Inklúzia ľudí so špeciálnymi potrebami v IT sektore v Košiciach

Panelová diskusia priniesla zaujímavú výmenu názorov o otvorenosti a pripravenosti zamestnávateľov v IT sektore ponúkať pracovné príležitosti ľuďom so zdravotným znevýhodnením.