Aký dopad má inklúzia na rozvoj dieťaťa? Pozvánka na online školenia.

Aký dopad má inklúzia na rozvoj dieťaťa? Pozvánka na online školenia.

Aký dopad má inklúzia na rozvoj dieťaťa? Pozvánka na online školenia.

Získajte dôležité a praktické informácie o tom, aký dopad má inkluzívny prístup vo vzdelávaní a starostlivosti o najmenšie deti na ich rozvoj a vzťahy s blízkymi a okolím. Podelí sa o nich školiteľka PaedDr. Eva Pupíková, PhD. z organizácie NIVAM, ktorá už roky pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania a venuje sa profesijnému rozvoju učiteľov. Tieto školenia organizujeme v rámci programu Spolu pre deti.

Pripravili sme dva termíny online školení na témy:

Základné princípy inklúzie a ich dopad na rozvoj osobnosti dieťaťa

PaedDr. Eva Pupíková, PhD., NIVAM | 14. marca 2024 | 14:30 – 17:30 | online cez Teams 

Téma školenia:

Na školení sa zameriame na predstavenie základných princípov inklúzie a ich dopadu na rozvoj osobnosti dieťaťa a na jeho postupné vrastanie do sociálneho sveta. Inkluzívne prostredie si budeme analyzovať z pohľadu dieťaťa a využijeme pri tom najnovšie vedecké poznatky o rozvoj detí.

Dieťa predškolského veku sa učí primárne napodobňovaním. Každý vychovávajúci by mal mať základné vedomosti o tom, aké vývinové procesy prebiehajú u dieťaťa pri učení sa prostredníctvom napodobňovania vo väzbe na formovanie postojov človeka. Počas školenia sa pozrieme práve na tento druh učenia sa a jeho zákonitosti z vývinového hľadiska dieťaťa.

Vychovávajúci svojím správaním a konaním formuje budúci postoj dieťaťa k okolitému svetu a teda aj postoj k prirodzeným rozdielom medzi ľuďmi. Optimálny vývin dieťaťa si preto vyžaduje nielen množstvo pomôcok, hračiek a hier ale aj vhodný vzor dospelého. Uvedomenie si významného vplyvu učenia sa napodobňovaním na rozvoj osobnosti dieťaťa zo strany vychovávajúceho vytvára predpoklad, že svoje správanie bude  vychovávajúci korigovať vo väzbe na základné princípy inklúzie.

Zavádzanie inkluzívnych princípov vo väzbe na spoluprácu školy s rodičmi dieťaťa

PaedDr. Eva Pupíková, PhD., NIVAM | 21. marca 2024 | 14:30 – 17:30 | online cez Teams 

Téma školenia:

Na tomto školení sa zameriame na problematiku zavádzania inkluzívnych princípov vo väzbe na spoluprácu s rodičmi dieťaťa. Spoločne budeme analyzovať, čo tvorí inkluzívnu spoluprácu materskej školy a rodiny.

To, že škôlka sa snaží používať inkluzívne princípy vo výchove a vzdelávaní malo by sa malo totiž odzrkadľovať aj vo väzbe na spoluprácu s rodinou dieťaťa.

Už Ján Amos Komenský v šestnástom storočí zdôrazňoval význam hlavných didaktických zásad vo výchove dieťaťa. Jednou z nich je jednotné výchovné pôsobenie na dieťa zo strany vychovávajúcich, ktoré vytvára pre dieťa bezpečné prostredie. Neprotikladné požiadavky, ktoré sú kladené na dieťa v rodine a v materskej škole umožňujú dieťaťu získať v živote pocit bezpečia a istoty. Nevyhnutným predpokladom ku vzniku tzv. súhlasnej výchovy je preto úzka spolupráca medzi školou a rodinou dieťaťa. Praktické príklady vhodnej spolupráce medzi rodinou a školou doplnia obraz o inkluzívnej škole.

Školenia sú určené pre:

pre zástupcov/kyne materských škôl, materských centier, centier včasnej intervencie a pracovníkov/čky v predprimárnom vzdelávaní

Školením vás prevedie:

PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

Lektorka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, NIVAM

Po skončení pregraduálnej prípravy prešla viacerými pracovnými pozíciami od pozície učiteľky, riaditeľky materskej školy až po pozíciu učiteľky profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, na ktorej pôsobí dodnes. Spolupracovala na viacerých projektoch, ktoré súviseli s profesijným rozvojom učiteľov materských škôl. V poslednom roku sa podieľa na realizovaní projektových aktivít v projekte Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Tento projekt je realizovaný v súčinnosti NIVAMu  a UNICEF. V rámci projektu vznikol program inovačného vzdelávania Podpora dieťaťa s individuálnymi osobitosťami, ktorého je garantkou a spoluautorkou. Primárnou témou všetkých aktivít súvisiacich s projektom je zavádzanie inkluzívnych princípov v predprimárnom vzdelávaní

Ďalšie informácie:

Účastníci majú možnosť prihlásiť sa aj na obe školenia podľa vlastného výberu. 

Účasť na školeniach je bezplatná. 

Počet miest je limitovaný.

Ďalšie otázky radi zodpovieme na petra.vancova@karpatskanadacia.sk