 • Budovanie silnej a aktívnej občianskej spoločnosti 
 • Cezhraničná spolupráca, najmä s Ukrajinou

Robíme to prostredníctvom:

 1. Grantových programov – finančnej podpory zameranej na rozvoj komunít, vzdelávanie a pomoc zraniteľným skupinám.
 2. Programov neformálneho vzdelávania –  najmä prostredníctvom pilotných projektov prinášajúcich inovácie ale aj skúsenosti získané a prenesené z iných kútov sveta.
 3. Rozvoja občianskej spoločnosti na východnom Slovensku – realizáciou prieskumov, školení, tréningov, diskusných a sieťovacích stretnutí pre jednotlivcov a organizácie v regióne.
 4. Rozvoja darcovstva a dobrovoľníctva – angažovania jednotlivcov a firiem, prepájania darcov s komunitou a sprostredkovania dobrovoľníckej pomoci.
 5. Cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce v prospech regiónu – realizáciou cezhraničných a rozvojových projektov v Karpatskom regióne a v širšom európskom priestore.
 6. Rozvoja vlastnej organizácie – zvyšovania schopnosti adresne reagovať na potreby regiónu a dosiahnutie vlastnej udržateľnosti.