Program rozvoja rómskych komunít (raná starostlivosť)

Program rozvoja rómskych komunít (raná starostlivosť)

Značná časť Rómov a Rómiek na Slovensku žije v segregovaných komunitách, väčšinou v najmenej rozvinutých regiónoch. Už desaťročia čelia etnickej aj sociálnej  diskriminácii. Podľa prieskumu EU SILC MRK (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 2021) bolo v roku 2020 celkovo 87 % domácností v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) ohrozených chudobou a 52 % čelilo vážnej materiálnej deprivácii (materiálnym nedostatkom). Rómske rodiny žijúce v MRK čelia mnohostrannému vylúčeniu a to vedie k obrovskej záťaži a toxickému stresu, ktorý zažívajú rodičia, ako aj deti od raného detstva, čo predstavuje riziko pre ich vývin. Okrem toho mnohí rodičia žijúci v MRK nie sú vybavení rodičovskými zručnosťami a vedomosťami, aby mohli primerane podporovať vývoj svojich detí od narodenia. Prieskum EU SILC tiež ukázal, že len 32 % rómskych detí vo veku od 3 do 6 rokov navštevovalo materskú školu v porovnaní s 87 % v celkovej populácii. Rómske deti sú vo vzdelávaní často segregované, čo dokazujú aj nedávne žaloby Európskej komisie proti Slovensku a rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.

Aj preto už od roku 2015 realizujeme Program rozvoja rómskych komunít, cez ktorý sa snažíme:
 • Zlepšiť možnosti detí žijúcich v nepriaznivej situácii, aby mohli úspešne ukončiť vzdelanie, a tým by sa zvýšili ich možnosti viesť plnohodnotný život a vymaniť sa z generačnej chudoby.
 • Vytvoriť spravodlivé príležitosti pre rozvoj rómskych detí v ranom detstve v nepriaznivej situácii ako majú ostatné deti v spoločnosti.
 • Prispieť k celkovému sociálnemu začleneniu ľudí žijúcich v MRK.

Program rozvoja rómskych komunít podporuje aktivity zamerané na ranú starostlivosť o dieťa a na rozvoj rodičovských zručností. Jeho cieľom je tiež búrať predsudky a scitlivovať spoločnosť voči ľuďom z vylúčených rómskych komunít. Program sme už od roku 2015 realizovali v spolupráci s Nadáciou Ekopolis v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji.

Program rozvoja rómskych komunít prešiel od roku 2015 štyrmi fázami.
 1. V prvej etape išlo o podporu rôznych aktivít s cieľom posilniť začlenenie Rómov na miestnej úrovni, vrátane práce na rodičovských zručnostiach mladých rodičov, vytvárania zdrojov obživy a podpory prístupu k dôstojnému bývaniu.
 2. V druhej etape išlo o poskytovanie predškolskej výchovy a vzdelávania pre deti v nepriaznivej situácii, keďže táto oblasť bola identifikovaná ako jedna z najdôležitejších otázok s významným dlhodobým vplyvom na začlenenie Rómov.
 3. Tretia etapa sa zameriavala na posilnenie podpory vývinu v ranom detstve na Slovensku a budovanie základov pre jeho udržateľnosť.
 4. Cieľom štvrtej etapy je dosiahnuť udržateľné poskytovanie kvalitných služieb vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve pre deti ohrozené vývinom na celom Slovensku.
Ciele, na ktorých sme pracovali v ostatných 2 fázach:
 • Raná starostlivosť – podpora vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom veku, ktoré sú ohrozené na vývine z bio-psycho-sociálnych dôvodov.

 • Posilnenie odbornosti a udržateľnosti kapacít mimovládnych neziskových organizácií, ktoré poskytujú služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

 • Budovanie podmienok pre vytvorenie udržateľného poskytovania služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom veku nielen pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia.

 • Vytváranie platformy pre podporu vývinu v ranom detstve združujúcej organizácie, inštitúcie i akademikov.

 • Budovanie expertízy budúcich pracovníkov v ranej starostlivosti s cieľom pochopiť problematiku vylúčenia Rómov zo spoločnosti a integrované inkluzívne prístupy v oblasti predškolskej výchovy.

 • Scitlivovanie majoritnej spoločnosti, v snahe dosiahnuť porozumenie inakosti, vcítiť sa do situácie ľudí z vylúčených komunít a pokúsiť sa na ňu nazerať inak.

 • Podpora vzdelávania a odstraňovanie predsudkov u študentov stredných škôl.

Aktivity programu:
 • Podporujeme vzdelávanie a budovanie expertízy mimovládnych neziskových organizácií. Okrem finančnej podpory na prácu s deťmi a ich rodičmi, sme organizácie podporovali aj prostredníctvom vzdelávacích príležitosti. Tie sa zameriavali na kvalitné poskytovanie ranej starostlivosti, ale aj na zvyšovanie udržateľnosti a organizačného rozvoja organizácií.

 • Vytvorili sme vzdelávací program pre študentov pedagogiky/sociálnej práce na vybranej univerzite, ktorý zahŕňa hosťovské prednášky a partnerstvá pre stáže v organizáciách poskytujúcich ranú starostlivosť v marginalizovaných rómskych komunitách.

 • Prevádzkujeme odbornú webovú platformu odperinky.sk, ktorá sa zameriava na tému podpory ranej starostlivosti a vzdelávania detí vo vylúčených komunitách, ale aj podpory ranej starostlivosti vôbec.

 • V spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie sme vytvorili nástroj na meranie vývinu a postupne sme ho zdokonalili tak, aby sme mohli merať a zlepšovať intervencie v oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania.

 • Spolu s ďalšími aktérmi ovplyvňujeme systém ranej starostlivosti na národnej i lokálnej úrovni.

 • Realizujeme tiež scitlivovanie aktivity, o ktorých sa viac dočítate TU.

V rámci 7. ročníka programu aktuálne pracujeme na založení platformy OdPerinky – Platformy na podporu vývinu v ranom detstve. Víziou OdPerinky je, aby každé dieťa v ranom veku malo prístup k podpore pre svoj optimálny vývin.  Platformu iniciovalo osem mimovládnych organizácií poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve a/alebo služby včasnej intervencie deťom s ohrozeným vývinom v dôsledku psycho-biologických
a environmentálnych faktorov.