Grantový program “Spoločne pre región” je otvorený!

Už po 13-ty raz U. S. Steel Košice, s.r.o. a  Karpatská nadácia otvárajú grantový program Spoločne pre región, ktorý od svojho vzniku podporil už 107 projektov celkovou sumou prevyšujúcou 268 400 EUR. 

Neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2 500 EUR pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života. Bezpečnosť práce je hlavnou prioritou U. S. Steel Košice a vďaka systematickému úsiliu dosiahla spoločnosť v roku 2019 nulovú úrazovosť v oblasti registrovaných úrazov. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne a vzdelávacie aktivity. Na realizáciu prospešných nápadov pôjde 13 000 EUR. Žiadosti o podporu treba predložiť do 16. marca 2020 prostredníctvom elektronického formuláru na stránkach Karpatskej nadácie, ktorá je administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice.

„Naša hutnícka spoločnosť podniká v Košiciach od roku 2000. Znamená to nielen 20 rokov výroby a služieb pre náročných zákazníkov, 20 rokov práce pre tisíce zamestnancov, ale aj 20 rokov podpory pre tento región. Jednou z našich dlhodobých iniciatív, ktorou vyjadrujeme vzťah k miestu, kde pracujeme a žijeme, je aj program Spoločne pre región. Unikátny je aktívnym zapojením našich zamestnancov do malých lokálnych projektov v prospech mnohých ďalších obyvateľov,“ povedal pred otvorením  13. ročníka programu James Bruno, prezident U. S. Steel Košice.

V minulom roku bolo podporených 6 projektov. S pomocou  grantu mohli byť zorganizované atletické preteky Čokoládová tretra Slovensko s účasťou desiatok škôl a stoviek detí. Povzbudiť deti k športovaniu prišli aj atletický šampión Ján Volko a sestry Velďákové. OZ Maják nádeje pripravil viacero tvorivých dielní pre rodiny v núdzi, čo prispelo k osvojeniu si pracovných zručností a zmysluplnému využitiu ich voľného času. Obec Nižný Klátov zmodernizovala verejné multifunkčné ihrisko, ktoré slúži tak verejnosti, ako aj žiakom MŠ a ZŠ z okolitých obcí. Rovnako aj v obci Seňa vybudovali dobrovoľníci vonkajšie cvičisko a zlepšili možnosti na športovanie detí i dospelých. OZ Romalka zorganizovala na Luniku 9 viacero vzdelávacích stretnutí  zameraných na zvýšenie vedomostí o bezpečnom sexuálnom správaní a pohlavnom živote, vrátane následnej starostlivosti o narodené dieťa. Obec Lipovce nielenže začala s obnovou Lipovského hradu, ale vydala aj metodickú publikáciu o obnove hradov pre starostov ostatných obcí.

„Karpatská nadácia sa podpore regiónu východného Slovenska venuje už 25 rokov. Za väčšinou úspechov a pozitívnych zmien, ktorú dosahujeme v komunitách stojí spolupráca s aktívnymi a zodpovednými ľuďmi, ktorí na miestnej úrovni realizujú svoje sny o lepšom živote. Sme veľmi radi, že im pomôžeme pomáhať a podporovať ich aj vďaka silným partnerom, akým je U. S. Steel Košice. Program Spoločne pre región je príkladom skvelej spolupráce medzi podnikateľským subjektom a našou nadáciou,“ skonštatovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Ciele výzvy programu SPOLOČNE PRE REGIÓN:

  • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
  • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
  • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
  • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci US Steel Košice a/alebo jej dcérskych spoločností. 

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

  • Bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života (napr. dopravná výchova a aktivity na zvýšenie bezpečnosti cestnej/železničnej premávky, výchova mladých záchranárov, …).
  • Deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času (napr. aktivity klubov a centier, mládežníckych organizácií, športové a iné podujatia zapájajúce deti a mládež s handikepom…).
  • Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia (napr. svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí, mládeže aj dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto oblasti, …).

Kto môže podať žiadosť

O finančnú podporu v maximálnej výške 2 500 EUR sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy, ako aj miestne samosprávy (obce a mestá) z Prešovského a Košického kraja.

Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné tri ročníky v programe Spoločne pre región žiadny grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

V podporených projektoch musia byť zapojení zamestnanci spoločnosti US Steel Košice a/alebo jej dcérskych spoločností

Navrhované projekty musia byť realizované v období od 15. mája do 31. decembra 2020.

Viac informácií o výzve nájdete tu>>

Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 16. marca 2020.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 9. marca 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

Ak nechcete premeškať žiadnu výzvu a máte radi východné Slovensko, prihláste sa na odber našich noviniek