Prečo je zmena prístupu z tradičného na inkluzívny potrebná? Inklúzia – diverzita a neurodiverzita v kontexte spoločenských zmien.

Prečo je zmena prístupu z tradičného na inkluzívny potrebná? Inklúzia – diverzita a neurodiverzita v kontexte spoločenských zmien.

Cieľ školenia:

Školenie účastníkom poskytne informácie, ktoré im poslúžia ako spoločný advokačný rámec pri presadzovaní inkluzívnych prístupov a politík pre všetky deti a ich rodiny bez rozdielu. 

Určené pre:

pre pedagógov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi od 0 do 10 rokov

Školiaca organizácia:

Termín konania:

Prečo je zmena prístupu z tradičného na inkluzívny potrebná?
  • 21. – 22. júna (streda – štvrtok)

Čas konania:

8:30 – 16:00 (21. 6. 2023)

8:30 – 15:30 (22. 6. 2023)

Miesto konania:

Tabačka, Gorkého 2, Košice

Registrácia už nie je možná. Kapacita bola naplnená.

Prijímatelia grantu majú povinnosť zúčastniť sa minimálne jedného z uvedených školení alebo konferencie, ktorá sa uskutoční v novembri 2023.

Školenia sú otvorené pre všetkých prijímateľov grantu a ich partnerské organizácie. Boli by sme radi, ak aby sa za každý podporený projekt zúčastnil aspoň jeden zástupca (prijímateľa grantu alebo partnera projektu) na každom z dvoch typov školení.

Školenia a ubytovanie na jednu noc sú pre organizácie zapojené do programu Spolu pre deti a ich partnerov bezplatné. Ubytovanie zabezpečí tím Karpatskej nadácie a budeme Vás kontaktovať individuálne. Cestovné náklady si účastníci pokryjú z vlastných zdrojov.

Tematické okruhy školenia:

vývin a vývinové potreby dieťaťa v útlom detstve v kontexte rodiny, komunity a spoločnosti,

strategické/koncepčné rámce podpory vývinu dieťaťa podľa medzinárodných organizácií – WHO, UNICEF, EU (Európska záruka pre deti, Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa, Nurturing Care Framework),

diverzita, neurodiverzita a vývinové odchýlky,

bio-psycho-sociálny model zdravia (zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody) a jeho implikácie pre tvorbu inkluzívnych stratégií a politík.

Harmonogram školenia:

21. 6. 2023

8:30 – 10:00 – 1. blok: zoznámenie účastníkov, predstavenie programu, diskusia o koncepte inklúzie a inkluzívnej spoločnosti,

10:00 – 10:20 – prestávka,

10:20 – 11:50 – 2. blok: vývin a vývinové potreby dieťaťa v útlom detstve v kontexte rodiny, komunity a spoločnosti; diverzita a neurodiverzita,

11:50 – 13:00 – obedná prestávka,

13:00 – 14:30 – 3 blok: strategické/koncepčné rámce podpory vývinu dieťaťa podľa medzinárodných organizácií – WHO, UNICEF, EU (Európska záruka pre deti, Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa, Nurturing Care Framework),

14:30 – 14:45 – prestávka,

14:45 – 16:00 – 4 blok: strategické/koncepčné rámce podpory vývinu dieťaťa podľa medzinárodných organizácií – WHO, UNICEF, EU (Európska záruka pre deti, Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa, Nurturing Care Framework).

 

22. 6. 2023

8:30 – 10:00 – 1. blok: bio-psycho-sociálny model zdravia (zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody) a jeho implikácie pre tvorbu inkluzívnych stratégií a politík,

10:00 – 10:20 – prestávka,

10:20 – 11:50 – 2. blok: bio-psycho-sociálny model zdravia (zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody) a jeho implikácie pre tvorbu inkluzívnych stratégií a politík,

11:50 – 13:00 – obedná prestávka,

13:00 – 15:30 – 3. blok: diskusia, vytváranie vízie a stratégie ďalších aktivít v kontexte potrieb jednotlivých účastníkov.

Školením vás prevedú:

Mgr. Simona Šimková

Je riaditeľkou CVI Košice, n. o., riaditeľkou SŠCPP pre deti do piateho roku veku a tiež psychologička. Od skončenia školy pôsobí v téme podpory vývinu detí s vývinovým rizikom (child at risk) a zdravotným znevýhodnením.

martina svekusova

MUDr. Martina Švekušová

Je odbornou garantkou CVI Košice, n. o. v téme starostlivosti o raný detský vývin (early childhood development) a detská lekárka. Zameriava sa na oblasť vývinovej pediatrie (podpora raného detského vývinu, vývinové riziká, neurovývinové poruchy, potreby rodín detí v ranom veku).

O školiacej organizácii:

CVI Košice, n. o. je nezisková organizácia, ktorej víziou je efektívny, na dôkazoch postavený model včasnej intervencie dostupný pre všetky deti žijúce na Slovensku, ktoré sú ohrozené vo svojom vývine.