Ako sme vďaka programu Spolu pre deti posunuli inklúziu vo vzdelávaní a starostlivosti o deti v ranom detstve

Program Spolu pre deti, vytvorený v partnerstve s organizáciou UNICEF, bol doteraz najväčším grantovým programom našej nadácie. V roku 2023 podporil 25 projektov na celom Slovensku sumou viac ako 1 000 000 eur. Zároveň posilnil inkluzívne prístupy v práci sdeťmi nielen v podporených organizáciách prostredníctvom rôznorodých vzdelávacích aktivít.
SPD v cislach

Aktivity podporených organizácií smerovali k posilneniu starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí v ich ranom detstve (0 10 rokov) so zreteľom na deti, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a iné deti z rôznych znevýhodnených prostredí.  

Program Spolu pre deti sa snažil začleniť tieto deti do spoločnosti a zlepšiť ich prístup k vzdelávaniu na Slovensku. Snažili sme sa o to, aby podporené projekty boli inkluzívne a zohľadňovali individuálne potreby detí tak, aby tieto deti mohli dosiahnuť svoj plný potenciál a plnohodnotne žiť svoj život.   

Kľúčovým aspektom programu bolo budovanie partnerstiev medzi samosprávami, školami, neziskovými organizáciami a odborníkmi a inými aktérmi v oblasti inkluzívneho vzdelávania i starostlivosti v ranom detstve s cieľom zavádzať systémové a udržateľné zmeny. 

Spolu pre deti mapa

Prečo sme sa rozhodli realizovať tento program?

Na Slovensku žije viac ako 400 tisíc detí vo veku od 0 do 7 rokov a nie všetky dostávajú rovnaké príležitosti na kvalitné vzdelávanie a starostlivosť. Ide najmä o deti s dodatočnými potrebami či deti zo znevýhodneného prostredia. Dôvodom je nedokonalý systém inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti pre deti vo veku 0 – 3 rokov, nedostatočná kapacita materských škôl, ich financovanie či nedostatok  podpory pre učiteľov. Rovnako služby včasnej intervencie pre deti s rizikovým vývinom nie sú univerzálne dostupné. Problémom je aj to, že vzdelávacie, zdravotné a sociálne inštitúcie sú slabo prepojené a neprebieha medzi nimi dostatočná spolupráca. 

Program reagoval aj na príchod detí z Ukrajiny, ktoré potrebujú bezpečné prostredie a vzdelávanie po úteku pred vojnou. Chceli sme, aby sa všetky tieto deti mali možnosť začleniť do života u nás a prekonať traumu zo situácie v domovine.  

Spolu pre deti podporene organizacie

Koho sme podporili?

Podporili sme školy, škôlky, samosprávy aorganizácie – celkovo 92 organizácii, ktoré realizovali viac ako 200 rôznorodých aktivít a pomohli viac ako 7500 deťom a 5 000 dospelým. 

Spolu pre deti podporeni ludia

Čo sa nám spoločne podarilo?

Program Spolu pre deti nám pomohol otvoriť srdcia a mysle mnohých ľudí na Slovensku. Vo veľkej miere prispel k budovaniu inkluzívneho prostredia, ktoré rozumie deťom s dodatočnými potrebami a dokáže na nich adekvátne reagovať na školách, v samosprávach, rôznych organizáciách a komunitách naprieč Slovenskom.   

Inkluzívne prístupy vo výučbe a podpore pre deti sme posilnili na desiatkach materských a základných škôl vďaka čomu nie len deti, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine, ale akékoľvek deti, ktoré čelia výzvam, dostávajú potrebnú pomoc a môžu sa učiť spolu s rovesníkmi. Mnohé deti vďaka programu získali prístup ku vzdelávaniu, vďaka ktorému napredujú a rozvíjajú svoj potenciál. Mentálne zdravie tisícov detí a ich opatrovníkov, ktorí utiekli pred vojnou sa zlepšilo, pretože mali možnosť vyrovnať sa s traumami, ktoré kvôli vojne a nútenému odchodu zo svojej krajiny zažili.   

Deti a rodiny z Ukrajiny si našli priateľov spomedzi Slovákov, rôznorodé komunity sa prepojili a zvýšili voči sebe porozumenie  

Viaceré projekty ako aj vzdelávacie aktivity programu pozitívne ovplyvnili tvorcov politík na regionálnej úrovni a posilnili spoluprácu medzi verejnými inštitúciami a neziskovými organizáciami venujúcimi sa práci s deťmi v ranom veku. Podarilo sa zlepšiť systémy a služby podpory vývinu v ranom detstve na miestnej úrovni.   

A čo je pre nás najdôležitejšie – podporené organizácie pokračujú v práci, ktorú vďaka Spolu pre deti začali. Zmena smerom k inklúzii všetkých detí do našej spoločnosti, ktorú sme naštartovali, ďalej napreduje. 

Spolu pre deti ciele

Program vzdelával odborníkov aj verejnosť

Každý z podporených projektov mohol v rámci programu využiť mentoring pod vedením uznávaných  odborníkov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, podpory vývinu v ranom detstve, budovania partnerstiev či tvorby inkluzívnych politík na miestnej úrovni. Úlohou mentoringu bolo podporiť úspešnosť projektu, zvýšiť jeho pozitívny dopad, zabezpečiť udržateľnosť či prispieť k nadviazaniu nových spoluprác.  

Mentoringový program využilo 19 podporených organizácií, ktorým viac ako 200 hodín mentoringu poskytlo 11 odborníkov

Školenia pre stovky odborníkov

Súčasťou programu Spolu pre deti boli ajškolenia. Zameriavali sa najmä na oboznámenie sa s konceptom inklúzie a metódami jej efektívneho zavádzania do praxe nielen na úrovni škôl, ale aj samospráv.  
 
Celkovo sme zorganizovali 20 školení a konferenciu pre viac ako 680 odborníkov v 6 mestách. 

Medzinárodná konferencia

Program vyvrcholil Medzinárodnou konferenciou o inkluzívnom vzdelávaní, kde odborníci z rôznych krajín zdieľali svoje skúsenosti, aby tak podporili rozvoj inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Viac o konferencii si môžete prečítať tu.

Komunikácia

Podporené organizácie komunikovali o svojich aktivitách a úspechoch, zvyšujúc tak povedomie o inklúzii a o potrebe podpory detí s rôznorodými potrebami. Vytvorili pritom viac ako 500 komunikačných výstupov.