Máme radi východ

Cieľom grantového programu Máme radi východ je spájať jednotlivcov, komunity, organizácie či firmy, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. Program podporuje kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti. Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni i firemní darcovia cez možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Karpatská vandrovka je unikátny darcovský turistický pochod, ktorý Karpatská nadácia organizuje pravidelne od roku 2010. Pochod pozostáva z 50 a 25 km dlhej trasy a vedie po hrebeni Volovských vrchov. Vandrovka spája ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a filantropiu – každý účastník poskytne finančný dar v minimálnej výške 35 eur do Fondu Máme radi východ. Trinásty ročník vandrovky sa konal 17. septembra 2022. Zapojilo sa 172 účastníkov a do Fondu Máme radi východ prispeli sumou 12 500 eur.

Poslaním Fondu Máme radi východ je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty prístupné širokej verejnosti.

Podmienky a kritéria

V aktuálnom grantovom programe MÁME RADI VÝCHOD prerozdelíme 17 400 eur na projekty realizované v období od 14. júla 2023 do 31. januára 2024.

Cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k:

 • ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
 • rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti
 • stretávaniu sa ľudí, budovaniu komunít a k aktívnemu tráveniu voľného času
 • zvyšovaniu tolerancie a vzájomného rešpektu v spoločnosti (a to aj v súvislosti so začleňovaním utečencov z Ukrajiny do miestneho komunitného života)

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 3 000 eur. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch platbách. Prvá platba (80 %) bude poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá platba (max. 20 %) bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100 %) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou.

Formulár potrebný na predloženie projektu nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii Získaj podporu – Finančná podpora – Máme radi východ. Projekt musí byť spracovaný na predpísanom elektronickom formulári a podaný elektronicky najneskôr v stredu 17. 05. 2023 (do 23:59 hod.).

Viac informácií o výzve nájdete tu >>>

V minulosti boli podporení

V grantovej výzve MÁME RADI VÝCHOD 2022 bolo prerozdelených 12 000 eur medzi 5 organizácií:

 1. Organizácia: Láskavé ruky, o. z.
  Projekt: Seniori a deti – kto komu pomôže
  Cieľ projektu: Cieľom projektu je poukázať na tému a potrebu starostlivosti o potreby seniorov s poruchami mobility, dať im nový impulz do života, odbúrať sociálnu izoláciu a ozdraviť ich životný štýl. Ďalej naučiť mladých ľudí, dobrovoľníkov a deti, ako môžu spríjemniť a skrášliť jeseň života týmto seniorom, a to už len svojou prítomnosťou. Ciele sa dosahovali cez spoločnú estetickú úpravu prostredia, výsadbu kvetov, ihličnanov a úpravu studne a realizáciou spoločných stretnutí s deťmi, rodinou, priateľmi a dobrovoľníkmi.
 2. Organizácia: BotaniKE, o. z.
  Projekt: Maxi botanika v praxi
  Cieľ projektu: Vytvorením drevených plastík plodov v nadrozmernej veľkosti môže spoznať krásy botaniky nielen bežná verejnosť, ale hlavne pre zrakovo postihnutí návštevníci Botanickej záhrady UPJŠ Košice, ktorí si môžu tieto sochy ohmatať a predstaviť si detaily, ktoré by inak nikdy nevideli. Plastiky sú umiestnené pri stromoch daných plodov v rámci areálu, ktorý je bezbariérový.
 3. Organizácia: Š.um.., o. z.
  Projekt: ŠUM – kultúrno-komunitné centrum 3. ročník
  Cieľ projektu: Prostredníctvom realizácie kvalitných komorných podujatí nezávislej kultúry (divadelné predstavenia pre deti i dospelých, koncerty, tvorivé dielne, diskusie, výstavy) umožniť lokálnemu divákovi jednoduchší prístup k nekomerčnému umeniu priamo v meste, vytvoriť moderné lokálne zázemie pre oceňovaných umelcov, za ktorých tvorbou musí publikum buď vycestovať, alebo ju nepozná, upriamiť pozornosť na nové žánre a formy umenia, ktorého výpovedná hodnota nie je len zábavná, ale tiež vkusná a aktivizujúca.
 4. Organizácia: Materské centrum Hernička, o. z.
  Projekt: Čas pre rodinu
  Cieľ projektu: V rámci mesta chýba priestor pre mamičky s deťmi, ktoré ešte nespadajú do predškolských zariadení. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na aktívne trávenie času s rodinou a budovanie komunity, a to prostredníctvom hier a aktivít pre deti, prednášok s odborníkmi a spoločenských podujatí.
 5. Organizácia: Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n. o.
  Projekt: Terasa s petangovým ihriskom
  Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu života klientov zariadenia, ktoré sa stará o osoby so zdravotným postihnutím výstavbou terasy a petangového ihriska, čím sa zlepší psychické a fyzické zdravie klientov, prispeje sa k integrácii klientov zariadení sociálnych služieb do spoločnosti a posilnia sa medzigeneračné vzťahy.