Implementácia inkluzívneho prístupu a strategické plánovanie na úrovni samospráv

Implementácia inkluzívneho prístupu a strategické plánovanie na úrovni samospráv

Cieľ školenia:

Účastníci školenia získajú praktické informácie, inšpirácie a skúsenosti z fungovania inkluzívneho prístupu z domácej aj zahraničnej praxe. Účastníci zároveň budú mať priestor na sieťovanie a rozvoj vzájomnej spolupráce v budúcnosti.

Určené pre:

pre zástupcov samospráv a zriaďovateľov služieb vzdelávania a starostlivosti o deti

Školiaca organizácia:

Termíny konania:

Implementácia inkluzívneho prístupu a strategické plánovanie na úrovni samosprá
  • 13. – 14. júla (štvrtok – piatok) v Košiciach
  • 27. – 28. júla (štvrtok – piatok) v Bratislave

Čas konania:

8:30 – 16:00 (prvý deň školenia)

8:30 – 15:30 (druhý deň školenia)

Miesto konania:

Košice (13. – 14. júla)

Bratislava (27. – 28. júla)

⋙ Účasť na školeniach je bezplatná. ⋘

⋙ Počet miest je limitovaný. V prípade naplnenia limitu uprednostníme prijímateľov grantov a budeme pokračovať podľa poradia. ⋘

Prijímatelia grantu majú povinnosť zúčastniť sa minimálne jedného z uvedených školení alebo konferencie, ktorá sa uskutoční v novembri 2023.

Školenia sú otvorené pre všetkých prijímateľov grantu a ich partnerské organizácie. Boli by sme radi, ak aby sa za každý podporený projekt zúčastnil aspoň jeden zástupca (prijímateľa grantu alebo partnera projektu) na každom z dvoch typov školení.

Školenia a ubytovanie na jednu noc sú pre organizácie zapojené do programu Spolu pre deti a ich partnerov bezplatné. Ubytovanie zabezpečí tím Karpatskej nadácie a budeme Vás kontaktovať individuálne. Cestovné náklady si účastníci pokryjú z vlastných zdrojov.

Tematické okruhy školenia:

Úvod do tréningu, nastavenie pravidiel a dohôd, zoznámenie účastníkov, teambuildingové aktivity.

Kolektívna múdrosť – predstavenie projektov účastníkov, prístupov v nich, zdieľanie skúseností z praxe cez prezentácie, facilitovanú diskusiu, trhovisko projektov. Sieťovanie pre ďalšiu vzájomnú podporu a spoluprácu v praxi.

Inkluzívny prístup vo vzdelávaní (prezentácia s diskusiou) – základné teoretické východiská, inšpirácie a skúsenosti z domácej a zahraničnej praxe so zameraním na cudzincov a osoby zasiahnuté vojnovým konfliktom.

Inkluzívny prístup vo vzdelávaní (praktické cvičenie) – analýza situácie v danom projekte/samospráve/organizácii, pomenovanie aktuálneho stavu, výziev a rozvojových možností, definovanie základných prístupov/stratégií na riešenie situácie a rozvoj.

Teória zmeny a kolektívny dopad (prezentácia s diskusiou) – základné teoretické východiská, dostupné nástroje, inšpirácie a skúsenosti z domácej a zahraničnej praxe so zameraním na inkluzívne vzdelávanie, cudzincov a osoby zasiahnuté vojnovým konfliktom.

Teória zmeny a kolektívny dopad (praktické cvičenie) – mapovanie aktérov v komunite/samospráve, prepojenie na potreby klientov v projektoch (s využitím vedomostí a výstupov z predchádzajúcich blokov – kolektívna múdrosť a inkluzívne vzdelávanie).

Strategický prístup a udržateľnosť (prezentácia, diskusia, praktické cvičenie) – plánovanie ďalších krokov s využitím naučeného cez systémový prístup (úroveň jednotlivca, organizácie, komunity).

Evaluácia, wrap-up a follow-up – zhodnotenie tréningu, reflexia naučeného a čo si zo školenia odnášam, prvé kroky pri implementácii naučeného v praxi.

Školením vás prevedú:

ondrej gallo, nds

Ondrej Gallo

V súčasnosti pôsobí ako správca Nadácia pre deti Slovenska. V rámci svojej práce sa dlhodobo venuje strategickému nastaveniu programov Nadácie, fundraisingu a tvorbe strategických partnerstiev. V posledných rokoch sa do realizácie projektov zameraných na oblasť inkluzívneho vzdelávania aj tvorby verejných politík a strategických dokumentov samospráv v tejto oblasti. Ako lektor sa venuje aj oblasti projektového manažmentu a fundraisingu.

peter lenco

Peter Lenčo

Celý profesijný život pôsobí v oblasti práce s mládežou, ktorej sa venoval najmä v rozličných mimovládnych organizáciách, napríklad v Nadácii pre deti Slovenska či Rade mládeže Slovenska. Pôsobil aj na univerzitnej pôde a vo verejnej správe. Ako odborník na problematiku mládeže pôsobil aj na medzinárodnej úrovni. V rámci Európskeho fóra mládeže pracoval ako volený zástupca komisie pre záležitosti Rady Európy v oblasti mládeže a vybraný odborník v pracovnej skupine pre rozvoj práce s mládežou. Pracoval aj pre UNICEF v Ženeve ako národný konzultant za Slovensko v rámci projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb v oblasti detí a mládeže. Bol generálnym riaditeľom Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, v rámci ktorého pripravoval Stratégiu SR pre mládež na roky 2021-2028 či aktualizáciu systému poskytovania dotácií v oblasti práce s mládežou. V súčasnosti pracuje v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde má na starosti program posilňovania občianskej spoločnosti s názvom Stronger Roots.

O školiacej organizácii:

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Okrem iného organizuje vzdelávacie programy na podporu inkluzívneho vzdelania pre samosprávy.