Máme radi východ

Cieľom grantového programu Máme radi východ je spájať jednotlivcov, komunity, organizácie či firmy, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. Program podporuje kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti. Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni i firemní darcovia cez možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Karpatská vandrovka je unikátny darcovský turistický pochod, ktorý Karpatská nadácia organizuje pravidelne od roku 2010. Pochod pozostáva z 50 a 25 km dlhej trasy a vedie po hrebeni Volovských vrchov. Vandrovka spája ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a filantropiu – každý účastník poskytne finančný dar v minimálnej výške 20 eur do Fondu Máme radi východ. Dvanásty ročník vandrovky sa konal 18. septembra 2021. Zapojilo sa 72 účastníkov a do Fondu Máme radi východ prispeli sumou 6 842 eur.

Poslaním Fondu Máme radi východ je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty prístupné širokej verejnosti.

Podmienky a kritéria

12. výzva programu MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 15 000 eur na projekty realizované v období od 15. júla 2022 do 31. januára 2023.

Cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k:

  • ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  • rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti
  • stretávaniu sa ľudí, budovaniu komunít a k aktívnemu tráveniu voľného času
  • zvyšovaniu tolerancie a vzájomného rešpektu v spoločnosti (a to aj v súvislosti so začleňovaním utečencov z Ukrajiny do miestneho komunitného života)

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 3 000 eur. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka (80 %) bude poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá splátka (max. 20 %) bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100 %) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou.

Formulár potrebný na predloženie projektu nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii Získaj podporu – Finančná podpora – Máme radi východ. Projekt musí byť spracovaný na predpísanom elektronickom formulári a podaný elektronicky najneskôr v utorok 10. 05. 2022 (do 23:59 hod.).

Viac informácií o výzve nájdete tu >>>

V minulosti boli podporení

V grantovej výzve MÁME RADI VÝCHOD 2021 bolo vďaka vandrovníkom Karpatskej vandrovky, firmám LEAR a Deutsche Telekom Services Europe prerozdelených 18 588 eur medzi 7 organizácií.

1. organizácia: OZ BONA FIDE
Projekt:
Celoročná komunitná záhrada
Cieľ projektu:
Vybudovať celoročnú komunitnú záhradu v Tabačke Kulturfabrik (Košice) na princípe aeropónie – pestovanie bez bez pôdy. Oproti konvenčným riešeniam komunitných záhrad tento projekt umožňuje pestovať celoročne s maximálnym využitím malého priestoru s ohľadom na životné prostredie. Nekonvenčnými postupmi pestovania rozšíria sezónu na celý rok, čím prinesú ľuďom viac možností ako rozumne tráviť voľný čas spojený s vysokou pridanou hodnotou – vlastnou úrodou. Počas realizácie projektu plánujú usporadúvať sprievodné vzdelávacie podujatia zamerané na inovatívne spôsoby pestovania a ochranu životného prostredia pre školské zariadenia a širokú verejnosť.

2. organizácia: OZ Rákociho cesta
Projekt:
Relax pri hradnej farme
Cieľ projektu:
Podporiť rodinné výlety na hrady, o ktorých údržbu sa starajú mladí farmári chovom kôz, za účelom spásania náletových drevín. Informačný stánok, lavičky, upravené ohniská a letná školy hry na gitaru budú pilotnými aktivitami na hrade Šebeš. Zámerom je udržateľná starostlivosť o obnovené hradné ruiny. Hradné hospodárstvo spája chov zvierat a ponuku služieb v cestovnom ruchu. Pilotný projekt sa rozbehol na hrade Šebeš výstavbou ohradníka pre kozy. Tie sa stali veľkým lákadlom najmä pre rodiny s deťmi. Projektom zatraktívnia pobyt pri hradnej farme aj rodičom, aby si oddýchli, strávili viac času na hrade a radi sa sem vracali, čo v konečnom dôsledku podporí hradných farmárov.

3. organizácia: OZ KreDO
Projekt:
FAMILY GARDEN
Cieľ projektu:
Vytvorenie kreatívno-športovo-oddychovej exteriérovej zóny v Ľuboticiach, pri Prešove. Snahou projektu je vytvoriť zónu, v ktorej by mohli ľudia všetkých vekových kategórii tráviť zmysluplný čas v bezpečnom a priateľskom priestore komunitnej záhrady. Plánom je vytvoriť FACEGARDEN – outdoorovú klubovňu, BOOKGARDEN – komunitnú knižnicu a PLAYGARDEN – priestor pre voľnú hru. V rámci projektu upravia a skrášlia priestory komunitnej záhrady, zariadia komunitnú knižnicu, pripravia besedy a vytvoria zaujímavé podnetné hrové prostredie pre všetkých.

4. organizácia: TELESKOP n.f.
Projekt:
Karpatská panoráma
Cieľ projektu:
Výstavba vyhliadkovej terasy s oddychovou infraštruktúrou na stanovišti VENUŠA v rámci náučného chodníka Malá cesta planét. Toto stanovište je zaujímavé prekrásnym výhľadom, ale aj dobrou dostupnosťou pre všetky vekové kategórie. Návštevníkom Polonín a Parku tmavej oblohy tak poskytnú výhľady na Karpaty, flóru a faunu na Slovensko-Poľsko-Ukrajinskej hranici a zároveň podporia zdravý životný štýl, využívanie voľného času, kreativitu, fotografovanie, pozorovanie hviezdnej oblohy a turistiku.

5. organizácia: OZ Krajina nepoznaná
Projekt:
Tábor samostatnosti
Cieľ projektu:
Projekt je zameraný na pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú často na okraji spoločnosti. Sami sa ťažšie približujú k iným deťom už z pozície svojho hendikepu. Preto si aj oveľa ťažšie hľadajú kamarátov a ich stretávanie s inými deťmi nie je také prirodzené,ako je to bežné u ich zdravých vrstovníkov. Tábor samostatnosti umožňuje, aby dochádzalo k interakcii medzi deťmi. Môžu prežiť týždeň s inými deťmi a bez rodičov. Načerpať nové skúsenosti a vrátiť sa bohatšie o skvelé zážitky. Dobrovoľníci si budú môcť zlepšiť svoje schopnosti v tvorbe programu pre deti, v starostlivosti, ale aj správnom poskytovaní pomoci pre nich.

6. organizácia: OZ Hokejový klub Spiš Indians
Projekt:
Indiánska klubovňa pre deti
Cieľ projektu:
Vytvorenie kvalitného prostredia, v ktorom budú deti veľmi radi tráviť čas pred, ale aj po tréningovom procese. Ponúknu nový štandard komunikácie klubu ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie smerom k rodičom detí, ako aj ich okoliu. Nejde iba o športovú stránku veci – snažia sa budovať komunitu, dbajú o správanie detí, vytvárajú prostredie, do ktorého sa vždy radi vracajú a na ktoré budú celý život spomínať.

7. organizácia: OZ okolo
Projekt: Z pustatiny sad
Cieľ projektu: Revitalizácia zabudnutých sadov na verejné miesta. Organizovaním verejných brigád obohacujú spoločenský život a sprostedkúvajú vzdelávanie a aktívny relax. Z náletu už oslobodili viac ako 30 jabloní a vysadili 10 ovocných stromov. Porast neskôr udržiavajú dve ovce a tri kozy.