Máme radi východ

Cieľom grantového programu Máme radi východ je spájať jednotlivcov, komunity, organizácie či firmy, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. Program podporuje kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti. Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka, ako aj individuálni i firemní darcovia, ktorí si môžu adoptovať konkrétny podporený projekt.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Karpatská vandrovka je unikátny darcovský turistický pochod, ktorý Karpatská nadácia organizuje pravidelne od roku 2010. Pochod pozostáva z 50 a 25 km dlhej trasy a vedie po hrebeni Volovských vrchov. Vandrovka spája ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a filantropiu – účastníci, individuálni darcovia a firemní partneri prispievajú do Fondu Máme radi východ. Štrnásty ročník vandrovky sa konal 24. septembra 2023. Zapojilo sa takmer 230 účastníkov a do Fondu Karpatskej vandrovky prispeli sumou 9 000 eur, aj vďaka podpore Deutsche Telekom Services Europe, NESS Košice a Lear Corporation Seating Slovakia. Bližšie informácie o Karpatskej vandrovke nájdete TU.

Poslaním Fondu Máme radi východ je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty prístupné širokej verejnosti.

Podmienky a kritéria

V rámci 14. výzvy fondu Máme radi východ podporíme nápady, iniciatívy a projekty, ktoré prinesú pozitívne zmeny a zlepšenia do života obyvateľov východného Slovenska, v týchto témach:

 1. Zdravý životný štýl a športové aktivity: Podporíme projekty a podujatia, ktoré motivujú ľudí k zdravému životnému štýlu, aktívnemu pohybu a tráveniu času; organizovanie športových, turistických podujatí.
 2. Rozvoj kultúry a tvorivosti v regióne: Podporíme projekty a iniciatív, ktoré posilňujú kultúrnu identitu východného Slovenska a podporujú tvorivosť a umenie v komunitách; organizovanie umeleckých workshopov, kultúrnych festivalov, vytváranie verejných umeleckých diel.
 3. Stretávanie ľudí, budovanie komunít a aktívne trávenie voľného času: Podporíme iniciatívy, ktoré vytvárajú priestor na stretávanie ľudí, budovanie rôznorodých udržateľných komunít a aktívne trávenie voľného času; organizovanie spoločenských podujatí, vzdelávacích workshopov alebo komunitných projektov.
 4. Podpora inklúzie a tolerancie: Podporíme projekty, ktoré prispievajú k inklúzii a vzájomnému rešpektu v spoločnosti, pomáhajú budovať vzťahy založené na porozumení a tolerancii medzi rôznymi komunitami a tým posilňujú sociálnu súdržnosť

V programe prerozdelíme 12 000 eur medzi projekty realizované v období od 1. júla 2024 do 30. novembra 2024. Maximálna výška grantu na jeden projekt je 3 000 eur. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch platbách. Prvá platba (80 %) bude poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá platba (max. 20 %) bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100 %) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou.

Formulár potrebný na predloženie projektu nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk.

Projekt musí byť spracovaný na predpísanom elektronickom formulári a podaný elektronicky najneskôr 19. mája 2024 (do 23:59 hod.)

Celé znenie výzvy so všetkými potrebnými informáciami nájdete TU 

V minulosti boli podporení

V roku 2023 sme sumou 17 400 eur podporili 7 organizácií:

 1. KRIŽINČATÁ, o. z. – Rozčítaný dvor (Košice)
 2. Cyklo Čajka Prešov – Vybudovanie skillparku v areáli velodrómu v Prešove
 3. Onkomamky – Pobytové víkendy v prírode pre onkologické rodiny (Prešov)
 4. Také naše, o. z. – Objavte Poloniny 2023 (Veľký Šariš)
 5. Divadlo na peróne – Otvorený dvor (Košice)
 6. Collegium Myssle – Rekonštrukcia lode z doby bronzovej (Nižná Myšľa)
 7. Žijeme skautingom – Aktívne trávenie voľného času (Prešov)

Viac o podporených projektoch si môžete prečítať TU.