Sila komunity

Program podporí komunity na východnom Slovensku, ktoré dokážu prebrať zodpovednosť za rozvoj regiónu, dobrovoľnícke spolupráce a prepájanie ľudí so spoločnými záujmami. Zvlášť vítané je zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Jedným z cieľov programu je prepojiť tradičný priestor vidieka s moderným spôsobom života v mestách. Vznikne tak priestor na využitie potenciálu prírodnej krásy a kultúry východu prinášaním nových zážitkov pre ľudí (nielen) z celého regiónu.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa dlhodobo usilujú o zvýšenie kvality života a rozvoj regiónu východného Slovenska. Preto spoločne vytvorili Nadačný fond Magenta Life spravovaný Karpatskou nadáciou. Fond reaguje na výzvy, ktoré postretli našu spoločnosť v posledných rokoch. Pandémia, vojna či zhoršujúca sa klimatická kríza výrazne ovplyvnili náš spôsob života, zdravie a prírodné okolie. Prognózy nie sú pozitívne a keď sa
spoločnosť nezameria na riešenie týchto kríz či ich následkov, budúce generácie čaká neľahká doba. Aj preto si myslíme, že je dôležité zaostriť práve na zdravie jednotlivcov aj celého regiónu, na zelenú udržateľnosť, na vzdelávanie (budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií) i inovácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť celý región, vrátane vidieka. Na tomto cieli sa dohodli Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Podmienky a kritéria

Program podporí komunity na východnom Slovensku, ktoré dokážu prebrať zodpovednosť za rozvoj regiónu, aktivizáciu obyvateľstva, dobrovoľnícku spoluprácu a prepájanie ľudí so spoločnými záujmami. Zvlášť vítané je zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Program má tiež snahu prepojiť tradičný priestor vidieka s moderným spôsobom života v mestách. Vytvára tak priestor na využitie potenciálu prírodnej krásy a kultúry východu prinášaním nových zážitkov pre ľudí (nielen) z celého regiónu.

Program podporí realizáciu projektov v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • Vieme sa zabaviť – (netradičné kultúrne a zábavné aktivity, ktoré prepájajú rodiny, deti, mladých alebo aj starších ľudí a celé komunity).
  • Vieme sa naučiť – (neformálne vzdelávacie aktivity a zážitkové vyučovania, netradičné voľnočasové aktivity rozvíjajúce vedomosti a zručnosti detí a pod.).
  • Vieme sa podporiť – (aktivity smerujúce k zvýšeniu tolerancie v spoločnosti, besedy, rozhovory, propagácia tradičnej či menšinovej kultúry, zameranie na zraniteľné skupiny, polarizujúce témy a pod.).

Žiadateľ o grant je povinný zvoliť si 1 tému pre svoj projekt.

Výzva prerozdelí 12 500 eur, maximálna výška grantu na realizáciu jedného projektu je 3 000 eur. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka (80 %) bude poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá splátka (max. 20 %) bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100 %) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou.

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii Získaj podporu – Finančná podpora – Sila komunity. Žiadosť musí byť spracovaná na predpísanom elektronickom formulári a podaná elektronicky najneskôr do konca dňa 3. novembra 2022.

Viac informácií o výzve nájdete TU.

V minulosti boli podporení