MyMachine Slovakia

mymachine_kn_logo_rgb-01

Čo je MyMachine?

MyMachine je vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže podporovaný medzinárodne uznávaným expertom na rozvoj kreativity, inovácie a ľudské zdroje, Sirom Kenom Robinsonom. Inšpiráciou pre tento projekt sa stala jedna z jeho najznámejších TED prednášok a dnes je MyMachine jedinečným príkladom rozvíjania a podpory kreativity vo vzdelávaní.  Cieľom MyMachine Slovakia je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať kľúčové kompetencie akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť.

Karpatská nadácia aj vďaka  vzdelávaciemu programu MyMachine Slovakia a jeho kladnému hodnoteniu a skvelých výsledkov upriamuje pozornosť na potrebu doplnkového, neformálneho vzdelávania na školách, ktoré môže byť sprostredkované práve neziskovým sektorom.  Zlepšenie vzdelávania dosahujeme odborným a ľudským prístupom ku každému účastníkovi programu, či je to dieťa, študent alebo učiteľ. Najlepšou zmenou je pre nás šťastný a motivovaný účastník programu, ktorý sa vďaka našej práci obohatil a uvedomil si svoju hodnotu, rozvinul svoju tvorivosť a získal našu podporu.

MyMachine na Slovensku

V apríli 2016 Karpatská nadácia založila franšízu tohto unikátneho projektu. MyMachine, ktorý pôvodne vznikol v Belgicku, dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Program sa zameriava na rozvoj zvedavosti, tvorivosti a podnikavosti. Po úspešnej implementácii vo Francúzsku, USA, Slovinsku, Južnej Afrike a Portugalsku prichádza MyMachine vďaka Karpatskej nadácii aj na Slovensko – inovuje a vymýšľa sa na základných školách, stredných odborných školách v našom regióne a na dvoch fakultách Technickej univerzity v Košiciach.

 

Ako funguje MyMachine?

Metodológia MyMachine je rozdelená na tri fázy:
1. Fáza myšlienky (Idea phase): deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb, modelov a pod. svoje vysnívané prístroje. Môžu nimi byť natierač arašidového masla na chlieb, alebo stroj, ktorý uprace detskú izbu. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého vynálezu v detskom vnímaní.

2. Fáza konceptu: (Concept/Design-phase): v ďalšej fáze sa návrhu strojov alebo prístrojov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Tí navrhujú možnosti skonštruovania vynálezov. Najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.

3. Fáza prototypu (Machine Phase): v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn. Pri príprave dizajnu a technických riešení sú do programu zapojené aj miestne firmy, odborníci a organizácie.

 

 

Základné princípy vzdelávacieho programu MyMachine:   

  • V MyMachine Slovakia podporujeme medzigeneračnú spoluprácu: metodológia MyMachine je rozdelená do troch krokov avšak celý proces je založený na spoločnom tvorení a spolupráci študentov na každej úrovni. Študenti technických stredných škôl, stredných odborných škôl a deti základných škôl spolupracujú, podporujú sa a obohacujú.
  • Rozvíjame vzájomnú podporu všetkých, vylučujeme súťaživosť. Všetky nápady sú víťazné a ocenené. Víťazom je jedinečnosť a tvorivosť každého zapojeného účastníka programu.
  • Rozvíjame tvorivosť: vymyslieť stroj snov, posunúť myšlienku do fázy konceptu, vyrobiť z konceptu reálny funkčný prototyp. Všetky tieto kroky podporujú tvorivosť študentov, posúvajú ich vlastné limity.
  • Orientujeme sa na STE (A) M vzdelávanie: v procese tvorenia sa na úrovni jednotlivca rešpektuje talent každého, podporuje sa podnikateľský duch a otvorený systém vzdelávania orientovaný na STE(A)M – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. Na systémovej úrovni sa program podieľa na zmene súčasného vzdelávacieho systému tak, aby dokázal spĺňať nové požiadavky doby na študentov.
  • Podporujeme podnikateľského ducha: v MyMachine sa všetci spoločne učia podnikaniu a možnosti realizácie ich vlastných nápadov. Učíme sa spoločne základné pravidlá spolupráce, rešpektovanie talentov a transformácii spoločného nadania a úsilia do vytúženého vynálezu.
  • Zameriavame sa na radosť a tvorivé myslenie: radosť podporuje učenie. Radosť zvyšuje hladiny dopamínu, endorfínov a prísun kyslíka. Optimálna aktivácia mozgu nastáva, keď sú ľudia v kladných emočných stavoch, alebo keď majú osobný vzťah k tomu na čom pracujú. V MyMachine pracujeme s údivom, vášňou a radosťou, aby sme ukázali, že samotné vzdelávanie je pre deti a študentov pozitívne, ak sú vytvorené vhodné podmienky pre učenie.
  • Realizujeme potreby vzdelávania 21. storočia: dnešný svet si vyžaduje školstvo orientované na STE(A)M – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku, rozvoj kritického myslenia, tvorivosti a sociálnych zručností, akými sú práca v tíme, komunikácia, zodpovednosť, riešenie reálnych problémov.

Kontaktné informácie:
Programová manažérka: Žofia Teplická
Kontakt: 0904 033 120, zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk
Web: www.mymachineglobal.org
Facebook stránka: https://www.facebook.com/MyMachineSlovakia/

 

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák