GENERATION 2020

V septembri 2015 sme spolu s partnermi odštartovali realizáciu veľkého cezhraničného projektu Generation 2020. Projekt je financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08.

Sme presvedčení, že kreativita má svoje miesto vo všetkých oblastiach života a nielen v kultúre. Tvorivosť v každodennom živote pomáha ľuďom nazerať na veci inými očami a otvoriť sa novým príležitostiam a spolupráci.

Cieľ projektu
Mobilizovať a osobnostne rozvíjať mladých ľudí podporou ich vlastných dobrovoľníckych kreatívnych projektov. Projekt zároveň posilní zapájanie sa mládeže do miestneho a regionálneho rozvoja a cezhraničnú mládežnícku spoluprácu.

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia zo zakarpatskej Ukrajiny a z východného Slovenska – študenti stredných a vysokých škôl alebo nezamestnaní vo veku 15 – 30 rokov. Vedľajšou cieľovou skupinou sú dospelí účastníci projektu- učitelia, umelci a profesionáli z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť cezhraničnú skupinu mladých aktivistov – Karpatskú regionálnu mládežnícku radu (GenerationWe), ktorá bude nositeľom vízie projektu v budúcnosti. Karpatská nadácia bude aj po ukončení projektu radu podporovať a pracovať na zapájaní miestnych a regionálnych inštitúcií do práce s mládežou. Projekt pomôže vytvoriť inovatívnu platformu mladých ľudí so záujmom o veci verejné, o rozhodovacie procesy a o ich vlastný rozvoj. Táto sieť bude vytvorená aj na základe prenosu skúseností nórskeho partnera projektu Barents Youth Council.

Neformálne stretnutie, slovensko-ukrajinský mládežnícky míting „Mysli globálne, konaj cezhranične“ (25. – 28.8. 2016)  sa konalo v Spišskej Sobote a zúčastnilo sa ho 17 aktívnych mladých ľudí z Košického a Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti.  Za slovenskú stranu 10 a za ukrajinskú 7.

Cieľom stretnutia bolo vytvoriť návrh systému fungovania a zabezpečenia financovania cezhraničnej mládežníckej organizácie GenWe.

Výstupy: 

  • pomenovanie odborných, metodických, sociálnych a osobnostných kompetencií mládežníckeho lídra cezhraničnej mládežníckej siete GenWe;
  • zadefinovanie dôvodov a oblastí spolupráce mládeže na cezhraničnej úrovni východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny prostredníctvom GenWe;
  • charakterizovanie silných a slabých stránok, ako aj príležitostí a ohrození fungovania GenWe;
  • identifikácia možných partnerov GenWe v Košickom a Prešovskom kraji a v Zakarpatskej oblasti;
  • návrh plánu aktivít GenWe do konca roka 2016 a v prvom polroku roka 2017;
  • analýza možností financovania GenWe.

GenerationWe na FB.

Medzi aktivity projektu patria aj:

Kreatívne dni v Košiciach a v Užhorode s cieľom identifikovať miestne a regionálne potreby, ktoré je možné riešiť len v spolupráci s miestnymi alebo regionálnymi inštitúciami. Sú to sieťovacie podujatia zamerané na vytváranie kontaktov a partnerstiev. Výsledkom Kreatívnych dní budú Kreatívne zadania – tvorivé projekty mladých účastníkov projektu, ktorí sa ich prostredníctvom rozhodnú riešiť reálne problémy miestnej samosprávy, školy, verejnej inštitúcie a pod. Report zo štratovacieho stretnutia Kreatívnych tímov nájdete tu.

V septembri sa kreatívne tímy stretli opäť a prišli na ne aj s prototypmi riešení kreatívnych zadaní, ktoré bolo nevyhnutné otestovať, prípadne redefinovať. Všetko o tomto stretnutí čítajte tu

28. – 29.10.2016 sa pod názvom Case Study v Granáriu (Jablonov nad Turňou) konalo záverečné stretnutie kreatívnych tímov.  Survival kit k stretnutiu nájdete tu.

Vzdelávacie aktivity a trénigy mäkkých zručností pre mladých ľudí ako podpora profesionálov pri riešení zvolených kreatívnych projektov.

Rezidenčné slovensko– ukrajinské stáže pre umelcov. O priebehu rezidenčných stáží sa viac dozviete tu  ako aj na blogu účastníkov stáží.

24. novembra sa v Košiciach konala úvodná konferencia projektu. Jej cieľom bolo vyzdvihnúť úlohu kreativity v praktickom živote a ilustrovať, ako pomáha rozvíjať mesto či región. Na konferencii sme hovorili o motivovaní mladých ľudí, aby využívali svoj tvorivý potenciál v bežnom živote aj v práci. Naši zahraniční partneri ich inšpirovali dobrými príkladmi mládežníckych iniciatív v ich krajinách.
Fotografie z konferencie nájdete tu.

Záverečná konferencia projektu Generation 2020 sa pod názvom „Transformovanie hraníc na možnosti“ konala 9. februára 2017 , v obci Barvinok v Užhorodskom regióne. Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky kreatívnych projektov, zhodnotiť proces ich realizácie a načrtnúť ich budúcnosť. Účastníkmi konferencie boli mladí ľudia, experti, neziskové organizácie, zástupcovia obcí, krajských štátnych inštitúcií a širokej verejnosti. GenWe (Generácia My) – medzinárodná mládežnícka  organizácia –  dostala prvú príležitosť odprezentovať sa aj za východnou hranicou.  O konferencii očami členky GenWe si prečítajte tu.

O tvorivosti a mladých ľuďoch (na stiahnutie)

Partneri projektu:Publicita pata_SK

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák