Otvárame grant. program Máme radi východ 2024, prerozdelíme 12 000 eur

V grantovom programe Máme radi východ podporíme kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. 

Tieto projekty musia byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká rôznorodá komunita, ktorá spoločným úsilím prispieva k lepšiemu životu v regióne, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti.

Podporíme nápady, iniciatívy a projekty zameraná na tieto témy:

Zdravý životný štýl a športové aktivity

Podporíme projekty a podujatia, ktoré motivujú ľudí k zdravému životnému štýlu,
aktívnemu pohybu a tráveniu času; organizovanie športových, turistických podujatí.

Rozvoj kultúry a tvorivosti v regióne

Podporíme projekty a iniciatív, ktoré posilňujú kultúrnu identitu regiónu a podporujú tvorivosť a umenie v komunitách (umelecké workshopy, kultúrne festivaly, vytváranie verejných umeleckých diel).

Stretávanie ľudí a aktívne trávenie voľného času

Podporíme iniciatívy, ktoré vytvárajú priestor na stretávanie ľudí, budovanie rôznorodých udržateľných komunít a aktívne trávenie voľného času (organizovanie spoločenských podujatí, vzdelávacích workshopov alebo komunitných projektov).

Podpora inklúzie
a tolerancie

Podporíme projekty, ktoré prispievajú k inklúzii a vzájomnému rešpektu v spoločnosti, pomáhajú budovať vzťahy založené na porozumení a tolerancii medzi rôznymi komunitami a tým posilňujú sociálnu súdržnosť.

Vo výzve prerozdelíme 12 000 eur, maximálna výška grantu na jeden projekt je najviac 3 000 eur. Výzva je otvorená do 19. 5. 2024.

Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka, ako aj individuálni i firemní darcovia, ktorí si môžu adoptovať konkrétny podporený projekt.