Hľadáme odborných hodnotiteľov pre Active Citizens Fund program

V spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o grant v 5 témach programu Active Citizens Fund – Slovakia.

Active Citizens Fund – Slovakia podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti.

Program podporuje projekty organizácií formou otvorených grantových výziev v nasledovných témach:

  1. Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík;
  2. Obhajoba verejných záujmov – podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti;
  3. Zvýšenie podpory vzdelávania v oblasti občianskych a ľudských práv;
  4. Posilnenie postavenia zraniteľných skupín;
  5. Zvýšenie kapacity a udržateľnosti občianskej spoločnosti.

V období 2018 – 2023 bude v programe prostredníctvom 17 grantových výziev rozdelených spolu 7,7 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií a budú im poskytnuté aj ďalšie podporné aktivity, napríklad vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.

Dvaja odborní hodnotitelia budú vybraní pre každú z uvedených tém programu.

Výzva je vhodná najmä pre záujemcov z radov nezávislých odborníkov, odborných pracovníkov VŠ, výskumných ústavov a podobne. Skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z Nórskeho finančného mechanizmu, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou.

Celé znenie oznamu nájdete v dokumente Odborné hodnotenie.

V prípade záujmu, pošlite svoj návrh na acf@acfslovakia.sk do 15. októbra 2018 vrátane tohto dňa.

Spolu s ponukou Vás prosíme aj o vyplnenie a doručenie dokumentu Súhlas s poskytnutím osobných údajov.