Výzva grantového programu „T“ for all, all for „T“ pre 2019 otvorená!

Program „T“ for all, all for „T“ podporí realizáciu malých svojpomocných projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci T-Systems Slovakia.

Tematické zameranie projektov záleží od konkrétnych potrieb komunity – miesta, kde žijete, pracujete, vychovávate svoje deti. Môže to byť oprava detského ihriska, vybudovanie studničky, pomoc pri letnom tábore pre deti, zorganizovanie podujatia – čokoľvek, čo ľudia potrebujú a v čom Vy dokážete pomôcť.

V roku 2019 program prerozdelí 20,300 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 3.000 eur.

Ciele programu:

  • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.
  • Podpora zamestnancov a ich dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom vyzdvihnúť úzke prepojenie kariéry a pracovného života s mimopracovnou činnosťou.
  • Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území.

Tento rok majú nováčikovia prednosť! Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie žiaden grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Svoj návrh projektu nám pošlite najneskôr do 21. októbra 2018 cez náš online portál: www.granty.karpatskanadacia.sk

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. februára 2019 a musí skončiť najneskôr 15. októbra 2019.

Všetko o výzve sa dozviete tu.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

„T“ for all, all for „T“ je zamestnanecký grantový program spoločnosti T-Systems Slovakia, financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.